بررسی اثربخشی آموزش‌های حرفه‌ای بیمه بر عملکرد کارکنان شرکت‌های بیمه از نظر مهارت‌های کارآفرینی (مطالعه موردی: استان اصفهان)

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان، دکتری علوم تربیتی

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه‌ی بین آموزش‌های حرفه‌ای بیمه با مهارت‌های کارآفرینی (شخصی، مدیریتی و فنی) و ارایه‌ی راهکارهای عملی برای تقویت آموزش حرفه‌ای کارکنان بیمه می‌باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و با روش توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه‌ی آماری شامل 1600 نفراز کارکنان بیمه در استان اصفهان در سال 1388 می‌باشد که حجم نمونه‌ی آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد 301 نفر برآورد و با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته با ضریب آلفای کرونباخ 84 درصد است. برای سنجش فرضیه‌ها از آزمون t برای نمونه-های وابسته، آزمون کراسکال- والیس و آزمون t برای نمونه‌های مستقل استفاده شد. یافته-ها نشان داد که مهارت‌های کارآفرینی کارکنان بیمه بر‌ حسب آموزش‌های دانشگاهی و آموزش‌های ضمن‌خدمت متفاوت است. هم‌چنین مهارت‌های شخصی و مدیریتی کارآفرینی کارکنان بر مبنای نوع فعالیت‌شان متفاوت می‌باشد اما تفاوت معنی‌داری بین مهارت‌های فنی کارآفرینی کارکنان مشاهده نشد. نتیجه‌ی دیگر این‌که بین عملکرد کارکنان آموزش‌دیده در رشته‌ی مدیریت بیمه و در رشته‌های دیگر از نظر مهارت‌های کارآفرینی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. نتایج به‌دست آمده از این پژوهش، دلیل روشنی بر اهمیت آموزش حرفه‌ای مهارت‌های کارآفرینی کارکنان بیمه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی اثربخشی آموزش‌های حرفه‌ای بیمه بر عملکرد کارکنان شرکت‌های بیمه از نظر مهارت‌های کارآفرینی (مطالعه موردی: استان اصفهان)

نویسندگان [English]

  • عباس شکاری 1
  • سمن سا حیدرزاده آرانی 2
1
2
چکیده [English]

هدف این مقاله بررسی رابطه‌ی بین آموزش‌های حرفه‌ای بیمه با مهارت‌های کارآفرینی (شخصی، مدیریتی و فنی) و ارایه‌ی راهکارهای عملی برای تقویت آموزش حرفه‌ای کارکنان بیمه می‌باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و با روش توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه‌ی آماری شامل 1600 نفراز کارکنان بیمه در استان اصفهان در سال 1388 می‌باشد که حجم نمونه‌ی آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد 301 نفر برآورد و با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته با ضریب آلفای کرونباخ 84 درصد است. برای سنجش فرضیه‌ها از آزمون t برای نمونه-های وابسته، آزمون کراسکال- والیس و آزمون t برای نمونه‌های مستقل استفاده شد. یافته-ها نشان داد که مهارت‌های کارآفرینی کارکنان بیمه بر‌ حسب آموزش‌های دانشگاهی و آموزش‌های ضمن‌خدمت متفاوت است. هم‌چنین مهارت‌های شخصی و مدیریتی کارآفرینی کارکنان بر مبنای نوع فعالیت‌شان متفاوت می‌باشد اما تفاوت معنی‌داری بین مهارت‌های فنی کارآفرینی کارکنان مشاهده نشد. نتیجه‌ی دیگر این‌که بین عملکرد کارکنان آموزش‌دیده در رشته‌ی مدیریت بیمه و در رشته‌های دیگر از نظر مهارت‌های کارآفرینی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. نتایج به‌دست آمده از این پژوهش، دلیل روشنی بر اهمیت آموزش حرفه‌ای مهارت‌های کارآفرینی کارکنان بیمه است.