ارزیابی روش‌های پژوهش کارآفرینی در کشور و پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دکتری مدیریت

2 دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد کارآفرینی

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل محتوا و ارزیابی تولیدات و دستاوردهای علمی کارآفرینی با رویکرد موضوعی و روش شناسانه است. این پژوهش به لحاظ هدف، ارزیابی- توسعه‌ای بوده و روش تحقیق تحلیل محتوا است. جامعه آماری پژوهش مقالات منتشر شده در نشریه علمی- پژوهشی توسعه کارآفرینی در دوره زمانی سال 1387-1390( تعداد 92 مقاله) است. یافته‌های به‌دست آمده از تحلیل محتوای نشریه حاکی از آن است که محورهای موضوعی غالب در مطالعات کارآفرینی سازمانی و ایجاد و توسعه کسب و کار هستند. اکثر مطالعات از یک منبع داده استفاده کردند و ابزار مصاحبه و مشاهده در پژوهش‌ها کم‌تر مورد استفاده قرار گرفته‌اند. روش تحلیل غالب در پژوهش‌های متداول کارآفرینی، کمی است و از مطالعات کیفی و آمیخته که متناسب با ماهیت پویا و پیچیده کارآفرینی است، کم‌تر استفاده شده است. مطالعات عمدتاً مقطعی است و مطالعات طولی مد نظر قرار نگرفته است. افزون‌بر این، شیوه‌های تحلیل آماری در طی زمان در حال پیچیده شدن و استفاده از الگوسازی معادله‌های ساختاری در حال افزایش است. بیش‌تر مطالعات یک سطح تحلیل را استفاده کردند و سطح تحلیل غالب فرد و سازمان است. درنهایت، بیش‌تر مطالعه‌ها بر روی کارآفرینان، موسسان کسب و کار و مدیران سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Prevailing Research Methods in Entrepreneurship Across the Country and Suggestions for Future Research

نویسندگان [English]

  • Yousef Vakili 1
  • Mohsen Ansari 2
1 Ph.D, University of Tehran
2 M.A.Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

The purpose of this research is content analysis and evaluation of scientific production of entrepreneurship with thematic approach and methodology. The research covers 92 articles published in the Journal of Entrepreneurship Development in the period 1387-1390.The findings from content analysis of this Journal suggest that the dominant themes in research are corporate entrepreneurship and business creation and development. Most studies are focused on the data sources. Interviews and observation research tools have been infrequently used. Quantitative aspect is the dominant method of analysis in entrepreneurship research while the qualitative and mixed method being consistent with the dynamic and complex nature of entrepreneurship is not often used. Studies are mainly cross-sectional and longitudinal studies have not received great attention. Furthermore, the statistical analysis techniques become more complex over time and the use of structural equation modeling is growing. The dominant analysis level is the individual and organization. Most studies are focused on a single analysis level and incorporate entrepreneurs, business founders and managers of governmental and non-governmental organizations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Research Journal of Entrepreneurship Development
  • the Main Themes
  • Evaluating of Research Method
  • Evaluating of Entrepreneurship Researches