شناسایی و اولویت بندی فرصت‌های کارآفرینانه در حوزه استارتاپ‌های رسانه‌ای

نوع مقاله : مقالات پژوهشی آمیخته

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)، تهران، ایران

چکیده

با ظهور رسانه­ های دیجیتال در صنعت رسانه و تسهیل تولید و توزیع محتوا، کسب‌وکارهای نوپای زیادی در صنعت رسانه ایجادشده است. با توجه به ارتباط دوسویه‌ کارآفرینی و رسانه، شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه موجود در این صنعت از برجسته‌ترین نیازهای این حوزه محسوب می‌شود. در حال حاضر پژوهش‌های معدودی در رابطه با کارآفرینی رسانه‌ای و شناسایی فرصت‌های این صنعت در ایران انجام‌شده است. پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و از حیث جمع آوری و تحلیل داده ها، پژوهشی آمیخته اکتشافی محسوب می شود . هدف این پژوهش شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه در استارتاپ‌های رسانه‌ای در ایران بوده است. در این پژوهش برای شناسایی فرصت‌های موجود در حوزه استارتاپ‌های رسانه‌ای با 12 نفر از خبرگان و کارآفرینان رسانه‌ای مصاحبه‌های عمیق-نیمه ساختاریافته صورت گرفت. در بخش کیفی از شیوه نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری و در بخش کمی نیز از نمونه بر اساس تکنیک نمونه گیری سیستماتیک استفاده شد. جمع آوری داده با دو شیوه مصاحبه عمیق (در بخش کیفی) و پرسشنامه (در بخش کمی) انجام گردید. در بخش کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون فرصت‌های موجود در این بخش از صنعت، شناسایی شد. علاوه بر این، برای تعیین رابطه بین روندها و فرصت‌های شناسایی‌شده و شدت اثرگذاری‌شان بر یکدیگر، پرسشنامه مقایسات زوجی طراحی و بین خبرگان و کارآفرینان توزیع شد. داده‌های حاصل از این پرسشنامه‌ها با استفاده از تکنیک DEMATEL تحلیل شدند و در نهایت 67 فرصت در 9 بخش مختلف صنعت معرفی گردید. این فرصت‌ها شامل فرصت­های خبری، سرگرمی، اطلاع‌رسانی، تبلیغاتی، آموزشی و فرهنگی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition and prioritizing entrepreneurial opportunities in the field of media startups

نویسندگان [English]

  • Mohadese Oghbaee 1
  • Asef Karimi 2
  • Somayeh Labafi 3
1 Masters of Media Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Iranian Research Institute for Information Science and technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In parallel with emergence of digital media in the media industry and facilitation of content production and distribution, a great number of startups have been created in the media industry. Considering the two-way communication between entrepreneurship and media industry is identification of the existing entrepreneurial opportunities in the media industry deemed the most essential needs or components in this area. Currently, a limited number of research programs have been conducted on the linkage between media entrepreneurship and identification of relevant opportunities in Iran. The present research is regard practical in terms of the purpose and exploratory mix in respect of data collection and analysis. The objective of this investigation is to identify entrepreneurial opportunities in the media startups in Iran. Thus in this research, some deep semi structured interviews were arranged for 12 media experts and entrepreneurs with the aim of identifying the existing entrepreneurial opportunities in the field of media startups. In the qualitative section, the targeted sampling method for achieving the theoretical saturation and in the quantitative section, the systematic sampling method were used. The data were collected by means of the two methods of deep interview (in the qualitative section) and questionnaire (in the quantitative section). In the qualitative section, the existing opportunities in the media industry were identified by using the thematic analysis techniques. Additionally a pairwise comparison questionnaire was designed and distributed among the experts and entrepreneurs to establish the relationship between identified trends and opportunities intensity of their counter impact. the data gathered from the questionnaires were analyzed by the DEMATEL technique and finally 67 opportunities in 9 different segments of the media industry were identified. These opportunities, inter alia included news coverage, amusement, information service, advertisement, training/education and cultural areas.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Media
  • Media Startups
  • Media Entrepreneurship
  • Opportunity Recognition
ایزدی، منیژه و یداللهی فارسی، جهانگیر، (1395). شناسایی فرصت‌های کسب‌وکار در صنعت بازی‌های رایانه‌ای مبتنی بر روش‌های بازاریابی دیجیتال، دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها، اصفهان.
حسینی، زهرا، (1398)، استارت­آپ­های آموزشی در خدمت توسعه کسب‌وکار یادگیری فن­آورانه، هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، تهران.
خلفی، امیر، خواجه ئیان، داتیس، بدیع زاده، علی. (1397). توسعه کارآفرینی رسانه ای سازمانی با استفاده از درگیرسازی مخاطب در پلتفرم­های اجتماعی. مطالعات رسانه ای، )14شماره 1(پیاپی44))، 59-69.
روشندل اربطانی، طاهر؛ طاهری، افسانه (1396)، ارائه الگوی حمایتی دولت از کارآفرینی رسانه ای در ایران، توسعه کارآفرینی، 10(4)، 616.
سلام زاده، آیدین، تاج پور، مهدی، حسینی، الهه. (1399). بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینانه. مطالعات رسانه ای،(14 شماره 1(پیاپی48))، 111-124.
صوفیه، جمال، حسینی نیا، غلامحسین، مبینی دهکردی، علی. (1397). تحلیلِ محتوای وضع موجودِ روش‌شناسی پژوهش‌های منتشرشده در مجله‌های برتر حوزه‌ی فرصت‌های کارآفرینانه.  توسعه کارآفرینی، 11(4).641-660.
عابدی جعفری، حسن، تسلیمی، سعید، فقیهی،ابوالحسن و شفیع زاده، محمد(1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی. اندیشه مدیریت، شماره دوم، 151-198.
قوامی،سوده؛بامشاد، وحیده؛ طالبی، کامبیز؛ یزدانی، حمیدرضا؛ آراستی، زهرا.(1400). مرور نگاشت نظام مند بر تحقیقات اثرگذار در حوزه تشخیص فرصت کارآفرینانه و تحلیل رویکردشناختی: از سال 1994-2018، توسعه کارآفرینی، 14(1):1-19.
مقیمی، سیدمحمد، خنیفر، حسین، اردی بهشت، محمدمهدی، شریفی، سیدمهدی. (1398). ارایه الگوی آموزش مهارت محور جهت توسعه کارآفرینی رسانه ای.  توسعه کارآفرینی 700-681،(4)11.
ولی نفس، عبدالعزیز؛ قاضی، عیسی.(1395). تشخیص فرصت های کارآفرینانه. مطالعات مدیریت و کارآفرینی، 2(1):141-131.
Achtenhagen, L. (2008). "Understanding Entrepreneurship in Traditional Media". Journal of Media Business Studies. 5(1), 123-142.
Achtenhagen, L. (2017). Media entrepreneurship—taking stock and moving forward. International Journal of Media Management, 19(1), 1-10
Arbatani, T. R., Kawamorita, H., Ghanbary, S., & Ebrahimi, P. (2019). Modelling media entrepreneurship in social media: SEM and MLP-ANN Approach. AD-Minister, 34, 33–50.
Archer, C. (2019). Social media influencers, post-feminism and neoliberalism: How mum bloggers’ ‘playbour’ is reshaping public relations. Public Relations Inquiry, 8(2), 149-166.
Baumann, S. (2013). Adapting to the Brave New World: Innovative Organisational Strategies for Media Companies. In T. Storsul & A. H. Krumsvik (Eds.), Media Innovations: A Multidisciplinary Study of Change (pp. 77-92). Göteborg: Nordicom.
Berthod, O., Huyskens, C., & Loebbecke, C. (2007, March). New media entrepreneurship: success drivers of user-community-driven internet ventures. In JOMBS Workshop (Vol. 23).
Brouwers, A. D. (2017). Failure and understanding-with in entrepreneurial journalism. Journal of Media Business Studies, 14(3), 217-233.
Brydges, T., & Sjöholm, J. (2018). Becoming a personal style blogger: Changing configurations and spatialities of aesthetic labour in the fashion industry. International Journal of Cultural Studies, 22(1), 119-139.
Donders, K., Enli, G., Raats, T., & Syvertsen, T. (2018). Digitisation, internationalisation, and changing business models in local media markets: an analysis of commercial media’s perceptions on challenges ahead. Journal of Media Business Studies, 15(2), 89-107.  
Dumont, G., & Ots, M.(2020). Social dynamics and stakeholder relationships in personal branding. Journal of Business Research, 106, 118-128.
George, N. M., Parida, V., Lahti, T., and Wincent, J. (2016). A systematic literature review of entrepreneurial opportunity recognition: Insights on influencing factors. International Entrepreneurship and Management, 12(2), 309-350.
Giones, F., & Brem, A. (2017). Digital Technology Entrepreneurship: A Definition and Research Agenda. Technology Innovation Management Review, 7(5), 44-51
Haefliger, S., Monteiro, E., Foray, D., & von Krogh, G. (2011). Social Software and Strategy. Long Range Planning, 44(5), 297-316.
Hang, M, & Van Weezol.(2005). "Media and Entrepreneurship: A Survey of the Literature Relating to Both Concepts", Sweden, Jonkoping International Business School.
Hang, M. (2016). Media Corporate Entrepreneurship. Springer Publications.
Hang, Min (2018). Handbook of Media Management and Economics, Routledge,264-288.
Hansen, D. J., Shrader, R., & Monllor, J. (2011). Defragmenting definitions of entrepreneurial opportunity. Small Business Management, 49(2), 283-304.
Hoag, Anne and Compaine, Ben. (2007). "Media Entrepreneurship: Missions and Merchants". Media Management and Economics AEJMC Confrence.
Hoag, Anne. (2008). Measuring Media Entrepreneurship. International Journal on Media Management 10, 74-80.
Hoag, Anne. Compaine, Ben (2012). Factors Supporting and Hinding New Entry in Media Markets: A Study of Media Entrepreneurs. The international Journal on Media Management. 14(1), 27-49.
Horst, S.O. & Hitters, E. (2020). Digital Media Entrepreneurship: Implications for Strategic Identity Work and Knowledge Sharing of Beginning Entrepreneurs. Nordic Journal of Media Management, 1(1), 23-44.
Horst, S.-O. (2019). Strategisches Handeln von Start-ups im Kontext der Mediatisierung: Eine empirische Analyse der kommunikativen Praktiken der Markenführung. In C. Kochhan, T. Könecke & H. Schunk (Eds.), Marken und Start-ups: Markenmanagement und Kommunikation bei Unternehmensgründungen (pp. 187-211). Heidelberg: Springer.
Horst, S.-O., & Murschetz, P. C. (2019). Strategic Media Entrepreneurship: Theory Development and Problematization. Journal of Media Management and Entrepreneurship, 1(1), 1-26.
Horst, S.-O., Järventie-Thesleff, R., & Perez-Latre, F. J. (2019). Entrepreneurial identity development through digital media. Journal of Media Business Studies,17:2, 87-112.
Jarzabkowski, P., & Kaplan, S. (2015). Strategy tools-in-use: A framework for understanding “technologies of rationality” in practice. Strategic Management Journal, 36(4), 537-558.
Khajehian, D. (2013). New Venture Creation in Social Media Platform, Toward a Network for Media Entrepreneurship. Handbook of Social Media Management Value Chain and Business Models in Changing Media Markets. Heidelberg: Springer International Publishing.
 Khajehian, D. (2017). Media entrepreneurship: A Consensual Definitión. AD-Minister, 13(30), 91-113
Khajehian, Datis and Roshandel Arbatani, Taher.(2011). Remediation of Media Markets Toward Media Entrepreneurship, How Recession Reconstructed Media Industry, European Media Management Education Conference, Moscow.
Kraus, S., Palmer, C., Kailer, N., Kallinger, F. L., & Spitzer, J. (2019). Digital entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 25(2), 353-375.
Li, L., Su, F., Zhang, W., & Mao, J.-Y. (2017). Digital transformation by SME entrepreneurs: A capability perspective. Information Systems Journal, 28(6), 1129-1157.
Mack, E. A., Marie-Pierre, L., & Redican, K. (2017). Entrepreneurs’ use of internet and social media applications. Telecommunications Policy, 41(2), 120-139.
Nambisan, S. (2018). Digital Entrepreneurship: Toward a Digital Technology Perspective of Entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(6), 1029-1055.
Nambisan, S., Siegel, D., & Kenney, M. (2018). On open innovation, platforms, and entrepreneurship. Strategic Entrepreneurship Journal, 12(3), 354-368.
Olanrewaju, A.-S. T., Hossain, M. A., Whiteside, N., & Mercieca, P. (2020). Social media and entrepreneurship research: A literature review. International Journal of Information Management, 50, 90-110.
Olleros, F. X., & Zhegu, M. (2016). Digital Transformations: An Introduction. In F. X. Olleros & M. Zhegu (Eds.), Research Handbook on Digital Transformations (pp. 1-19). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Paoloni, P., Secundo, G., Ndou, V., & Modaffari, G. (2019). Women Entrepreneurship and Digital Technologies: Towards a Research Agenda. In P. Paoloni & R. Lombardi (Eds.), Advances in Gender and Cultural Research in Business and Economics (pp. 181-194). Cham: Springer International Publishing.
Picard, R. G. (2004). Strategic responses to media market changes. Jönköping International Business School.
Plesner, U., & Gulbrandsen, I. T. (2015). Strategy and new media: A research agenda. Strategic Organization, 13(2), 153-162.
Price Schultz, C. J., & Jones, M. (2017). You Can’t Do That! A Case Study of Rural and Urban Media Entrepreneur Experience. International Journal on Media Management, 19(1), 11-28.
PwC. (2016). Streaming the future: How will technology, media, and telecommunications companies prepare for further disruption. UKhttp://www.pwc.se/sv/pdf-reports/streaming-the-future-february-2016.pdf.
Rohn, U. (2018). Media Management Research in the Twenty-First Century. In A. B. Albarran, B. Mierzejewska & J. Jung (Eds.), Handbook of Media Management and Economics (pp. 425-441). New York: Routledge.
Salamzadeh, A., Markovic, M. R., & MemarMasjed, S. (2019). The Effect of Media Convergence on Exploitation of Entrepreneurial Opportunities. AD-minister, 34(3), 59-76.
Shane, S., Nicolaou, N., Cherkas, L. and Spector, T.D. (2010) ‘Do openness to experience and recognizing opportunities have the same genetic source?’, Human Resource Management, (49)2: 291–303.
Sharifi, S. M., Khajeheian, D., & Samadi Mashhadi, K. (2019). Corporate Media Entrepreneurship in Public Service Broadcasts: An exploratory Study of IRIB use of External Innovations. AD-minister, 34(5), 101-118.
Shen,K.N., Lindsay, V., & Xu, Y.C. (2018). Digital entrepreneurship. Information Systems Journal, 28, 1125 - 1128.
Short, J. C., Ketchen Jr, D. J., Shook, C. L., and Ireland, R. D. (2010). The concept of “opportunity” in entrepreneurship research: Past accomplishments and future challenges. Management, 36(1), 40-65.
Van Nuenen, T. (2015). Here I am: Authenticity and self-branding on travel blogs. Tourist Studies, 16(2), 192-212.
Whittington, R., Cailluet, L., & Yakis-Douglas, B. (2011). Opening Strategy: Evolution of a Precarious Profession. British Journal of Management, 22(3), 531-544.
Will, A., Brüntje, D., & Gossel, B. (2016). Entrepreneurial venturing and media management. In G. F. Lowe & C. Brown (Eds.), Managing media firms and industries: What’s so special about media management? (pp. 189-206). Heidelberg: Springer.
Wirtz, B. W., & Elsäßer, M. (2017). Business Models in Media Markets. In K.-D. Altmeppen, C. A. Hollifield & J. van Loon (Eds.), Value-Oriented Media Management: Decision Making Between Profit and Responsibility (pp. 33-48). Cham: Springer International Publishing.
Wood, M. S., & McKinley, W. (2010). The production of entrepreneurial opportunity: a constructivist perspective. Strategic Entrepreneurship Journal, 4(1), 66-84.
Wu, H. Y.(2012). Constructing a strategy map for banking institutions with key performance indicators of the balanced scorecard. Evaluation and Program Planning, 35(3), 303-320.
Zaheer, H., Breyer, Y., Dumay, J., & Enjeti, M. (2019). Straight from the horse's mouth: Founders' perspectives on achieving ‘traction’ in digital start-ups. Computers in Human Behavior, 95, 262-274.
Zboralska, E. (2017). No More Status Quo! Canadian Web-Series Creators’ Entrepreneurial Motives Through a Contextualized “Entrepreneuring As Emancipation” Framework. International Journal on Media Management, 19(1), 29-53.