ارزیابی مقایسه‌ای عملکرد مراکز رشد فناوری منتخب در ایران

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران، دکتری مدیریت

2 دانشگاه مازندران، کارشناسی ارشد مدیریت

چکیده

مراکز رشد، از جمله مهم‌ترین ابزارهای توسعه‌ی کارآفرینی، به‌ویژه توسعه‌ی شرکت‌های کوچک و متوسط دانش بنیان محسوب می‌شوند. هدف این تحقیق، طراحی چارچوبی به‌منظور ارزیابی عملکرد مراکز رشد ایران است که شامل چهار بُعد مدیریت و کارکنان، زیرساخت‌ها، خدمات، و خروجی می‌باشد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی است که با کسب نظرات101 کارشناس از 7 مرکز رشد منتخب، از طریق پرسش نامه با ضریب پایایی 9343/0 انجام شده است. یافته‌ها، ضمن تأیید و تبیین کلیت چارچوب ارزیابی عملکرد توسعه داده شده براساس الگوی معادله‌های ساختاری، تفاوت معناداری را بین عملکرد مراکز رشد مطالعه شده در ابعاد چهارگانه‌ نشان داده‌‌اند. بر این اساس رتبه-ی عملکرد مراکز رشد مطالعه شده به ترتیب 1- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 3- پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، 4- جهاد دانشگاهی هرمزگان= سازمان منطقه‌ی آزاد قشم= دانشگاه کاشان، و 5- پارک علم و فناوری دانشگاه امام خمینی قزوین بوده است. در پایان، نتیجه‌گیری شده است که مراکز رشد می‌توانند با الگوبرداری از مراکز برتر، برقراری ارتباط با نهادهایی مانند دانشگاه‌ها، سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی، داشتن نگرشی کل‌گرا و ... بهبود عملکرد خود را پی‌گیری کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ارزیابی مقایسه‌ای عملکرد مراکز رشد فناوری منتخب در ایران

نویسندگان [English]

  • حسنعلی آقاجانی 1
  • عاطفه طالب نژاد 2
1
2
چکیده [English]

مراکز رشد، از جمله مهم‌ترین ابزارهای توسعه‌ی کارآفرینی، به‌ویژه توسعه‌ی شرکت‌های کوچک و متوسط دانش بنیان محسوب می‌شوند. هدف این تحقیق، طراحی چارچوبی به‌منظور ارزیابی عملکرد مراکز رشد ایران است که شامل چهار بُعد مدیریت و کارکنان، زیرساخت‌ها، خدمات، و خروجی می‌باشد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی است که با کسب نظرات101 کارشناس از 7 مرکز رشد منتخب، از طریق پرسش نامه با ضریب پایایی 9343/0 انجام شده است. یافته‌ها، ضمن تأیید و تبیین کلیت چارچوب ارزیابی عملکرد توسعه داده شده براساس الگوی معادله‌های ساختاری، تفاوت معناداری را بین عملکرد مراکز رشد مطالعه شده در ابعاد چهارگانه‌ نشان داده‌‌اند. بر این اساس رتبه-ی عملکرد مراکز رشد مطالعه شده به ترتیب 1- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 3- پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، 4- جهاد دانشگاهی هرمزگان= سازمان منطقه‌ی آزاد قشم= دانشگاه کاشان، و 5- پارک علم و فناوری دانشگاه امام خمینی قزوین بوده است. در پایان، نتیجه‌گیری شده است که مراکز رشد می‌توانند با الگوبرداری از مراکز برتر، برقراری ارتباط با نهادهایی مانند دانشگاه‌ها، سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی، داشتن نگرشی کل‌گرا و ... بهبود عملکرد خود را پی‌گیری کنند