کاربران کارآفرین: انگیزه های کارآفرینانه، سرمایه انسانی و اجتماعی (مطالعه موردی: کیک استارتر )

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی پردیس البرز دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

4 استادیارمدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه صنعتی شریف استادیار مدعو دانشگاه روتلینگن آلمان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی نقش شبکه‌های اجتماعی، سرمایه‌های انسانی و انگیزه‌ها و عوامل مرتبط با آن در کشف و بهره‌برداری از فرصت توسط کاربران محصول می‌باشد. این پژوهش ازنظر ماهیت اکتشافی، ازنظر روش کیفی-نتنوگرافی و از نظر هدف در دسته تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد. جامعه آماری پژوهش کاربران کارآفرین در بستر تأمین مالی جمعی کیک استارتر در بازه زمانی زمستان 1398 و بهار 1399 تشکیل داده اندکه محصولی را برای استفاده و منفعت شخصی خود توسعه داده‌اند. نمونه‌های پژوهش با استفاده از نمونه‌گیری نظری انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از مشاهدات و مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته از میان 21 نفر از کاربران کارآفرین حاضر در بستر تأمین مالی جمعی کیک استارتر استفاده شده است. تحلیل و کدگذاری داده‌ها به شناسایی 14 مؤلفه مرتبط با انگیزه، شبکه اجتماعی سرمایه انسانی انجامید که در اقدام کارآفرینانه کاربران نقش دارند. این مؤلفه‌ها عبارت‌اند از اشتیاق ابداعی، اشتیاق اجتماعی، انگیزه مالی، انگیزه بهره‌گیری محصول، انگیزه شناختگی، استقلال کاری، خودکارآمدی کارآفرینانه، عدم رضایت از محصول، تجربه‌ی استفاده، تجربه‌ی کارآفرینی والدین، دانش ناشی از تحصیلات، دانش نسبت به مشکلات محصول، کاربران شبکه اجتماعی، مشتریان، دوستان صمیمی و خانواده.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

USER ENTREPRENEURS: MOTIVES, SOCIAL AND HUMAN CAPITAL (CASE STUDY: KICKSTARTER)

نویسندگان [English]

  • Hooman Ahvari 1
  • Ali Divandai 2
  • mohammad rahim esfidani 3
  • amir Ekhlassi 4
2 Full professor, Faculty of Management, University of Tehran
3 Assistant, professor, Faculty of Management, University of Tehran
4 Adjunct Professor of Marketing, Sharif University of Technology, Iran Visiting Professor, ESB Business School, Reutlingen University, Germany
چکیده [English]

.هدف از انجام این پژوهش، شناسایی نقش شبکه های اجتماعی، سرمایه های انسانی و انگیزها و عوامل مرتبط با آن در کشف و بهره برداری از فرصت توسط کاربران محصول می باشد. این پژوهش ازنظرماهیت اکتشافی، ازنظرروش کیفی–نتنوگرافی وازنظرهدف دردسته تحقیقات کاربردی قرارمی گیرد.جامعه آماری پژوهش کارآفرینان کاربرمحوردر بستر تامین مالی جمعی کیک استارتر هستند که محصولی را برای استفاده و منفعت شخصی خود توسعه داده اند. نمونه های پژوهش با استفاده از نمونه گیری نظری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مشاهدات و مصاحبه های نیمه ساختاریافته از میان 21 نفرکارآفرین کاربر محور حاضر در بستر تامین مالی جمعی کیک استارتر استفاده شده است. تحلیل و کدگذاری داده ها به شناسایی 14 مولفه مرتبط با انگیزه، شبکه اجتماعی وسرمایه انسانی انجامید که در اقدام کارآفرینانه کابران نقش دارند. این مولفه ها عبارتند از اشتیاق ابداعی، اشتیاق اجتماعی، انگیزه مالی، انگیزه بهره گیری محصول، انگیزه شناختگی، استقلال کاری، خودکارمدی کارآفرینانه، عدم رضایت از محصول، تجربه ی استفاده، تجربه ی کارآفرینی والدین، دانش ناشی از تحصیلات، دانش نسبت به مشکلات محصول، کاربران شبکه اجتماعی، مشتریان، دوستان صمیمی و خانواده.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual opportunity nexus
  • Entrepreneurial passion
  • social capital
  • human capital
  • user entrepreneurship
چیت ساز، احسان، قربانی حصاری، محمد، فیلی، هشام (1399). شناسایی عوامل مؤثر بر عدم موفقیت تأمین مالی جمعی مبتنی بر بلاک‌چین با استفاده از عرضه اولیه بهامُهر. توسعه کارآفرینی، 13(1)، 1-20. doi: 10.22059/jed.2020.297121.653257
Agarwal, R., & Shah, S. K. (2014). Knowledge sources of entrepreneurship: Firm formation by academic, user and employee innovators. Research Policy, 43(7), 1109-1133.
Baldwin, C., & von Hippel, E. (2011). Modeling a paradigm shift: From producer innovation to user and open collaborative innovation. Organization Science, 22(6), 1399-1417.
Bartscher, A. K., Seitz, S., Slotwinski, M., Siegloch, S., & Wehrhöfer, N. (2020). Social capital and the spread of Covid-19: Insights from European countries.
Bilgram, V., Bartl, M., & Biel, S. (2011). Getting closer to the consumer–how Nivea co-creates new products. Marketing Review St. Gallen, 28(1), 34-40.
Brem, A., Bilgram, V., & Marchuk, A. (2019). How crowdfunding platforms change the nature of user innovation–from problem solving to entrepreneurship. Technological Forecasting and Social Change, 144, 348-360.
Ceci, F., Masciarelli, F., & Poledrini, S. (2019). How social capital affects innovation in a cultural network: Exploring the role of bonding and bridging social capital. European Journal of Innovation Management, 23(5): 895-918.
Cardon, M. S., Glauser, M., & Murnieks, C. Y. (2017). Passion for what? Expanding the domains of entrepreneurial passion. Journal of Business Venturing Insights, 8, 24-32.
Chandra, Y., & Leenders, M. A. (2012). User innovation and entrepreneurship in the virtual world: A study of Second Life residents. Technovation, 32(7), 464-476.
Cuomo, M. T., Tortora, D., Festa, G., Giordano, A., & Metallo, G. (2017). Enablers for end‐user entrepreneurship: An investigation on Italian food bloggers. Psychology & marketing, 34(12), 1109-1118
de Jong, Jeroen PJ, and Stephen Flowers. "Free in, free out? Outbound transfer of user innovations in small UK firms." Industrial Marketing Management 73: 21-30.
De Jong, J. P., Gillert, N. L., & Stock, R. M. (2018). First adoption of consumer innovations: Exploring market failure and alleviating factors. Research Policy, 47(2), 487-497.
De Jong, J. P., von Hippel, E., Gault, F., Kuusisto, J., & Raasch, C. (2015). Market failure in the diffusion of consumer-developed innovations: Patterns in Finland. Research Policy, 44(10), 1856-1865.
Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (2017). Discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Routledge.
Guba, E., & Lincoln, Y. (1994). Competing paradigms in qualitative research, Handbook ofqualitative research. London CA: Sage.
Grégoire, D. A., & Shepherd, D. A. (2012). Technology-market combinations and the identification of entrepreneurial opportunities: An investigation of the opportunity-individual nexus. Academy of Management journal, 55(4), 753-785.
Füller, J., & Bilgram, V. (2017). The moderating effect of personal features on the consequences of an enjoyable co-creation experience. Journal of Product & Brand Management, 26 (4): 386-401.
Hamdi-Kidar, L., & Vellera, C. (2018). Triggers entrepreneurship among creative consumers. Journal of Business Research, 92, 465-473.
Klyver, K., Hindle, K., & Meyer, D. (2008). Influence of social network structure on entrepreneurship participation—A study of 20 national cultures. International Entrepreneurship and Management Journal, 4(3), 331-347.
Kozinets, R. V. (2015). Netnography. The international encyclopedia of digital communication and society,3:1-8.
McMullen, J. S., & Shepherd, D. A. (2006). Entrepreneurial action and the role of uncertainty in the theory of the entrepreneur. Academy of Management review, 31(1), 132-152.
Ployhart, R. E., Nyberg, A. J., Reilly, G., & Maltarich, M. A. (2014). Human capital is dead; long live human capital resources!. Journal of management, 40(2), 371-398.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. Guilford Publications.
Schiavone, F. (2020). User Innovation. In User Innovation in Healthcare (pp. 1-22). Springer, Cham.
Shah, S. K., & Tripsas, M. (2007).The accidental entrepreneur: The emergent and collective process of user entrepreneurship, Strategic Entrepreneurship Journal, 1(1‐2), 123-140.
Shah, S. K., & Tripsas, M. (2020). User entrepreneurs in times of crisis: Innovators you can count on. Strategic Entrepreneurship Journal, 14(4), 566-569.
Shane, S. A. (2003). A general theory of entrepreneurship: The individual-opportunity nexus. Edward Elgar Publishing.
Stock, R. M., Oliveira, P., & Hippel, E. (2015). Impacts of Hedonic and Utilitarian User Motives on the Innovativeness of User‐Developed Solutions. Journal of Product Innovation Management, 32(3), 389-403.
Tang, J., Baron, R. A., & Yu, A. (2021). Entrepreneurial alertness: Exploring its psychological antecedents and effects on firm outcomes. Journal of Small Business Management,59:1-30.
von Hippel, E. (2019). The free innovation paradigm 1. In The Routledge Companion to Innovation Management (pp. 169-179). Routledge.
 von Hippel, E., & Kaulartz, S. (2021). Next-generation consumer innovation search: Identifying early-stage need-solution pairs on the web. Research Policy, 50(8):1-14.