تحلیل مضمون ساز و کار محور ادبیات وجه مخرب کارآفرینی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

جریان تحقیقی بدی های کارآفرینی علی رغم عمر قریب به 40 ساله اش،هنوز با نواقص و تهی گاه های بی شماری مواجه است.با این حال طی سالهای اخیر،روند اتفاقات مخرب در دنیای واقعی کارآفرینی سبب گردیده تا توجهات بیش از هر زمان دیگری به آنچه دهه ها قبل "وجه تاریک کارآفرینی" نامیده شد جلب شده و در همین زمان اندک پژوهش های قابل توجهی در راستای کشف ابعاد مختلف این پدیده ی نامیمون انجام گیرد.با این حال،بذل توجه اندک به روش های تحقیق کیفی و مشخصا روش های کیفی نظام مند،باعث شده تا مفاهیم طرح شده در این ادبیات،در وهله ی نخست،پراکنده و ناکارآمد و بعد از بعد نظری توسعه نیافته و مجرد بمانند.لذا انجام پژوهشی از جنس تحلیل مضمون،امکان معنادارسازی یافته های پیشین محققین و ارائه ی تصویری جامع از چیستی پدیده را فراهم می آورد.مضاف بر اینکه پیگیری این روش با در نظر داشتن چارچوب ترکیب ساز و کار محور سبب میشد تا یافته های پژوهش نه تنها برای نظریه پردازان که برای عمل گرایان حوزه ی کارآفرینی نیز قابل بهره برداری و اثرسازی باشد.در پژوهش حاضر،برای نخستین بار،8 قلمرو مضمونی، 34 گروه مضمونی و 189 کد سطح اول حول موضوع "وجه مخرب کارآفرینی" شناسایی و تشکیل گردید.نهایتا توصیه هایی از ابعاد نظری و کاربردی خطاب به پژوهشگران آتی و سیاستگذاران حوزه کارآفرینی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Destructive Side of Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Hamid Padash 1
  • Jahangir Yadollahi 2
  • Farhad Feizi 2
1 faculty member
2 faculty of entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

Despite its nearly 40 years,, the research stream on the bad of entrepreneurship still faces numerous shortcomings and gaps. However, in recent years, the trend of destructive events in the real world of entrepreneurship has led to more attention than ever before. What was called the "dark side of entrepreneurship" decades ago has attracted some significant research to explore the various dimensions of this unbelievable phenomenon. However, little attention has been paid to qualitative research methods and specifically methods. Systematic qualitative methods has caused the concepts proposed in this literature to be scattered ,inefficient,, undeveloped and abstract on the viewpoint the theoretical dimension. Then, conducting research on the basis of thematic analysis provides the possibility of significance of the previous findings of researchers, providing a comprehensive picture of what the phenomenon is. Furthermore,, following this method by considering the mechanism-based composition framework would cause the research findings. In this study, for the first time, 8 thematic domains, 34 thematic groups and 189 first level codes were identified and formed around the topic of "destructive aspect of entrepreneurship". Finally, recommendations of theoretical and practical dimensions were provided to future researchers and policy makers of entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Destructive side
  • Dark Side
  • Negative side
  • Content Analysis