بازآفرینی و آزمون فرایندکارآفرینی در موسسات آموزشی شهر تهران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده روان‌شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این مقاله بازآفرینی و آزمون فرایندکارآفرینی در موسسات آموزشی شهر تهران است. جامعه آماری پژوهش را صاحب‌نظران در سه حیطه علمی (اعضای هیأت علمی دانشگاه)، تخصصی (کارشناسان مراکز کارآفرینی) و اجرایی (اعضای هیأت مدیره موسسات آموزشی) تشکیل داده و به‌صورت روش سرشماری کامل با توجه به شاخص‌های تدوین شده، 76 نفر را شامل می‌شود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات این طرح، پرسش‌نامه‌ی تدوین‌شده توسط محقق بوده و اعتبار پرسش‌نامه در مولفه‌های فرایند کارآفرینی در طیف 91/0 تا.96/. به دست آمد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار SPSS و روش‌های آمار توصیفی و آزمون خی‌دو استفاده شده و نتایج به دست آمده از پژوهش عبارت است از: 1) مؤلفه‌های ارایه‌ی الگوی مناسب فرایند کارآفرینی که هشت مولفه تشکیل‌دهنده‌ی آن است که عبارتند از: فرصت‌شناسی، ایده‌پردازی، امکان‌سنجی، تأسیس موسسه، تجهیز و تخصیص منابع، تولید، بازاریابی و فروش و توسعه؛ 2) با توجه نتایج به دست آمده صاحب‌نظران الگوی مناسب فرایند کارآفرینی در موسسات آموزشی را مهم و در حد93%بررسی کردند. در اولویت‌بندی نهایی از بحث فرایند در طراحی الگو به نتیجه‌گیری زیر می‌رسیم: فرصت‌شناسی در اولویت اول (100%)؛ تأسیس موسسه و توسعه در اولویت دوم (99%)؛ بازاریابی و فروش در اولویت سوم (96%)؛ ایده‌پردازی در اولویت چهارم (95%)؛ امکان‌سنجی در اولویت پنجم (91%)؛ تجهیز و تخصیص منابع در اولویت ششم (76%) و تولید در اولویت هفتم (75%) قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بازآفرینی و آزمون فرایندکارآفرینی در موسسات آموزشی شهر تهران

نویسندگان [English]

  • سیدهادی صادقی 1
  • محمود قنادان 2
چکیده [English]

هدف اصلی این مقاله بازآفرینی و آزمون فرایندکارآفرینی در موسسات آموزشی شهر تهران است. جامعه آماری پژوهش را صاحب‌نظران در سه حیطه علمی (اعضای هیأت علمی دانشگاه)، تخصصی (کارشناسان مراکز کارآفرینی) و اجرایی (اعضای هیأت مدیره موسسات آموزشی) تشکیل داده و به‌صورت روش سرشماری کامل با توجه به شاخص‌های تدوین شده، 76 نفر را شامل می‌شود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات این طرح، پرسش‌نامه‌ی تدوین‌شده توسط محقق بوده و اعتبار پرسش‌نامه در مولفه‌های فرایند کارآفرینی در طیف 91/0 تا.96/. به دست آمد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار SPSS و روش‌های آمار توصیفی و آزمون خی‌دو استفاده شده و نتایج به دست آمده از پژوهش عبارت است از: 1) مؤلفه‌های ارایه‌ی الگوی مناسب فرایند کارآفرینی که هشت مولفه تشکیل‌دهنده‌ی آن است که عبارتند از: فرصت‌شناسی، ایده‌پردازی، امکان‌سنجی، تأسیس موسسه، تجهیز و تخصیص منابع، تولید، بازاریابی و فروش و توسعه؛ 2) با توجه نتایج به دست آمده صاحب‌نظران الگوی مناسب فرایند کارآفرینی در موسسات آموزشی را مهم و در حد93%بررسی کردند. در اولویت‌بندی نهایی از بحث فرایند در طراحی الگو به نتیجه‌گیری زیر می‌رسیم: فرصت‌شناسی در اولویت اول (100%)؛ تأسیس موسسه و توسعه در اولویت دوم (99%)؛ بازاریابی و فروش در اولویت سوم (96%)؛ ایده‌پردازی در اولویت چهارم (95%)؛ امکان‌سنجی در اولویت پنجم (91%)؛ تجهیز و تخصیص منابع در اولویت ششم (76%) و تولید در اولویت هفتم (75%) قرار دارد.