طراحی مدل مدرسه کارآفرین مبتنی برتوسعه شایستگی های کارآفرینانه در مقطع متوسطه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار،گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

روش‌های آموزشی کارآفرینانه در مقطع متوسطه با هدف افزایش مهارتها و دانش دانش‌آموزان می‌تواند در شرایط واقعی زندگی قابل اجرا باشد. مدارس با هدف تربیت دانش‌آموزان جهت ایفای نقش کارآفرینانه در جامعه نمود اجرایی چنین هدفی هستند. مطالعه حاضر با هدف ارائه مدل مدارس کارآفرین با محوریت توسعه شایستگی‌های کارآفرینانه دانش‌آموزان مقطع متوسطه صورت گرفته است. روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و بر اساس گردآوری اطلاعات، کیفی با استفاده از روش نظریه داده بنیاد می‌باشد و روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی، با 14 نفر از متخصصان و خبرگان آگاه به مباحث آموزش کارآفرینی و دست‌اندرکاران اجرای آموزش کارآفرینی در مدارس در طول تابستان و پاییز سال 1400، مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته صورت گرفت و داده‌ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی پارادایمی حاصل بر اساس پدیده محوری (شایستگی کارآفرینانه) متاثر از شرایط علی، شرایط زمینه‌ای و متغیرهای مداخله‌گر به همراه راهبردهای کنش و واکنش و پیامدهای ایجاد مدارس کارآفرین در مقطع متوسطه شکل گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An entrepreneurial school model based on the development of entrepreneurial Attitude in high school level

نویسندگان [English]

  • Narges Ghofrani 1
  • Seyed Rasul Hosseini 2
  • morteza mosa khani 3
1 PhD Student, Department of Entrepreneurship, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Farhangian University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Executive Management, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Entrepreneurial teaching methods in high school with the aim of increasing the skills and knowledge of students applied in real life situations. Schools aim to train students to play an entrepreneurial role in society. The aim of this study is to present a model of entrepreneurial schools focusing on the development of high school students' entrepreneurial attitudes. The research method is applied in terms of purpose and based on data collection; it is qualitative using Grounded theory method. Using purposeful sampling and snowball sampling method, semi-structured in-depth interviews conducted with 14 entrepreneurship education experts and those involved in implementing entrepreneurship education in schools, and the data analyzed using open, axial and selective coding analyzed. The resulting paradigm model was formed based on the central phenomenon (entrepreneurial competence) affected by causal conditions, contextual conditions and intervening variables along with action and reaction strategies and consequences of creating entrepreneurial schools in high school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship Education
  • Entrepreneurial School
  • Entrepreneurial competencies
  • Entrepreneurial Attitude
اجاقی، صبا، رضایی، بیژن، نادری، نادر، جتعفری، حبیب. (1395). ارائه ی الگوی مفهومی مؤلفه‌های خرد و کلان نظام آموزش کارآفرینی. کارآفرینی در کشاورزی. 3 (4).54-39
امیدی جمشید، هاشمی سید احمد، قلتاش عباس، ماشینچی علی اصغر، (1398)، طراحی الگوی برنامه درسی آموزش کارآفرینی برای دانش‌آموزان دوره اول متوسطه. نظریه و عمل در برنامه درسی. ۷ (۱۴) :۵-۳۴
بادزبان، فاطمه، رضائی مقدم، کورش، فاطمی، مهسا. (1399). آموزش کارآفرینی و تأثیر آن بر عملکرد کسب‌وکارهای زنان روستایی.  کارآفن. 17 (3). 94-79
بهمنی، ندا، آراستی، زهرا، حسینی، سید رسول. (1396). آموزش کارآفرینی در مقطع ابتدایی با هدف تقویت نگرش کارآفرینانه. توسعه کارآفرینی. 10 (4). 574-555
حاجی آقایی، حنیف، خلخالی، علی. (1399). تبیین پدیدة مدرسه به‌عنوان شتاب‌دهنده . نوآوری‌های آموزشی. 19 (1).111-126.
حشمتی فر، لیلا، لیاقت دار، محمد جواد، عابدی، احمد. (1398). تأثیر بستة آموزش کارآفرینی مبتنی بر برنامة آموزشی دانشگاه ساسکاچئون بر روحیة کارآفرینی دانش‌آموزان: یک طرح ترکیبی لانه‌ای هم‌زمان. نوآوری های آموزشی. 18 (3). 104-83
قربانی، زهرا،کشاورزی، علی حسین، صفری، سعید. (1395). طراحی مدل مدرسه کارآفرین با رویکرد مدل کسب  و کار. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شاهد.
نصیری، فخرالسادات، قادری شیخی‌آبادی، مریم. (1399). تحلیل همبستگی رهبری مثبت‌گرا و رهبری هوشمند با کارآفرینی مدارس: آزمون نقش میانجی خودکارآمدی معلمان. اندیشه‌های نوین تربیتی. 16 (4). 258-237.
Aladag, S. (2017). “The Views of Class Teachers on Acquisition of Entrepreneurship Ability”. Journal of Education and Training Studies5(8), 51-61.
Baltaci, A. (2017). Relations between Prejudice, Cultural Intelligence and Level of Entrepreneurship: A Study of School Principals. International Electronic Journal of Elementary Education9(3), 645-666.
Bourgeois, A. (2011). “Entrepreneurship Education at School in Europe: National Strategies, Curricula and Learning Outcomes”. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, European Commission. Available from EU Bookshop.
Brown, Ross, and Augusto Rocha. (2020). “Entrepreneurial uncertainty during the Covid-19 crisis: Mapping the temporal dynamics of entrepreneurial finance”, Journal of Business Venturing Insights, 14: e00174.
Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for business research, 295(2), 295-336.
Creswell, J. W. (2014). Qualitative, quantitative and mixed methods approach. Sage.
Davies, M. D., & Beamish, W. (2009). Transitions from school for young adults with intellectual disability: Parental perspectives on “life as an adjustment”. Journal of Intellectual and Developmental Disability34(3), 248-257.
Deveci, İ., & Seikkula-Leino, J. (2018). “A review of entrepreneurship education in teacher education”. Malaysian Journal of Learning and Instruction15(1), 105-148.
Ghazali, S. S., Kadir, S. A., Asimiran, S., & Eric, S. (2019). “Entrepreneurial School Culture Model Development: Centralized Implementation in Malaysian Schools”. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences9(2).
Gibb, A. (2005). The future of entrepreneurship education Determining the basis for coherent policy and practice. The dynamics of learning entrepreneurship in a cross-cultural university context2, 44-67.
Gorman, G., D. Hanlon, and W. King (1997). “Some Research Perspectives on Entrepreneurship Education, Enterprise Education and Education for Small Business Management: A Ten Year Literature Review,” International Small Business Journal, 15(3), 56–77
Greene, Patricia G, Candida G Brush, Elaine J Eisenman, Heidi Neck, and Sam Perkins. (2015). 'Entrepreneurship education: A global consideration from practice to policy around the world'.
Gurr, D., & Drysdale, L. (2016). Successful school leadership: case studies of four Singapore primary schools. Journal of Educational Administration.
Heilbrunn, S. (2010). “Advancing entrepreneurship in an elementary school: A case study”. International Education Studies3(2), 174-184.
Humsona, R., & Yuliani, S. (2018). “How does Entrepreneurship Education Develop Soft Skills?”. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 306, No. 1, p. 012107). IOP Publishing.
Huq, A., & Gilbert, D. (2017). “All the world’sa stage: transforming entrepreneurship education through design thinking”. Education+ Training.
Jang, S., Ko, E. J., & Woo, W. (2005, September). Unified User-Centric Context: Who, Where, When, What, How and Why. In ubiPCMM.
Kim, C. K., & Yang, J. H. (2017). “A Study on the Factors Affecting Entrepreneurial Attitude of Korean Secondary School Students: Focused on Mediating Effect of Entrepreneurial Motivation”. 32(5), 77-97.
Kimiyaei, Ali, Abbas Gholami, Abbas Safari, and Ali Shirpour.(2015). 'Entrepreneurship Education and Entrepreneurial School a New Approach in Education and the Growth of Students', Jurnal UMP Social Sciences and Technology Management. 3: 456-61.
Kirkley, William W. (2017). 'Cultivating entrepreneurial behaviour: entrepreneurship education in secondary schools', Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship.
Lackéus, M., Lundqvist, M., & Middleton, K. W. (2015). “Opening up the black box of entrepreneurial education”. In 3E Conference, Luneburg, Germany (pp. 23-24).
Liguori, E., & Winkler, C. (2020). “From offline to online: Challenges and opportunities for entrepreneurship education following the COVID-19 pandemic”.
Lupeja, Thabita Lameck. (2021). 'Bridging secondary school instruction to real-life settings through entrepreneurial instructional approaches'. International Journal of Education and Social Science Research.  4 (2).94-106.
Möttönen, T., & Tunkkari-Eskelinen, M. (2020). Entrepreneurship Education and Entrepreneurial Ecosystems. In T. Möttönen (Ed.), Finnish Entrepreneurs: From Freedom of Occupation to the Entrepreneurial Society.1 (1) 83-112.
Oplatka, I. (2014). “Understanding teacher entrepreneurship in the globalized society: Some lessons from self-starter Israeli school teachers in road safety education”. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy. 8(1), 20-33.
Pereira, A., Martins, P., Morgado, L., Fonseca, B., & Esteves, M. (2017, September). A technological proposal using virtual worlds to support entrepreneurship education for primary school children. In International Conference on Interactive Collaborative Learning (pp. 70-77). Springer, Cham.
Ratten, V. (2017). “Entrepreneurial universities: the role of communities, people and places”. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy.11(03), pp. 310-315
Ratten, V., & Jones, P. (2021). “Covid-19 and entrepreneurship education: Implications for advancing research and practice”. The International Journal of Management Education19(1), 100432.
Ristovska, N., & Stankovska, S. (2019). ENHANCING ENTREPRENEURIAL SKILLS OF EMPLOYEES IN THE EDUCATION PROCESS. UTMS Journal of Economics10(1) 109-123
Ruskovaara, E., & Pihkala, T. (2015). “Entrepreneurship education in schools: empirical evidence on the teacher's role”. The Journal of Educational Research108(3), 236-249.
Samkange, W.  (2020)The Implementation of Entrepreneurship Education at Secondary School Level in Harare, Zimbabwe.
Seikkula‐Leino, J. (2011). “The implementation of entrepreneurship education through curriculum reform in Finnish comprehensive schools”. Journal of Curriculum Studies43(1), 69-85.
Sjøvoll, J., & Pedersen, O. (2014). Entrepreneurial mindsets in entrepreneurial schools. European Scientific Journal,1 (1),18-29
Tshehla, S. S. (2019). The effectiveness of entrepreneurship education in South African high schools (Doctoral dissertation).
Vesper, K. H. (1990). New venture strategies. University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for entrepreneurial leadership historical research reference in entrepreneurship.
Wahyuningsih, S. E., Sugiyo, Samsudi, Widowati, T., & Kamis, A. (2018). “Model of local excellence-based on entrepreneurship education management for prospective vocational school teachers”. International Journal of Innovation and Learning24(4), 448-461.