نوسازی استراتژیک در کارآفرینی با روش ترکیب پژوهی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسنده

استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

یکی از سازوکارهای مطلوب کارآفرینی سازمانی جهت پاسخگویی به‌موقع و متناسب با تغییرات فضای کسب‌وکار، اجرای نوسازی استراتژیک کارآفرینانه است. ماهیت نوسازی استراتژیک در کارآفرینی بر اساس بهره‌برداری از فرصت‌ها با رویکرد بهبود و تحول می‌باشد که موردتوجه پژوهشگران حوزه‌ی کارآفرینی قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی ادبیات و شناسایی ماهیت نوسازی استراتژیک در حوزه کارآفرینی است تا به لحاظ اجرایی و مطالعاتی محدودة دقیق‌تری از نوسازی استراتژیک ارائه گردد. پژوهش حاضر بر اساس هدف توسعه‌ای - کاربردی و بر اساس روش گردآوری اطلاعات کیفی با رویکرد ترکیب پژوهی است. جامعه پژوهش شامل تمامی مقالات و مطالعات انجام شده در زمینه نوسازی استراتژیک و کارآفرینی است که در بازه زمانی 2000- 2021 در پایگاه‌های معتبر علمی داخلی و خارجی جستجو شد و از میان 139 مقاله مرتبط 42 مقاله به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. روایی مطالعات با ابزار CASP تأیید گردید و اعتباریابی کدها از طریق پایایی کدگذاران انجام شد. بنا بر یافته‌های پژوهش سرمایه اجتماعی خلاق و نوآور (رهبری کارآفرینانه، یادگیری سازمانی، فرهنگ سازمانی انعطاف‌پذیر خلق ارزش مشترک)، ورود به بازارهای جدید (میزان رقابت‌پذیری کسب‌وکارها و شناسایی فرصت‌های محیطی)، کنش‌پذیری و ریسک‌پذیری (مخاطره‌پذیری و تحمل ابهام) و قابلیت انعطاف‌پذیری مستمر (نوآوری سازمانی، گرایش کارآفرینانه، ساختار سازمانی منعطف و چابکی سازمانی) ماهیت اجرایی نوسازی استراتژیک در حوزه کارآفرینی را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Renewal in Entrepreneurship Using the Research Synthesis Method

نویسنده [English]

  • Amir Mohammad Colabi
Assistant Professor, Faculty of Management and Economic, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the desirable mechanisms for corporate entrepreneurship to respond promptly and following changes in the business environment is to implement entrepreneurial strategic renewal. Strategic renewal in entrepreneurship is based on opportunities to improve and transform. This study aims to review the literature and identify the nature of strategic renewal in entrepreneurship to provide a more accurate range of strategic renewal. The present research is based on the purpose of developmental-applied and on collecting qualitative information using a synthesis research approach. The research population included all articles and studies conducted in strategic renewal and entrepreneurship that were searched invalid domestic and foreign scientific databases in 2021-2000. Of 139 related articles, 42 articles were selected as the research sample. The validity of the studies was confirmed using the CASP tool, and the codes were validated based on the reliability of the coders. According to research findings, creative and innovative social capital (entrepreneurial leadership, organizational learning, flexible corporate culture, and creating shared value), entering new markets (degree of business competitiveness and identifying environmental opportunities), actionability and risk-taking (risk-taking and ambiguity tolerance), and continuous flexibility (organizational innovation, entrepreneurial orientation, flexible organizational structure, and organizational agility) constitute the executive nature of strategic renewal in the field of entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Strategic Renewal
  • Entrepreneurship
  • Research Synthesis
  • Strategic Renewal
آقاجانیان، سیمینه؛ مشایخی، علینقی (1393). "نوسازی استراتژیک، اجرای نوسازی‌های موازی و نقش اهرمی ساختار سازمانی"  فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران، 9(33): 1-28.
شراعی، فاطمه؛ کلابی، امیرمحمد؛ خدادادحسینی، سیدحمید (1399). "تاثیر جایگاه بازاریابی‌کارآفرینانه بر پایداری شرکت‌های دانش‌بنیان با تاکید بر نوسازی استراتژیک " توسعه کارآفرینی، 13(3): 421-440.
فاطمی، سیده زهرا؛ آذر، عادل؛ مقبل باعرض، عباس؛ خدیور، آمنه (1398). "واکاوی مفهوم نوسازی استراتژیک با رویکرد روش‌شناسی سیستم‌های نرم" اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، 13(1):  165-188.
کلابی، امیرمحمد (1400). "طراحی مدل نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در سازمان‌های رسانه‌ای" فصلنامه علمی مطالعات میان‌رشته‌ای ارتباطات و رسانه، 13(3):  145-123.
کلابی، امیرمحمد؛ زالی، محمدرضا؛ یدالهی‌فارسی، جهانگیر؛ رضوانی، مهران (1395). "بافت‌پردازی و مفهوم‌پردازی نوسازی راهبردی کارآفرینانه" چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 27(3): 13-30.
کلابی، امیرمحمد؛ کریمی راد، سیمین (1399). "نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در دوران پساکرونا؛ شرکت‌های فعال در صنعت گردشگری" مطالعات مدیریت گردشگری، 15 (ویژه‌نامه کوید 19):  285-308.
مشایخی، علینقی؛ عسکری نژاد، علی (1389). "نوسازی استراتژیک از منظر یادگیری سازمانی: بررسی تجربی مدل 4 ت" فصلنامه علوم مدیریت ایران، 5(18): 1-27.
Agarwal, R. & Helfat, C. E. (2009)."Strategic renewal of organizations" Organization science20(2):281-293.
Al Humaidan, S., & Sabatier, V. (2017). "Strategic renewal in times of environmental scarcity: The mediating role of technology in business model evolution" Journal of Organizational Change Management, 30(1):106-120.
Altmann, P. (2016). "When shared frames become contested: Environmental dynamism and capability (re) configuration as a trigger of organizational framing contests" In Uncertainty and strategic decision making. Emerald Group Publishing Limited.‏
Amankwah-Amoah, J., Ottosson, J., & Sjögren, H. (2017). "United we stand, divided we fall: historical trajectory of strategic renewal activities at the Scandinavian Airlines System, 1946–2012" Business History59(4):572-606.‏
Au, K., Han, S., & Chung, H. M. (2018). "The impact of sociocultural context on strategic renewal: a twenty-six-nation analysis of family firms" Cross Cultural & Strategic Management, ‏25(4):604-627.
Basu, S., & Wadhwa, A. (2013). "External venturing and discontinuous strategic renewal: An options perspective" Journal of Product Innovation Management30(5):956-975.‏
Ben-Menahem, M., Kwee, Z., Volberda, H., & Van Den Bosch, F. (2013). "Strategic renewal over time: the enabling role of potential absorptive capacity in aligning internal and external rates of change" Long range planning46(3):216-235.‏
Colabi, A. M., & Khajeheian, D. (2018). "Strategic Renewal in Corporate Entrepreneurship Context: A Multi-Case Study" In Competitiveness in Emerging Markets. 1(1):315-337.
De  Wit,  B.,  &  Meyer,  R.  (2005). "Strategy:  Process,  context,  content". London: Thomson.
Do, T. T. P., & Luu, D. T. (2020). "Origins and consequences of intrapreneurship with behaviour-based approach among employees in the hospitality industry" International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32(12):3949-3969.
Hedges, L. V., & Cooper, H. (2009). "Research synthesis as a scientific process" The handbook of research synthesis and meta-analysis, 1(3):4-7.
Dung, L. T., & Giang, H. T. T. (2021). "The effect of international intrapreneurship on firm export performance with driving force of organizational factors" Journal of Business & Industrial Marketing, 24(2):1-38.
Flier, B., Bosch, F. A. V. D., & Volberda, H. W. (2003). "Co‐evolution in strategic renewal behaviour of British, Dutch and French financial incumbents: Interaction of environmental selection, institutional effects and managerial intentionality" Journal of management studies40(8):2163-2187.‏
Flier, B., Van Den Bosch, F. A., Volberda, H. W., & Baden-Fuller, C. (2005). "Strategic Renewal in the Dutch Financial Services Sector: Renewal Trajectories from a Competence-Based Perspective" In Competence Perspectives on Resources, Stakeholders and Renewal. Emerald Group Publishing Limited.‏
Floyd, S. W., & Lane, P. J. (2014). "Strategizing throughout the organization: Managing role conflict in strategic renewal" Academy of management review25(1):154-177.‏
Gauthier, J., & Zhang, Z. J. (2020). "Green knowledge management and strategic renewal: a discursive perspective on corporate sustainability" International Journal of Productivity and Performance Management, 69(8):1797-1811.
Guth, W. D., & Ginsberg, A. (1990) "Guest editors' introduction: Corporate entrepreneurship". Strategic management journal, 11(3):5-15.‏
Han, C., & Nielsen, B. B. (2019). "Facilitating International Venturing of Emerging Market Firms Through Entrepreneurial Transformation: Contingent Role of Technological Environment" In International Business in a VUCA World: The Changing Role of States and Firms. Emerald Publishing Limited.‏
Herbane, B. (2019). "Rethinking organizational resilience and strategic renewal in SMEs" Entrepreneurship & Regional Development, 31(5-6):476-495.‏
Horst, S. O., & Moisander, J. (2015). "Paradoxes of strategic renewal in traditional print-oriented media firms" International Journal on Media Management, 17(3): 157-174.‏
Hortovanyi, L., Szabo, R. Z., & Fuzes, P. (2021). "Extension of the strategic renewal journey framework: The changing role of middle management". Technology in Society, 65(1):1-28.
Huang, Y. F. (2009). "Strategic renewal within an information technology firm: Exploration, exploitation and corporate venturing" International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 15(5):436-452.
Huy, Q. N. (2005). "An emotion-based view of strategic renewal" In Strategy process. Emerald Group Publishing Limited.‏
Jarvi, K., & Khoreva, V. (2020). "The role of talent management in strategic renewal" Employee Relations: The International Journal, 24(9):1744-1761.
Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2005). "Exploring Corporate Strategy: Text and Cases". London: Prentice Hall.
Jones, O., & Macpherson, A. (2006). "Inter-organizational learning and strategic renewal in SMEs: extending the 4I framework". Long Range Planning, 39(2):155-175.‏
Khan, S. H., Majid, A., & Yasir, M. (2020). "Strategic renewal of SMEs: the impact of social capital, strategic agility and absorptive capacity" Management Decision, 59(8):1877-1894.‏
Kreiser, P. M., Kuratko, D. F., Covin, J. G., Ireland, R. D., & Hornsby, J. S. (2021). "Corporate entrepreneurship strategy: extending our knowledge boundaries through configuration theory" Small Business Economics56(2): 739-758.
Kuratko, D. F., & Audretsch, D. B. (2013). "Clarifying the domains of corporate entrepreneurship". International Entrepreneurship Management Journal, 9(1): 323–335.
Kuratko, D. F., Hornsby, J. S., & Hayton, J. (2015). "Corporate entrepreneurship: the innovative challenge for a new global economic reality" Small Business Economics45(2):245-253.‏
Kwee, Z., Van Den Bosch, F. A., & Volberda, H. W. (2011). "The influence of top management team's corporate governance orientation on strategic renewal trajectories: a longitudinal analysis of Royal Dutch Shell plc, 1907–2004". Journal of Management Studies, 48(5):984-1014.‏
Lischka, J. A. (2019). "Strategic renewal during technology change: Tracking the digital journey of legacy news companies" Journal of Media Business Studies, 16(3):182-201.‏
Lysons, A. (2000). "Strategic renewal and development implications of organizational effectiveness research in higher education in Australia" Tertiary Education & Management, 5(1):49-64.‏
Maijanen, P., & Jantunen, A. (2014). "Centripetal and centrifugal forces of strategic renewal: The case of the Finnish Broadcasting Company" International Journal on Media Management, 16(3-4): 139-159.‏
Martin-Rios, C., & Parga-Dans, E. (2016). "Service response to economic decline: Innovation actions for achieving strategic renewal" Journal of business research, 69(8):2890-2900.‏
Meshulach, A., & Kedar-Levy, H. (2022). "Resource Uncertainty and Sustainable Competitive Advantage: A Resource Base Theory Perspective" 40(25):1-21.
Nguyen, K., Peltoniemi, M., & Lamberg, J. A. (2021). "Strategic renewal: Can it be done profitably? " Long Range Planning, 15(1):1-20.
Perez, M., & Hernandez, R. (2020). "Commitment to learning, knowledge, and strategic renewal: do family firms manage them differently? " In Entrepreneurship and Family Business Vitality. Springer, Cham.‏
Pettit, K. L., & Crossan, M. M. (2020). "Strategic renewal: Beyond the functional resource role of occupational members" Strategic Management Journal, 41(6):1112-1138.‏
Poskela, J., & Martinsuo, M. (2009). "Management control and strategic renewal in the front end of innovation". Journal of Product Innovation Management, 26(6):671-684.‏
Prashantham, S. (2008). "New venture internationalization as strategic renewal" European management journal, 26(6):378-387.‏
Pratap, S., & Saha, B. (2018). "Evolving efficacy of managerial capital, contesting managerial practices, and the process of strategic renewal" Strategic Management Journal, 39(3):759-793.‏
Riviere, M., Suder, G., & Bass, A. E. (2018). "Exploring the role of internationalization knowledge in fostering strategic renewal: A dynamic capabilities perspective" International Business Review, 27(1): 66-77.‏
Saez-Martínez, F. J. (2011). "Strategic renewal, cooperation, and performance: a contingency approach" Journal of Management and Strategy, 2(4):43.-59.
Schmitt, A., Raisch, S., & Volberda, H. W. (2018). "Strategic renewal: Past research, theoretical tensions and future challenges" International Journal of Management Reviews, 20(1):81-98.‏
Shah, H., Yasir, M., Majid, A., & Javed, A. (2019). "Impact of networking capability on organizational survival of SMEs: Mediating role of strategic renewal" Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences (PJCSS)13(3): 559-580.‏
Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). "The promise of entrepreneurship as a field of research" Academy of Management Review, 25(1): 217–226.
Sharma, P., & Chrisman, S. J. J. (2007). "Toward a reconciliation of the definitional issues in the field of corporate entrepreneurship" In Entrepreneurship. Springer, Berlin, Heidelberg.‏
Shu, C., De Clercq, D., Zhou, Y., & Liu, C. (2019). "Government institutional support, entrepreneurial orientation, strategic renewal, and firm performance in transitional China" International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 25(3):433-456.
Sichone, M., & Lew, C. (2021). "Anglo American platinum South Africa: strategic renewal in a declining industry" Emerald Emerging Markets Case Studies, 11(3):1-23.
Taussig, M. (2013). "The neglected need for strategic renewal in emerging markets: Lessons from Vietnam in transition" Business Horizons56(4):465-471.‏
Van de Ven, A. H., & Poole, M. S. (2005). "Explaining development and change in organizations" Academy of management review20(3):510-540.‏
van Lent, W., & Smith, A. D. (2019). "Perceiving the Present by Means of the Past: Theorizing the Strategic Importance of Corporate Archives" In Strategic Responsiveness and Adaptive Organizations: New Research Frontiers in International Strategic Management. Emerald Publishing Limited.‏
Verbeke, A., Chrisman, J. J., & Yuan, W. (2007). "A note on strategic renewal and corporate venturing in the subsidiaries of multinational enterprises" Entrepreneurship Theory and Practice31(4):585-600.‏
Volberda, H. W., Baden-Fuller, C., & Van Den Bosch, F. A. (2001). "Mastering strategic renewal: Mobilising renewal journeys in multi-unit firms" Long Range Planning34(2):159-178.‏
Williams, C., Chen, P. L., & Agarwal, R. (2017). "Rookies and seasoned recruits: How experience in different levels, firms, and industries shapes strategic renewal in top management" Strategic Management Journal38(7):1391-1415.‏
Xiao, J., Wu, Y., Xie, K., & Hu, Q. (2019). "Managing the e-commerce disruption with IT-based innovations: Insights from strategic renewal perspectives" Information & Management, 56(1):122-139.‏