رتبه‌بندی روش‌های تأمین مالی علم، فناوری و نوآوری برای واحدهای فناور و دانش‌بنیان؛ مطالعه موردی از پارک‌های علم و فناوری ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی آمیخته

نویسندگان

1 گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 گروه شیمی، جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

3 گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 گروه حسابداری. واحد تهران غرب.دانشگاه آزاد اسلامی. تهران.ایران

چکیده

ایران طی چند سال گذشته رشد قابل توجهی در میزان و تعداد روش‌های تأمین مالی داشته است. اما تاکنون، تحقیقات قابل توجهی در مورد تفاوت‌های روش‌های مربوط به زنجیره تأمین مالی واحدهای فناور و دانش‌بنیان در اکوسیستم ایران انجام نشده است. در این راستا، تحقیق حاضر با هدف تدوین مدلی مطلوب از روش‌های تأمین مالی و اولویت‌بندی معیارهای آن در ایران به انجام رسیده است. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی است و برحسب گردآوری اطلاعات آمیخته – اکتشافی است. در گام نخست در مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با پارک‌های علم و فناوری، به منظور شناسایی ساختارهای موجود جهت جذب منابع مالی اقدام شده است و در گام بعدی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌ مراتبی به اولویت بندی این روش‌ها اقدام شد. بدین منظور پرسشنامه‌ها میان کارآفرینان و صاحب‌نظران که در سال 1400 در حوزة تأمین مالی فعالیت داشته‌اند توزیع و داده‌های به‌دست آمده تحلیل و وزن هر یک از روش‌ها مشخص شد. نتایج این گزاره اصلی را پشتیبانی می‌کند که بین عوامل مرتبط با ابزارهای تأمین مالی، پول هوشمند و رشد و توسعه آتی بیشترین تاثیر را در تصمیم‌گیری دارند. همچنین تسهیلات با تعهد سخت و نرخ حمایتی و تسهیلات با تعهد آسان و نرخ بازار پول به عنوان اولویت اول و دوم منابع تأمین مالی استفاده می‌گردد، همچنین فروش سهام به سرمایه‌گذاران پایین‌ترین اولویت را برای تأمین مالی دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking the Methods of Financing Science, Technology and Innovation for Technology and Knowledge-based Units; A Case Study of Iranian Science and Technology Parks

نویسندگان [English]

  • Ali Nazemi Ashani 1
  • Masoumeh Khanahmadi 2
  • Farshad Khodayarighozloo 3
  • Malihe Alifarri 4
1 Department of Energy and Resources Economic, Faculty of Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Department of Chemistry, Academic Center for Education, Culture and Research, Kermanshah, Iran.
3 Department of Energy and Resources Economic, Faculty of Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran.
4 Department of Accounting .West Tehran Branch. Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Iran has seen significant growth in the amount and number of financing methods over the past few years. However, no significant research has been conducted on the differences in methods related to the financing chain of technology and knowledge-based units in the Iranian ecosystem. For this purpose, the present research has been carried out with the aim of developing a suitable model of financing methods and ranking its criteria in Iran. This study is a mixed-exploratoryinvestigation in terms of its nature and practical in terms of purpose. In the first step, semi-structured interviews with science and technology parks were conducted in order to identify the existing structures for attracting financial resources, and in the next step, using the hierarchical analysis process, these methods were ranked. For this purpose, questionnaires were distributed among entrepreneurs and experts who were active in the field of financing in 2021, and the obtained data were analyzed and the weight of each method was determined. The results support the main proposition that among the factors related to financing tools, smart money and future growth and development have the greatest impact on decision making. Also, entrepreneurs in Iran use facilities with hard commitments and supportive rates, and facilities with soft commitment and market rates as the first and second priority sources of financing. In addition, Equity-based financing has the lowest priority for financing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship Financing
  • Science and Technology Park
  • Financing Tools
  • Innovation
  • Analytic Hierarchy Process
بت‌شکن، محمدهاشم؛ سیف‌الدینی، جلال (1389). "کسب و کارها و منابع تأمین مالی متناسب با آنها" مجله اقتصادی-ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی, 10(9): 87-116.‎
چیت ساز، احسان؛ بیگدلی، محمد (1400)."عوامل مؤثر بر موفقیت تأمین مالی جمعی به روش عرضه‌ی اولیه‌ی بهامُهر از طریق صرافی‌های آنلاین" توسعه کارآفرینی، 14(2):221-240.‎
رضوانی، مهران؛  فتایی، پریسا (1395). "شناسایی راهبرد‌‌های بازاریابی برای تأمین مالی شرکت‌های در مرحلة رشد (مورد مطالعه: شرکت‌های فعال صنعت غذایی استان تهران)" توسعه کارآفرینی، 9(2): 277-296.‎
سلطانی، بهزاد؛ شاوردی، مرضیه (1398)."تامین مالی علم، فناوری و نوآوری" سیاست علم و فناوری، 12(2):314-297.
صدری نیا، محمد؛ میراسدی، سمانه؛ وروانی، محسن (1388)."روشهای مختلف تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در مراحل مختلف دوره عمر" رشد فناوری، 5(19):13-21.
عباسی، ابراهیم؛ مصطفوی، سید ایمان (1395)."بررسی روش‌های تأمین مالی پروژه‌ها در بخش بالادستی صنعت نفت ایران"  اقتصاد مالی، 10(35):103-130.
قاضی نوری، سید سروش؛ بامدادصوفی، جهانیار؛ ردایی، نیلوفر (1396)."چارچوب انتخاب ابزارهای تأمین مالی بر اساس خوشه‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان" سیاست علم و فناوری، 10(2):30-13.
کریمی، آصف؛ بوذرجمهری، شهریار (1393). "تحلیل سازوکارهای تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط"  توسعه کارآفرینی، 7(3): 467-486.‎
نادری‌فر، مهین؛ گلی، حمیده؛ قلجایی، فرشته(1396). "گلوله‌برفی روشی هدفمند در نمونه‌گیری پژوهش‌های کیفی" نشریه گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، 14(41): 101-121.‎
Bates, T. (1997). “Financing small business creation: The case of Chinese and Korean immigrant entrepreneurs” Journal of business venturing, 12(2), 109-124.
Gider, J., & Hackbarth, D. (2010). Behavioral finance investors, corporations, and markets, Hoboken: Wiley.
Cassar, G. (2004). “The financing of business start-ups” Journal of business venturing, 19(2), 261-283.
Hartley, C., Pritchard, L., Middleton, J., & O’Brien, J. (2020). The Europa International Foundation Directory 2020. London: Routledge.
Reid, G. C., G Terry, N., & Smith, J. A. (1997). “Risk management in venture capital investor-investee relations” The European Journal of Finance, 3(1), 27-47.
Saaty, T. L. (2008). “Decision making with the analytic hierarchy process” International journal of services sciences, 1(1), 83-98.
Seppä, T. J., & Laamanen, T. (2001). “Valuation of venture capital investments: empirical evidence” R&D Management, 31(2), 215-230.
Yang, Y., Narayanan, V. K., & Zahra, S. (2009). “Developing the selection and valuation capabilities through learning: The case of corporate venture capital” Journal of Business Venturing, 24(3), 261-273.