تأثیر ناهمگونی تیم‌ های کارآفرینانه بر عملکرد کسب‌وکارهای فعال در صنعت فناوری اطلاعات شهر تهران: نقش تعدیل گر رهبری مشارکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استاد دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده کارآفرینی،دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکترای کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

تیم های‌کارآفرینانه ازجمله عوامـل پیشـران در کسب‌وکارهای صنعت فناوری اطلاعات می‌باشند و ناهمگونی تیم‌ها، بزرگ‌ترین چالش و درعین‌حال بزرگ‌ترین فرصت برای صاحبان کسب‌وکار ‌می‌باشد و آثار مثبتی در نتایج عملکرد کسب‌وکارها دارد، بااین‌حال در زمینه فناوری اطلاعات تحقیق چندانی در ارتباط با نحوه تأثیر انواع ناهمگونی‌های تیم‌های کارآفرینانه بر عملکرد کسب‌وکارها انجام‌نشده است، بنابراین، با توجه به اهمیـت موضوع، در این پژوهش ابتدا به نوع شناسی ناهمگونی تیم‌های کارآفرینانه پرداختیم و سپس به بررسی تأثیرات انواع این ناهمگونی‌ها (اطلاعاتی، اجتماعی و ارزشی) بر عملکرد کسب‌وکارهای صنعت فناوری اطلاعات و نقش تعدیل گری رهبری مشارکتی دراین‌ارتباط پرداخته شد. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و برحسب روش گردآوری اطلاعات از نوع  توصیفی-همبستگی است. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که بین 100 نفر از رهبران کسب‌وکارهای فعال در صنعت فناوری اطلاعات شهر تهران در سال 1399 که به‌طور تیمی راه‌اندازی و اداره می‌شدند، با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده آزمون شده است. داده‌های حاصل از این پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر و نرم‌افزار PLS 3 Smart تجزیه‌وتحلیل گردید. آلفای کرونباخ برای تمامی سازه‌ها بالاتر از 7/0 و مقدار میانگین واریانس استخراج‌شده بالاتر از 5/0 بوده و روایی و پایایی سازه‌ها تأیید شد. بر اساس نتایج پژوهش در بین تمامی این سازه‌ها، از بین مؤلفه‌های ناهمگونی اطلاعاتی (ناهمگونی تحصیلی) از بین مؤلفه‌های ناهمگونی اجتماعی (ناهمگونی سنی) از بین مؤلفه‌های ناهمگونی ارزشی (ناهمگونی اعتقادی) بالاترین ضریب مسیر تأثیرگذاری را بر روی عملکرد کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات دارند، همچنین یافته‌های حاصل از بررسی نقش تعدیل گری رهبری مشارکتی نیز مؤید اثرات تعدیلی مثبت این متغیر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Entrepreneurial Teams Heterogeneity on the Performance of Businesses Active in Tehran Information Technology Industry: The Modifying Role of Shared leadership

نویسندگان [English]

  • کامبیز طالبی 1
  • jahangir yadollahi farsi 2
  • elham hadizadeh 3
1 professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
2 Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
3 PhD Student in Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

Abstract
Entrepreneurial teams are one of the driving forces in IT industry businesses, and team heterogeneity is the biggest challenge and also the biggest opportunity for business owners and has a positive effect on the performance results of businesses. However, little research has been done in the field of information technology on how the types of heterogeneity of entrepreneurial teams affect business performance. Therefore, considering the importance of the subject, in this study, we first dealt with the typology of heterogeneity (diversity) of entrepreneurial teams. Then, the effects of these heterogeneities (information, social and value) on the performance of IT industry businesses and the moderating role of participatory leadership in this regard were examined. This research is of applied type and in terms of research method is from the descriptive-correlation branch. The measurement tool is a questionnaire that has been tested by 100 randomly active business leaders in the information technology industry in Tehran, which were set up and managed as a team, by random sampling method. The data obtained from this study were analyzed using path analysis and PLS software. Cronbach's alpha for all structures was higher than 0.7 and the mean value of variance extracted was higher than 0.5 and the validity and reliability of the structures were confirmed. According to the research results, educational heterogeneity among the variables of information heterogeneity, age heterogeneity among the variables of social heterogeneity and belief heterogeneity among the variables of value heterogeneity have the highest path of impact on the performance of businesses in the field of information technology. Findings from the study of the moderating role of Shared leadership also confirm the positive adjustment effects of this variable.
Keywords: Heterogeneity of entrepreneurial teams, Business performance, Shared leadership

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heterogeneity of entrepreneurial teams
  • Business performance
  • Shared leadership
کامبیز، طالبی، محمدکاظمی، رضا، علیزاده، مهدی (1398)"تأثیر ویژگی‌های ساختاری تیم کارآفرینانه بر  عملکرد کسب‌وکارهای فعال در صنعت فناوری اطلاعات: تبیین جایگاه محیط و شبکه کارآفرینانه"، توسعه کارآفرینی، 12(3):361-380
Boeneker, G.A., & Delmar, M.F., (2018). Heterogeneity and the Origin of the Founding Team: How the Concepts Relate and Affect Entrepreneurial Behavior . (International Studies in Entrepreneurship) (pp. 33-58). New York: Springer.
Boeneker, A (2017). The use of effectuation logic in entrepreneurial teams behavior and its effect in new ventures performance. (PhD thesis, University of Cantabria, Faculty of Economics and Business) 
Bloom, M., & Michel, J. G. (2002). The relationships among organizational context, pay dispersion, and managerial turnover. Academy of Management Journal, 45 (1): 33.42
Bird, B., & Schjoedt, L. (2009). Entrepreneurial Behavior its Nature, Scope, Recent Research and Agenda for Future Research. In A. Carsrud, & M. Brännback, Understanding the Entrepreneurial Mind (International Studies in Entrepreneurship) (pp. 327-358). New York: Springer.
Blatt, R. (2009). Tough love: How communal schemas and contracting practices build relational capital in entrepreneurial teams. Academy of Management Review, 34, 533–551.
Collewaert, V. (2012). Angel investors' and entrepreneurs' intentions to exit their ventures: A conflict perspective. Entrepreneurship Theory and Practice, 36(4), 753-779.
Carson, J. B., Tesluk, P. E., & Marrone, J. A. (2007). Shared Leadership in Teams: An Investigation of Antedecent Conditions and Performance. Academy of Management Journal, 50(5), 1217-1234
Chandler, G. N., Honig, B., & Wiklund, J. (2005). Antecedents, moderators, and performance consequences of membership change in new venture teams. Journal of Business Venturing, 20, 705-725.
Cooney, T. M. (2005). Editorial: What is an entrepreneurial team? International Small Business Journal, 23, 226–235
Chowdury, S. (2005). Demographic diversity for building an effective entrepreneurial team: is it important? Journal of Business Venturing, 20, 727-746.
Davidsson, P., & Honig, B. (2003). The role of social and human capital among nascent entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 18(3), 301-331.
Ensley, M. D., Pearson, A., & Pearce, C. L. (2003). Top management team process, shared leadership and new venture performance: a theoretical model and research agenda. Human Resource Management Review, 13, 329-346.
Forbes, D. P., Borchert, P. S., Zellmer-Bruhn, M. E., & Sapienza, H. J. (2006). Entrepreneurial team formation: An exploration of new member addition. Entrepreneurship Theory and Practice, 30(2), 225–248
Fern, M. J., Cardinal, L. B., & O’Neill, H. M. (2012). The genesis of strategy in new ventures: Escaping the constraints of founder and team knowledge. Strategic Management Journal, 33, 427–447
Gao, J., & Zhang, P. (2012). Understanding Entrepreneurial Teams and Governance Effects on Growth Strategy Adopted by Privately-Owned Chinese Startups. Business Management and Strategy, 3(2), 54-75.
Jin, L., Madison, K., Kraiczy, N. D., Kellermanns, F. W., Crook, T. R., Xi, J. J. E. T., & Practice. (2017). Entrepreneurial Team Composition Characteristics and New Venture Performance: A Meta‐Analysis. 41(5), 743-771.
Jehn, K. A., Northcraft, G. B., & Neale, M. A. (1999). Why Differences Make a Difference: A Field Study of Diversity, Conflict, and Performance in Workgroups. Administrative Science Quarterly,44(4), 741-763.
Lechler, T. (2001). Social interaction: A determinant of entrepreneurial team venture success. Small Business Economics, 16(4), 263-278.
Klotz, A. C., Hmieleski, K. M., Bradley, B. H., & Busenitz, L. W. (2013). New venture teams: A review of the literature and roadmap for future research. Journal of Management, 40, 1–30.
Kleemann, M. (2011). Insight s in Entrepreneurship Education Integrating InnovativeTeaching Practices. (Master), Jönköping University, Jönköping, Sweden.
Kamm, J. B., Shuman, J. C., Seeger, J. A., & Nurick, A. J. (1990). Entrepreneurial teams in new venture creation: A research agenda. Entrepreneurship Theory and Practice, 14, 7–17.
Martin, B. C., McNally, J. J., & Kay, M. J. (2013). Examining the formation of human capital in entrepreneurship: A meta-analysis of entrepreneurship education outcomes. Journal of Business Venturing, 28, 211–224.
Mihalache, O. R., Jansen, J. J., Van Den Bosch, F. A., & Volberda, H. W. (2014). Top Management Team Shared Leadership and Organizational Ambidexterity: A Moderated Mediation Framework. Strategic Entrepreneurship Journal, 8, 128- 148
Muñoz-Bullon, F., Sanchez-Bueno, M. J., & Vos-Saz, A. (2015). Startup team contributions and new firm creation: The role of founding team experience. Entrepreneurship and Regional Development, 27, 80–105
McGrath, J. E. 1964. Social psychology: A brief introduction. New York: Holt, Rinehart & Winston.
Ruef, M., Aldrich, H. E., & Carter, N. M. (2003). The structure of Founding Teams: Homophily, Strong Ties, and Isolation among U.S. Entrepreneurs. American Sociological Review, 68(2), 195-222.
Smith, B. R. (2007). Entrepreneurial team formation: The effects of technological intensity and decision making on organizational emergence. University ofCincinnati.
Ucbasaran, D., Lockett, A., Wright, M., & Westhead, P. (2003). Entrepreneurial founder teams:Factors associated with member entry and exit. Entrepreneurship Theory and Practice,28(2), 107–128
Visintin, F., & Pittino, D. (2014). Founding team composition and early performance of University-Based spin-off companies. Technovation,34, 31-43.
Zhou, W., Vredenburgh, D., & Rogoff, E. G. (2015). Informational diversity and entrepreneurial team performance: moderating effect of shared leadership. International Entrepreneurship Management Journal,11, 39-55.