تبیین عوامل اثرگذار بر فرایند کارآفرینی مستقل (مطالعه موردی: کارآفرینان شهرستان بندر انزلی)

نویسندگان

1 دانشگاه تهرانف دانشکده مدیریت

2 دانشگاه تهران ، دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی

چکیده

در جوامع امروزی کارآفرینی تاثیر انکارناپذیری در توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فناوری کشور‌ها دارد. هدف این تحقیق، بررسی و شناسایی متغیرها و تبیین عوامل اثرگذار بر فرایند کارآفرینی مستقل در سطح شهرستان بندر انزلی است. جامعه‌ی آماری تحقیق 145 کارآفرین مستقل، مطابق با تعریف دیده‌بان جهانی کارآفرینی می‌باشد که 100 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده است. با جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز به کمک پرسش‌نامه‌ای با اجزای استاندارد در قالب روش تحقیق غیرآزمایشی و ضریب پایایی با آلفای کرونباخ 79درصد، به آزمون فرضیه‌ها پرداخته شد. یافته‌ها نشان می‌دهند که چهار متغیر مطالعه شده در قالب یک الگوی رگرسیون تحلیل مسیر، ضمن تبیین عوامل اثرگذار بر فرایند کارآفرینی مستقل در جامعه‌ی بیان شده، هرکدام هم به‌صورت مستقیم (همه‌ی متغیرها) و هم به‌صورت غیرمستقیم و تعاملی (غیر از متغیر فردی)، بر فرایند کارآفرینی مستقل تأثیرگذار بوده که از این نظر متغیرهای فردی (91/0)، شغلی (57/0)، رفتاری (39/0) و محیطی (24/0) به ترتیب بیش‌ترین اثرگذاری مستقیم بر روی فرایند کارآفرینی مستقل را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تبیین عوامل اثرگذار بر فرایند کارآفرینی مستقل (مطالعه موردی: کارآفرینان شهرستان بندر انزلی)

نویسندگان [English]

  • احمد جعفرنژاد 1
  • کریم کیاکجوری 2
1
2
چکیده [English]

در جوامع امروزی کارآفرینی تاثیر انکارناپذیری در توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فناوری کشور‌ها دارد. هدف این تحقیق، بررسی و شناسایی متغیرها و تبیین عوامل اثرگذار بر فرایند کارآفرینی مستقل در سطح شهرستان بندر انزلی است. جامعه‌ی آماری تحقیق 145 کارآفرین مستقل، مطابق با تعریف دیده‌بان جهانی کارآفرینی می‌باشد که 100 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده است. با جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز به کمک پرسش‌نامه‌ای با اجزای استاندارد در قالب روش تحقیق غیرآزمایشی و ضریب پایایی با آلفای کرونباخ 79درصد، به آزمون فرضیه‌ها پرداخته شد. یافته‌ها نشان می‌دهند که چهار متغیر مطالعه شده در قالب یک الگوی رگرسیون تحلیل مسیر، ضمن تبیین عوامل اثرگذار بر فرایند کارآفرینی مستقل در جامعه‌ی بیان شده، هرکدام هم به‌صورت مستقیم (همه‌ی متغیرها) و هم به‌صورت غیرمستقیم و تعاملی (غیر از متغیر فردی)، بر فرایند کارآفرینی مستقل تأثیرگذار بوده که از این نظر متغیرهای فردی (91/0)، شغلی (57/0)، رفتاری (39/0) و محیطی (24/0) به ترتیب بیش‌ترین اثرگذاری مستقیم بر روی فرایند کارآفرینی مستقل را دارند.