بررسی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد مشخصه‌های رفتاری

نویسنده

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

موسسه‌های اجتماعی به سازمان‌هایی اشاره دارد که هدف‌شان تامین آن دسته از نیازهای اساسی انسان‌هاست که تامین آن از طریق سازمان‌های تجاری و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. کارآفرینان اجتماعی کسانی هستند که مسایل اجتماعی را شناسایی و از اصول کارآفرینی برای سازمان‌دهی و مدیریت فعالیت‌هایی که موجب تغییرهای اجتماعی می‌شوند استفاده می‌کنند. اغلب مطالعه‌ها در زمینه‌ی کارآفرینی به بررسی ویژگی‌ها و صفت‌های کارآفرینان می‌پردازد. در حالی که شبیه نظریه‌ی صفت‌های رهبری، دست‌یابی به اجماع در این زمینه مشکل است. به همین دلیل این مقاله به بررسی بعد رفتاری کارآفرینی اقدام کرده و با استخراج و بررسی این مشخصه‌ها و ترکیب آن با نوع‌شناسی کارآفرینی، الگوی جدیدی را ارایه کرده است. دست‌یابی به الگوی تحقیق و اعتباریابی آن از طریق روش بررسی خبرگان (دلفی) انجام شد. پس از آماده شدن، پرسش‌نامه در اختیار 35 نفر از اساتید، صاحب‌نظران و مدیران سازمانی قرار داده شد و پس از جمع‌آوری و تعدیل، پاسخ 26 نفر از آن‌هایی که در دور دوم و سوم و تا انتهای تحقیق همراه بودند، برای تجزیه و تحلیل استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که از 15 متغیر بررسی شده 6 متغیر نوآوری، باور به کارآفرینی، جست‌وجوی ‏روش‌های جدید برای ایجاد سرمایه‌ی اجتماعی، شناسایی و شکار فرصت‌ها، جست‌وجوی فرصت‌های جدید و ‏خلاقیت بالاترین رتبه را دارند. با افزودن 6 متغیر پیشنهادی از سوی خبرگان در مجموع 21 متغیر رفتاری ‏برای کارآفرینان پیشنهاد شد. در انتها با ترکیب الگوهای مطالعه شده در این بررسی و به آزمون گذاشتن الگوی مفهومی ‏تحقیق، الگوی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد رفتاری ارایه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد مشخصه‌های رفتاری

نویسنده [English]

  • جمشید صالحی صدقیانی
چکیده [English]

موسسه‌های اجتماعی به سازمان‌هایی اشاره دارد که هدف‌شان تامین آن دسته از نیازهای اساسی انسان‌هاست که تامین آن از طریق سازمان‌های تجاری و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. کارآفرینان اجتماعی کسانی هستند که مسایل اجتماعی را شناسایی و از اصول کارآفرینی برای سازمان‌دهی و مدیریت فعالیت‌هایی که موجب تغییرهای اجتماعی می‌شوند استفاده می‌کنند. اغلب مطالعه‌ها در زمینه‌ی کارآفرینی به بررسی ویژگی‌ها و صفت‌های کارآفرینان می‌پردازد. در حالی که شبیه نظریه‌ی صفت‌های رهبری، دست‌یابی به اجماع در این زمینه مشکل است. به همین دلیل این مقاله به بررسی بعد رفتاری کارآفرینی اقدام کرده و با استخراج و بررسی این مشخصه‌ها و ترکیب آن با نوع‌شناسی کارآفرینی، الگوی جدیدی را ارایه کرده است. دست‌یابی به الگوی تحقیق و اعتباریابی آن از طریق روش بررسی خبرگان (دلفی) انجام شد. پس از آماده شدن، پرسش‌نامه در اختیار 35 نفر از اساتید، صاحب‌نظران و مدیران سازمانی قرار داده شد و پس از جمع‌آوری و تعدیل، پاسخ 26 نفر از آن‌هایی که در دور دوم و سوم و تا انتهای تحقیق همراه بودند، برای تجزیه و تحلیل استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که از 15 متغیر بررسی شده 6 متغیر نوآوری، باور به کارآفرینی، جست‌وجوی ‏روش‌های جدید برای ایجاد سرمایه‌ی اجتماعی، شناسایی و شکار فرصت‌ها، جست‌وجوی فرصت‌های جدید و ‏خلاقیت بالاترین رتبه را دارند. با افزودن 6 متغیر پیشنهادی از سوی خبرگان در مجموع 21 متغیر رفتاری ‏برای کارآفرینان پیشنهاد شد. در انتها با ترکیب الگوهای مطالعه شده در این بررسی و به آزمون گذاشتن الگوی مفهومی ‏تحقیق، الگوی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد رفتاری ارایه شد.