طراحی مدل راهبردی تصمیم گیری سرمایه گذاران مخاطره پذیردر انتخاب کسب وکارهای نوپا در ایران با تاکید بر دوران تحریم

نوع مقاله : مقالات پژوهشی آمیخته

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

2 دانشیار مدیریت بازرگانی،گرایش مالی دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

دراین مقاله مساعی نویسندگان طراحی مدل راهبردی سیاستگذاری سرمایه گذاران مخاطره پذیردرانتخاب کسب وکارهای نوپا در ایران با تاکیدبردوران تحریم می باشدروش تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی –کمی)است.جامعه آماری بخش کیفی 30 نفرازاساتی دانشگاهی ونخبگان اجرایی رشته های مدیریت ودربخش کمی 150نفرازنخبگان حوزه سرمایه گذاری بوده است دربخش کیفی بااستفاده ازروش گلوله برفی تارسیدن به اشباع نظری با16خبره،مصاحبه عمیق انجام ودربخش کمی،برای سنجش مدل،پرسشنامه محقق ساخته ای باروش نمونه گیری خوشه ای نسبی دربین 90 نفرازنمونه هاتوزیع گردیدروایی پرسشنامه باروش صوری- محتوایی و پایایی آن باروش آلفای کرونباخ موردتائیدقرارگرفت.داده هاباروش تحلیل عاملی اکتشافی وتائیدی بانرم افزارهای SPSS وAMOS تحلیل گردید.نتایج بخش کیفی حاکی ازآن بوده که مدل راهبردی سیاستگذاری سرمایه گذاران مخاطره پذیردرکسب وکارهای نوپا درایران دردوران تحریم دارای 16 بعدمی باشد:متغیرهای علی(عامل بهبودوتوسعه مستمرسرمایه گذاری مخاطره پذیر،سرمایه گذاری، بهره برداری وحمایت ازساختارهوشمندکسب و کار، ساختار وانباشت اقتصادشرکت های سرمایه گذارمخاطره پذیروبهره برداری وحمایت ازمراکزخصوصی)،متغیرهای زمینه‌ای(تحلیل بازارومشتری، تحلیل و بخش بندی بازاردیجیتال پویای پایدارتوسعه وحفظ رابطه بامشتری ومهارت ومدیریت سازمان)متغیرهای مداخله‌ای(تنظیم وحفظ سیاست جهت عبور ازمحدودیت ها، پیش بینی جهت تشکیل ساختارسازمان دانش بنیان، نیروی انسانی کارآمد وتوسعه روند تولید)، متغیرهای راهبردی(تحلیل وتوسعه بهینه محصولات، شناخت تهدیدات و چالش ها، راهبردهای های نوآرانه، شناخت و تامین منابع مالی)وپیامد(افزایش سرمایه گذاری ها، بهبود اشتغال زایی،توسعه همه جانبه طرح های نوآورانه وتحقق توسعه).نتایج بخش کمی نشان دادتمامی ابعاد مدل راهبری پژوهش، موردتائیدواقع شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a strategic making Desision model for venture capitalists in selecting start-ups in Iran with emphasis on the embargo period

نویسندگان [English]

  • Davood Sharafizadeh 1
  • Ebrahim Abbasi 2
  • Javad Mehrabi 3
1 PhD Candidate in Entrepreneurship Management, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran
2 Associate Professor of Business Administration, Finance tendency University of Al-Zahra, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Management, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran
چکیده [English]

In this article, the authors try to design a strategic decision-making model for venture capitalists in choosing start-up businesses in Iran with the emphasis on sanctions. The research method is exploratory (qualitative-quantitative). The statistical population in the qualitative section was 30 university professors and executive elites in the fields of management and in the quantitative section was 150 people and investment elites. In the qualitative part, using the snowball method of dreading theoretical saturation with 16 experts, in-depth interviews were conducted and in the quantitative part, to evaluate the model, a researcher-made questionnaire was distributed among 90 samples by relative cluster sampling method. The validity of the questionnaire was confirmed by face-content method and its reliability by Cronbach's alpha method. Data were analyzed by heuristic and confirmatory factor analysis using SPSS and AMOS software. In Iran, during the embargo period, it has 16 dimensions as follows: causal variables (factor of continuous improvement and development of venture capital investment, investment, operation and support of smart business structure, structure and accumulation of venture capital companies and operation and support of private centers), variables Background (market and customer analysis, analysis and segmentation of stable dynamic digital market, development and maintenance of customer relationship, skills and management of the organization), intervention variables (policy setting and maintenance to overcome limitations, forecasting the formation of knowledge-based organization, manpower Efficient and development of production process), strategic variables (optimal analysis and development of products, identification of threats and challenges, innovative strategies, recognition and financing) and outcome (increase of investments, improvement of employment, comprehensive development) Innovative paths and the realization of development).

کلیدواژه‌ها [English]

  • venture capitalists
  • venture capitalist decision making
  • start-ups
  • sanctions
  • resistance economy
احمدپور داریانی، محمود، قیصری، وحید، چیت سازان، هستی، باقری، افسانه. (1398). "ارائه الگوی شکل­گیری سرمایه­گذاری جسورانه پایدار در ایران از منظر نهادی (با استفاده از نظریه مبتنی بر داده‏)". توسعه کارآفرینی، 12(2): 161-180
رشادت­جو، حمیده، ابراهیم­پور، امیر(1399). "ارائه مدل تاثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بررفتار مصرف‌کننده دراستارت­آپ‌های حوزه فناوری نوین". مدیریت بازاریابی، 15(49):403- 426.
زیودار، مهدی، ایمانی­پور، نرگس(1397). "واکاوی فرایند تصمیم‌گیری ایجاد کسب وکار جدید در صنایع فناور پیشرفته ایران: مفهوم‌پردازی با رویکرد غیر غایت‌گرا". توسعه کارآفرینی، 9(31): 21 – 38.
شیرمحمدی، یزدان، نیک‌منش، شمس‌الدین، حسن­نژاد، فائزه (1399). "اثر نوآوری در محصول و بازاریابی بر بین‌المللی شدن محصول در استارت‌آپ‌ها شرکت‌های نوپا". مدیریت کسب وکارهای بین المللی، 3(2): 81- 101.
مرادی، شیوا، دل­انگیزان، سهراب، نادری، نادر(1399). "بررسی فرآیند توسعه استارت‌آپ‌های فین‌تک در ایران: با تاکید بر عوامل و موانع پیش‌رو". توسعه کارآفرینی، 13(47): 121 – 140.
میرزازاده، زهراسادات، رحمانپور، عادل، کشتی دار، محمد(1400). "شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر رشد استارت­آپ‌های دانشجویان علوم ورزشی کشور با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه (ANP)". پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 9(36):71 –90.
هاشمی­نکو، سید علیرضا، مبارکی، محمد حسن، رضاییان، علی، ایمانی­پور، نرگس. (1397). "اهداف، باورها و فرآیند تصمیم­گیری فرشتگان کسب و کار". توسعه کارآفرینی، 11(3): 561-850
Archibald, T. W., & Possani, E. (2021). Investment and operational decisions for start-up companies: a game theory and Markov decision process approach. Annals of Operations Research, 299(1), 317-330.
Blumberg, M. (2020). Startup CEO: A Field Guide to Scaling Up Your Business (Techstars). John Wiley & Sons.
Hani, E. H. (2021). The effect of key business success factors on start-up performance. Network Intelligence Studies, 1, 117-129.
Sadma, O. (2021). The Role of Environmental-Based “Green Startup” in Reducing Waste Problem and its Implication to Environmental Resilience. Research Horizon, 1(3), 106-114.
Al-Damen, R. A. (2021). Business Incubator and Its Impact on Business Success: A Case Study of Jordan Enterprise Development Corporation (JEDCO). Journal of Management and Sustainability, 11(1), 1-35.
Dhochak, M., & Doliya, P. (2021). Application of fuzzy analytic hierarchy process in multi-criteria decision-making of venture capitalists. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 43(2), 165-179
Felin, T; Gambardella, A; Stern, S; & Zenger, T. (2020). Lean startup and the business model:  Experimentation revisited, Journal of Long Range Plan, 4(8): 240-259.
Rivera, C. E. C. (2021). Business Performance in the Post-Startup Phase: The Case of LATAM For-Profit Ventures Participating in Accelerator Programs. Multidisciplinary Business Review, 14(1), 23-40.
Kim, J. S. (2021). The Effects E-Learning Start-Up Education of University Students in the Post COVID-19 on Entrepreneurship and Start-Up Intention. Culinary Science & Hospitality Research, 27(9), 55-67.
Oana, E; Simona; T., Alina; M., & Petri, C. (2021). Innovation of Startups, the Key to Unlocking Post-Crisis Sustainable Growth in Romanian Entrepreneurial Ecosystem, Journal of Sustainability, 13(6), 226- 240.
Pakroo, P. (2020). Small Business Start-Up Kit: A Step-by-Step Legal Guide, London: SAGE.
Kwon, Y. S. (2020). A Study on the Application of Success Factors According to the Growth Stage of Convenience Store Startup. Asia-Pacific Journal of Business Venturing and Entrepreneurship, 15(5), 261-276.
Torchys, K. (2021). Freight Broker Business Startup: The Ultimate Beginners Guide on How to Start and Scale Your Own Successful Freight Brokerage Company with a Practical Step-by-Step System, London: Oxford University Press.
Vuong, H. (2021). The semiconducting principle of monetary and environmental values exchange, Journal of Management, 8(10), 13-30.