بررسی شاخص‌های معطوف به نیازهای مالی کارآفرینان از طرح تا توسعه (مطالعه موردی: شرکت‌های صنایع مواد غذایی و مواد شیمیایی استان قم)

نویسندگان

1 دانگاه تهران، دکتری مدیریت

2 دانشگاه تهران، دانشجوی ارشد مدیریت

چکیده

در این تحقیق ما به بررسی مهم‌ترین نیاز‌های مالی کارآفرینان در مراحل مختلف توسعه‌ی شرکت می‌پردازیم. مراحل توسعه‌ی شرکت در این تحقیق به چهار مرحله‌ی: 1- مرحله‌ی قبل از شروع کسب‌وکار، 2- مرحله‌ی شروع کسب‌وکار، 3- مرحله بهره‌برداری و 4- مرحله‌ی رشد تقسیم می‌شوند، سپس نیاز‌های مالی مربوط به هر مرحله بررسی می‌شود. جامعه‌ی آماری ما در این تحقیق، کارآفرینان دو صنعت مواد غذایی و مواد شیمیایی در استان قم هستند. داده‌های مورد نیاز این تحقیق با استفاده از پرسش‌نامه جمع‌آوری شده و به‌وسیله نرم‌افزار آماری spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که برای کارآفرینان صنایع مواد غذایی و مواد شیمیایی، هزینه‌های تحقیق و توسعه و پژوهش‌های بازار، هزینه‌ی احداث کارخانه و تجهیزات و هزینه‌ی وجوه نقد و نقدینگی به‌ترتیب در سه مرحله‌ی اول توسعه‌ی شرکت، مهم‌ترین نیاز‌های مالی کارآفرینان را تشکیل می‌دهند. در مرحله‌ی چهارم توسعه (رشد) هزینه‌ی منابع انسانی و مالی در صنعت مواد غذایی و هزینه‌ی کانال‌های جدید توزیعی در صنعت مواد شیمیایی مهم‌ترین نیاز‌های مالی کارآفرینان را شکل می‌دهند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی شاخص‌های معطوف به نیازهای مالی کارآفرینان از طرح تا توسعه (مطالعه موردی: شرکت‌های صنایع مواد غذایی و مواد شیمیایی استان قم)

نویسندگان [English]

  • حسین خنیفر 1
  • ناصر جمشیدی 2
  • محمود رامشینی 2
1
2
چکیده [English]

در این تحقیق ما به بررسی مهم‌ترین نیاز‌های مالی کارآفرینان در مراحل مختلف توسعه‌ی شرکت می‌پردازیم. مراحل توسعه‌ی شرکت در این تحقیق به چهار مرحله‌ی: 1- مرحله‌ی قبل از شروع کسب‌وکار، 2- مرحله‌ی شروع کسب‌وکار، 3- مرحله بهره‌برداری و 4- مرحله‌ی رشد تقسیم می‌شوند، سپس نیاز‌های مالی مربوط به هر مرحله بررسی می‌شود. جامعه‌ی آماری ما در این تحقیق، کارآفرینان دو صنعت مواد غذایی و مواد شیمیایی در استان قم هستند. داده‌های مورد نیاز این تحقیق با استفاده از پرسش‌نامه جمع‌آوری شده و به‌وسیله نرم‌افزار آماری spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که برای کارآفرینان صنایع مواد غذایی و مواد شیمیایی، هزینه‌های تحقیق و توسعه و پژوهش‌های بازار، هزینه‌ی احداث کارخانه و تجهیزات و هزینه‌ی وجوه نقد و نقدینگی به‌ترتیب در سه مرحله‌ی اول توسعه‌ی شرکت، مهم‌ترین نیاز‌های مالی کارآفرینان را تشکیل می‌دهند. در مرحله‌ی چهارم توسعه (رشد) هزینه‌ی منابع انسانی و مالی در صنعت مواد غذایی و هزینه‌ی کانال‌های جدید توزیعی در صنعت مواد شیمیایی مهم‌ترین نیاز‌های مالی کارآفرینان را شکل می‌دهند