مدل عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین کسب و کارهای الکترونیک صنایع خدماتی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی آمیخته

نویسندگان

1 گروه کسب و کار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت وعلوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مدیریت زنجیره تأمین خدمات ابزاری است برای پیش‌بینی، برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل فرآیندهای زنجیره تأمین با هدف تأمین نیازهای مشتریان و جلب رضایت آن‌ها که شامل هماهنگی، یکپارچگی و کنترل محصول، اطلاعات و جریان نقدی درون سازمان و بین شرکا است که به دلیل درگیر بودن چندین شرکت در فعالیت‌های مشترک، محمل مناسبی برای کارآفرینی به حساب می‌آیند. بدین منظور، هدف پژوهش حاضر ارائه مدل عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین کسب و کارهای الکترونیک صنایع خدماتی با استفاده از رویکرد نگاشت شناختی فازی می‌باشد. این روش پژوهش آمیخته - اکتشافی از لحاظ هدف کاربردی است. بدین منظور پرسشنامه ماتریسی تهیه و در اختیار 173 نفر از خبرگان کسب و کارهای الکترونیک قرار گرفت که در نهایت با استفاده از نرم‌افزار FCMapper1 و Ucinet6 به تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل پرداختیم. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که از میان عوامل شناسایی شده، عوامل مشتری مداری، بهره‌وری و رشد سهم بازار دارای مرکزیت بیشتری نسبت به سایر عوامل می‌باشند، در نهایت براساس این سه عامل پیشنهاداتی به منظور ارتقای زنجیره تأمین کسب و کارهای الکترونیک صنایع خدماتی ذکر شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of Factors Affecting E-Business Supply Chain in Service Industries

نویسندگان [English]

  • Seyed Mojtaba Sajadi 1
  • Mohammad Vahid Khaghani 1
  • Amirhossein Shayegh 2
1 New Business Department, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Management, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, University of Shiraz, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Model of Factors Affecting E-Business Supply Chain in Service Industries
Service supplychain management is a tool to predict, plan, execute and control supply chain processes to meet customer needs and their satisfaction, which includes coordination, integration and control of product, information and cash flow within the organization and between partners. Due to the involvement of several companies in joint activities, they are a good opportunity for entrepreneurship. For this purpose, the purpose of this study is to present a model of factors affecting the supply chain of e-businesses in the service industry using a fuzzy cognitive mapping approach. This exploratory mixed research method is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection. For this purpose, a matrix questionnaire was prepared and provided to 173 e-business experts. Finally, we analyzed the data using FCMapper1 and Ucinet6 software. Findings indicate that among the identified factors, customer orientation, productivity and market share growth factors are more centralized than other factors, meaning that more flashes enter and exit it becomes. Finally, scenarios were written based on these three factors and suggestions were made to improve the supply chain of e-businesses in service industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • supply chain
  • service industries
  • innovation
  • e-business
  • entrepreneurship
آذر، عادل، خسروانی، فرزانه، جلالی، رضا. (1392). تحقیق در عملیات نرم، رویکردهای ساختاردهی مسأله. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
ایمان خان، نیلوفر. (1397). کسب و کار الکترونیکی و عملکرد بنگاه‌های نوظهور. فصلنامه مدل سازی اقتصادی، 12(1)، 83-105.
جبله، مرتضی، رنجکش، سجاد، قیاسی، محمدرضا، حسن پور، حسینعلی. (1395). شناسایی عوامل بحرانی مؤثر در مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط. فصلنامه رشد فناوری، 12(47)، 29-37.
سجادی، سید مجتبی، میگون پوری، محمدرضا، درگاهی مولان، مجتبی. (1394). ارزیابی مؤلفه‌‌های مدیریت زنجیره تأمین کارآفرینانه مرتبط با فرآیند توسعه محصول جدید (مورد مطالعه: شرکت‌های کارآفرین فعال در صنعت شوینده ایران). توسعه کارآفرینی، 8(3)، 513-530.
 سخته، شقایق، کریمی، آصف. (1397). عوامل مؤثر بر نوآوری باز در کارآفرینی دیجیتال. توسعه کارآفرینی، 11(4)، 719-737.
سعیدی، حسین، عندلیب، داود. (1397). شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک در مدیریت شهری با رویکرد نقشه شناختی فازی. مدیریت شهری و روستایی، 17(53)، 224-234.
صادقی مقدم، محمدرضا. (1391). مدل هماهنگی شبکه تأمین خودروسازی با به کارگیری نگاشت علی (مطالعه موردی: شبکه تأمین خودروسازی). نشریه مدیریت صنعتی، 4(2)، 87-112.
عباس زاده، محمد (1391). تأملی بر اعتبار و پایایی در پژوهش‌های کیفی، جامعه شناسی کاربردی، سال 23، شماره پیاپی (45)، 1: 19-43.
فرح کرد محله، آمنه، فرح کرد محله، حسین. (1400). تأثیر روشهای زنجیره تأمین و مدیریت کیفیت بر عملکرد نوآوری شرکتهای کوچک و متوسط. مطالعات بین رشته ای، 3(1)، 9-15.
قدس علوی، سیده آنوشا، دیده خانی، حسین، شریف زاده، محمد شریف. (1398). ارائه مدل مفهومی زنجیره تأمین کارآفرینانه با تأکید بر فناوری در صنایع لبنی – رویکرد دلفی فازی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 50(4)، 803-817.
کرمی، الهام، عرب، علیرضا، فلاح لاجیمی، حمیدرضا. (1394). اثرات عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تأمین بر عملکرد استراتژیک شرکت­های صنایع الکترونیک در ایران. پژوهش­های مدیریت در ایران، 19(4)، 185-206.
مستقیمی، محمودرضا، رمضانیان، محمدرحیم، اسماعیل زاده، محمد. (1394). شناسایی و اولویت­بندی معیارهایی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات. مدیریت صنعتی، 7(1)، 151-174.
 ناظری، علی، نصرت پور، مهدی، عساکره، شبنم. (1396). بررسی تأثیر اقدامات مدیریت کیفیت زنجیره تأمین بر عملکرد در صنعت خودرو ایران با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 22(85)، 59-103.
Bosworth, B. P., & Triplett, J. E. (2004). Productivity in the US services sector. Brookings Institution, Washington, DC.‏
Cousins, P. D., Lawson, B., Squire, B., & Squire, B. (2006). An empirical taxonomy of purchasing functions. International Journal of Operations & Production Management, 26(7), 775-794.
Chandak, S., Kumar, N., & Dalpati, A. (2019). The Impact of E-Business on Supply Chain Performance in the Context of Indian Automobile Industry. IUP Journal of Supply Chain Management, 16(2), 7-24.
Choshin, M., & Ghaffari, A. (2017). An investigation of the impact of effective factors on the success of e-commerce in small-and medium-sized companies. Computers in Human Behavior, 66, 67-74.‏
Dwivedi, Y. K., Papazafeiropoulo, A., & Scupola, A. (2009). SMEs'e‐commerce adoption: perspectives from Denmark and Australia. Journal of Enterprise Information Management. ‏22(1), 152-166.
Ellram, L. M., Tate, W. L., & Billington, C. (2004). Understanding and managing the services supply chain. Journal of Supply Chain Management, 40(3), 17-32. ‏ ‏
Herrera, M. M., & Trujillo-Díaz, J. (2021). Towards a strategic innovation framework to support supply chain performance. International Journal of Productivity and Performance Management.
Lee, W. B., & Katzorke, M. (2010). Leading Effective Supply Chain Transformations: A Guide to Sustainable World-class Capability and Results. J. Ross Publishing. ‏ ‏
‏Li, G. (2020). The impact of supply chain relationship quality on knowledge sharing and innovation performance: evidence from Chinese manufacturing industry. Journal of Business & Industrial Marketing.36(5), 834-848.
Liu, Z. Z., & Gong, H. Y. (2014). The application of internet of things technology in modern logistics and supply chain management. In Advanced Materials Research (Vol. 926, pp. 4118-4121). Trans Tech Publications Ltd.‏
Kim, M., & Chai, S. (2017). The impact of supplier innovativeness, information sharing and strategic sourcing on improving supply chain agility: Global supply chain perspective. International Journal of Production Economics, 187, 42-52. ‏
Knoll, T., Omar, M. I., Maclennan, S., Herna´ndez, V., Canfield, S., Yuan, Y., Bruins, M., Marconi, L., Van Poppel, H., N’Dow, J., Sylvester, R. (2018). Key Steps in Conducting Systematic Reviews for Underpinning Clinical Practice Guidelines: Methodology of the European Association of Urology. European Urology, 37: 290 –300.
Mabrouk, N. (2020). Interpretive structural modeling of critical factors for buyer-supplier partnerships in supply chain management. Uncertain Supply Chain Management, 8(3), 613-626. ‏
Novais, L., Marín, J. M. M., & Moyano-Fuentes, J. (2020). Lean Production implementation, Cloud-Supported Logistics and Supply Chain Integration: interrelationships and effects on business performance. The International Journal of Logistics Management, 3(1), 629-663.
Ramasubramaniam, R. (2018). An Empirical Analysis of Customer Experience in E-Business Supply Chain. European Journal of Economics and Business Studies, 4(2), 153-165.
Sampson, S. E., & Froehle, C. (2006). Foundations and implications of a proposed unified services theory. Production and operations management, 15(2), 329-343.
Van Ark, B., O'Mahoney, M., & Timmer, M. P. (2008). The productivity gap between Europe and the United States: trends and causes. Journal of economic perspectives, 22(1), 25-44. ‏ ‏
 Zhang, Y., Montenegro-Marin, C. E., & Díaz, V. G. (2021). Holistic cognitive conflict chain management framework in supply chain management. Environmental Impact Assessment Review, 88,1-9.‏ ‏ ‏