ارائه مدل ویژگی‌ شخصیتی و انگیزه کارآفرینی بر قصد راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ورزشی: نقش میانجی آگاهی از کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه ارائه مدلی جهت تعیین نقش ویژگی شخصیتی و انگیزه کارآفرینی بر میزان راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ورزشی با میانجی‌گری آگاهی از کارآفرینی می‌باشد. پژوهش به روش توصیفی-همبستگی و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان تربیت‌بدنی استان خراسان رضوی تشکیل دادند که با توجه به نامحدود بودن جامعه، نمونه آماری پژوهش بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 384 نفر محاسبه و بین آن‌ها پرسشنامه توزیع شد. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد ویژگی‌های شخصیتی، انگیزه کارآفرینی، آگاهی در مورد کارآفرینی و توانایی راه‌اندازی کسب‌وکار که پایایی پرسش‌نامه‌ها به ترتیب 84/0، 78/0، 86/0 و 76/0 برآورد گردید، استفاده شد و برای آزمودن مدل مفهومی پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم‌افزار آماری پی.ال.اس بهره گرفتیم. یافته‌های حاصل از تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد ویژگی‌های شخصیتی بر آگاهی از کارآفرینی و راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ورزشی تأثیر معناداری دارد. همچنین انگیزه کارآفرینی بر میزان راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ورزشی و آگاهی از کارآفرینی دارای تأثیر معنادار است. آگاهی از کارآفرینی نیز بر راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ورزشی تأثیر معناداری داشت. بطور کلی، آگاهی از کارآفرینی، ویژگی‌های شخصیتی و انگیزه کارآفرینی دانشجویان عاملی مؤثر در راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ورزشی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of personality trait and Entrepreneurship motivation on Medium and Small Businesses starting up with the role of mediation Awareness of entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Zahra Amini Roshan 1
  • Javad Gholamian 2
  • Ahmad Mahmoudi 3
  • Bahador Azizi 4
1 Ph.D. in Sport Management,. Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad. Iran.
2 Assistant Professor in Sport Management, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad. Iran.
3 . Assistant Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Ph.D. Candidate in Sport Management, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad. Iran.
چکیده [English]

This study aims was to designing a Model of personality trait and Entrepreneurship motivation on Medium and Small Businesses starting up with the role of mediation Awareness of entrepreneurship. The research was conducted by descriptive-correlation method and in the field. The statistical population of the study consisted of physical education students of Khorasan Razavi province. The statistical sample of the research was calculated based on Krejcie and Morgan table of 384 people and a questionnaire was distributed among them. To collect data, we use standard questionnaires personality trait, Entrepreneurship motivation, Medium and Small Businesses starting up & Awareness of entrepreneurship. The reliability of questionnaires, respectively, 0/84, 0/78, 0/86 and 0/76 respectively. For the test a research hypotheses, structural equation modeling based on partial least squares method using statistical software PLS. The result showed there is a significant impact of personality trait on Medium and Small Businesses starting up & Awareness of entrepreneurship, Entrepreneurship motivation on Medium and Small Businesses starting up & Awareness of entrepreneurship, also there is a significant impact of Awareness of entrepreneurship on Medium and Small Businesses starting up. It seems Awareness of entrepreneurship, personality trait & Entrepreneurship motivation of students to factor in is the Medium and Small Businesses starting up.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial motivation
  • Medium and Small Businesses
  • Sports
  • innovation
  • employment
اوتادی، محمد و صفری، سعید. (1398). "بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و رفتاری در تبیین قصد کارآفرینانه دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه شاهد). توسعه کارآفرینی، 12(4): 500-520.
جوانمرد، مینا؛ فرزان، فرزام. (1400). "بررسی نقش ویژگی های شخصیتی روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته تحصیلی علوم ورزشی". مطالعات بازاریابی ورزشی، 2(2): 151-176.
سجادی، سید سولماز. (1398). تاثیر انگیزش کارآفرینی بر نیت کارآفرینی با نقش تعدیل کنندگی آموزش کارآفرینی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
صادقی، گلبرگ؛ باقری، افسانه و چیت سازان، هستی. (1398). "ویژگیهای فردی در حوزه مالی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران". توسعه کارآفرینی، 12(3): 461-480.
عظیم زاده، سید مرتضی؛ احسانی، محمد؛ کردنائیج، اسد ا...؛کوزه چیان، هاشم و پیتز، برندا. (1393). "مدلی برای راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی". دو فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش، 1(4): 51-68.
گنجعلی، رقیه و باقری‌مجد، روح‌اله. (1399). " تاثیر جهت گیری کارآفرینانه بر رفتار کارآفرینی با میانجی گری قصد کارآفرینی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی".  توسعه کارآفرینی، 13(4): 521-540.
محمدکاظمی، رضا؛ طالبی، کامبیز؛ داوری، علی و دهقان نجم آبادی، عامر. (1400). "طراحی مدل توانمندسازی کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش بنیان با رویکرد دیمتل". فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران، 16(61)، 1-16.
مسعودنیا، ابراهیم. (1386). "بررسی اعتبار پارادیم های شخصیتی در مطالعه و پیش بینی کارآفرینی". دانشور رفتار، 14(23): 53-64.
مندعلی زاده، زینب؛ خسروی زاده، اسفندیار. (1400). "اثربخشی ارائه واحد درسی کارآفرینی بر ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه و قصد کارآفرینانۀ دانشجویان علوم ورزشی". مطالعات بازاریابی ورزشی.2(1): 156-180.
Anderson, R. L., & Dunkelberg, J. S. (1990). Entrepreneurship: Starting a new business, United State, New York, Harpercollins College Division.
Bennett, R. (2006). “Business lecturers' perceptions of the nature of entrepreneurship”, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 12(3): 165-188
Bikse, V., & Riemere, I. (2013). “The development of entrepreneurial competences for students of mathematics and the science subjects: The Latvian experience”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 82: 511-519.
Bujor, A., & Avasilcai, S. (2016). “The creative entrepreneur: A framework of analysis”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 221: 21-28.
Çolakoğlu, N., & Gözükara, İ. (2016). “A comparison study on personality traits based on the attitudes of university students toward entrepreneurship”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 229: 133-140.
García-Palma, M. B., & Molina, M. I. S.-M. (2016). “Knowledge and female entrepreneurship: A competence and social dimension”, Suma de Negocios, 7(15): 32-37.
Heryanda, K. K., Mayasari, N. M. D. A., & Putra, K. E. S. (2019). The Improvement of Students' Interest in Business in Economics Faculty, Ganesha Education University, Through Motivation and Knowledge of Entrepreneurship. Paper presented at the International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS 19).
Hong, Z., Hong, T., Cui, Z., & Luzhuang, W. (2012). “Entrepreneurship quality of college students related to entrepreneurial education: Empirical study on psychological and behavioral characteristics”, Energy Procedia, 17: 1907-1913.
Jamali, B., MohammadKazemi, R., Farsi, J., & Dehkordi, A. (2018). “Theories of opportunity creation and effective entrepreneurial actions in opportunity creation context”, Decision Science Letters, 7(4): 443-454.
Jamali, B., Mohammadkazemi, R., & Shahbazi, M. (2012). “Effects of sport activities on increasing preschool children's creativity”, Management Science Letters, 2(6): 1975-1980.
Kadir, M. B. A., Salim, M., & Kamarudin, H. (2012). “The relationship between educational support and entrepreneurial intentions in Malaysian higher learning institution”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 69: 2164-2173.
Kafeshani, A. A., Rezvani, M., Chitsazan, H., & Mohammadkazemi, R. (2018). “The art of fundraising from business angels based on entrepreneurial marketing: A new insight:, International Journal of Entrepreneurship, 22(3): 1-10.
Karabulut, A. T. (2016). “Personality traits on entrepreneurial intention”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 229: 12-21.
Kessler, A. (2007). “Success factors for new businesses in Austria and the Czech Republic”, Entrepreneurship and regional development, 19(5): 381-403.
Kimmitt, J., Muñoz, P., & Newbery, R. (2020). “Poverty and the varieties of entrepreneurship in the pursuit of prosperity”, Journal of Business Venturing, 35(4): 1- 18.
Küttim, M., Kallaste, M., Venesaar, U., & Kiis, A. (2014). “Entrepreneurship education at university level and students’ entrepreneurial intentions”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 110: 658-668.
Mat, S. C., Maat, S. M., & Mohd, N. (2015). “Identifying factors that affecting the entrepreneurial intention among engineering technology students”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 211: 1016-1022.
McManus, I. C., & Furnham, A. (2006). “Aesthetic activities and aesthetic attitudes: Influences of education, background and personality on interest and involvement in the arts”, British Journal of Psychology, 97(4): 555-587.
Miranda, F. J., Chamorro-Mera, A., & Rubio, S. (2017). “Academic entrepreneurship in Spanish universities: An analysis of the determinants of entrepreneurial intention”, European research on management and business economics, 23(2): 113-122.
Mobaraki, M., Esfandabadi, H., Safavinejhad, S., & Mohammadkazemi, R. (2013). “Entrepreneurial team formation the success of the companies”, International Journal of Innovative Research in Management, 1(2): 58-70.
Mohammadkazemi, R. (2012). “Identifying the factors affecting entrepreneurial attitude of athlete & non-athlete university students”, Information Management and Business Review, 4(6): 352-361.
Mohammadkazemi, R. (2017). “Identifying factors affecting export performance of sports equipment and sportswear firms”, In Iranian Entrepreneurship Springer: 319-330.
Mohammadkazemi, R., Ebrahimi, B. P., & Shiri, M. (2020). “Mobile marketing influence on football fan behaviour: the case of FC Persepolis”, International Journal of Sport Management and Marketing, 20(5-6): 405-427.
Mohammadkazemi, R., Rasekh, N., & Navid, M. (2016). “The effect of entrepreneurial competencies on innovation: A case study of professional sport clubs”, International Business Research, 9(11): 57-64.
Mortan, R. A., Ripoll, P., Carvalho, C., & Bernal, M. C. (2014). “Effects of emotional intelligence on entrepreneurial intention and self-efficacy”, Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 30(3): 97-104.
Ozgul, U., & Kunday, O. (2015). “Conceptual development of academic entrepreneurial intentions scale”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195: 881-887.
Pihie, Z. A. L., Bagheri, A., & Sani, Z. H. A. (2013). “Knowledge of cognition and entrepreneurial intentions: Implications for learning entrepreneurship in public and private universities”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 97: 174-181.
Setiawan, J. L. (2014). “Examining entrepreneurial self-efficacy among students”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 115: 235-242.
Soluk, J., Kammerlander, N., & Darwin, S. (2021). “Digital entrepreneurship in developing countries: The role of institutional voids”, Technological Forecasting and Social Change, 170: 1-13.
Su, X., Liu, S., Zhang, S., & Liu, L. (2020). “To be happy: a case study of entrepreneurial motivation and entrepreneurial process from the perspective of positive psychology”, Sustainability, 12(2): 1-27.
Taormina, R. J., & Lao, S. K. M. (2007). “Measuring Chinese entrepreneurial motivation: Personality and environmental influences”, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 13(4): 200-221.
Tateh, O., Latip, H., & Awang Marikan, D. (2014). “Entrepreneurial intentions among indigenous dayak in sarawak, malaysia: an assessment of personality traits and social learning”, The Macrotheme Review, 3(2): 110-119.
Vodă, A. I., & Florea, N. (2019). “Impact of personality traits and entrepreneurship education on entrepreneurial intentions of business and engineering students”, Sustainability, 11(4): 1-34.
Yıldırım, N., Çakır, Ö., & Aşkun, O. B. (2016). “Ready to dare? A case study on the entrepreneurial intentions of business and engineering students in Turkey”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 229: 277-288.
Zhao, H., Seibert, S. E., & Lumpkin, G. T. (2010). “The relationship of personality to entrepreneurial intentions and performance: A meta-analytic review”, Journal of management, 36(2): 381-404.