بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه اجتماعی و عملکرد کارآفرینانه در موسسات غیر انتفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

رفتار کارآفرینانه در سازمان غیرانتفاعی‌ (بخش سوم)[1] که شاخصه متمایزکننده‌شان، از سازمان‌های اقتصادی، اولویت هدف اجتماعی و منع توزیع سود است، توجه کنشگران و محققان را جلب کرده و مفهوم کارآفرینی اجتماعی سازمانی برای پرداختن به آن توسعه داده شده است. هدف تحقیق حاضر کمک به تبیین کارآفرینی اجتماعی سازمانی است. بدین منظور، رابطه همزمانی گرایش کارآفرینانه اجتماعی و عملکرد کارآفرینانه را در سازمان‌های غیر انتفاعی بررسی می‌کند. همچنین، نقش تعدیلگری ساختار مدیریت مشارکتی و الگوهای سازمانی را در این رابطه مورد سنجش قرار می‌دهد. این تحقیق برحسب هدف از نوع کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات، تحقیق توصیفی- همبستگی است؛ که راهبرد تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی را بکار گرفته است. جامعه آماری، شامل مؤسسات غیر انتفاعی تثبیت شده فعال در شهر تهران هستند. فرضیات تحقیق در 55 نمونه و در سطح تحلیل سازمانی مورد آزمون قرار گرفته‌اند و پرسشنامه محقق ساخته ابزار جمع‌آوری داده‌ها بوده است. یافته‌ها نشان دادند گرایش کارآفرینانه اجتماعی که در این تحقیق داشتن رفتارهای نوآورانه، مدیریت ریسک و پیشگامی مشروط به ایجاد ارزش اجتماعی تعریف شده است، رابطه معناداری با عملکرد کارآفرینانه دارد و در صورت وجود ساختار مدیریت مشارکتی و الگو پذیری از سازمان‌های کارآفرین اجتماعی، این رابطه تقویت می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between Social Entrepreneurial Orientation (SEO( and Entrepreneurial Performance at Not for Profit Organizations(NFPs)

چکیده [English]

In recent decade entrepreneurial behavior at not for profit organizations -that priority of social purpose and forbidden profit distribution are their distinguishing characteristics of their economic counterparts- is considered by actioners and researchers and the concept of “organizational social entrepreneurship” is developed to assess the phenomenon. Purpose of this paper is to help to explain the social intrapreneurship. To reach this, present study explores the relationship between social entrepreneurial orientation and social entrepreneurial performance and the mediating role of cooperative management structure and social organizational role models in the relationship. To do this, at the first stage we conceptualized the social entrepreneurial orientation and developed questionaries’ to measure it. Next we applied multiple variable regressions with hierarchical strategy exploring the relationship between variables among active, established formal NFPs in Tehran city. taking organizational level of analysis, we use managerial perception approach. Results indicate that social entrepreneurial orientation that defined as having innovation, proactive and risk management subject to social value creation have significant relationship with social intrapreneurship performance. In addition, in presence of cooperative management structure and social organizational role models the relationship is been reinforced

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social intrapreneurship
  • Social Entrepreneurial Orientation
  • Performance
  • cooperative management structure
  • organizational role model
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1387). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ پانزدهم. تهران: انتشارات آگاه.
مقیمی، سیدمحمد (1383)، کارآفرینی در سازمان‌های جامعه مدنی: پژوهشی در سازمان‌های غیر دولتی ایران، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
یادگار، نسیم؛ بازرگان، عباس؛ فقیه، نظام الدین (1390). «فرایندشکلگیریابتکاراتکارآفرینانه یاجتماعی: موردی از نظریه برخاسته از داده ها»، توسعه کارآفرینی 4(3): 152-133.
Bosma. N, Levie.J, (2010), 2009 Executive Report: Global entrepreneurship      monitor. London: London Business School and Babson Park, MA: Babson College.
Burt, E. & Taylor, J.A. (2000). Information and communication technologies: Reshaping voluntary organization? Nonprofit Management and Leadership, 11(2):131–143.
Chetkovich, C. & Frumkin, P. (2003). Balancing margin and mission: Nonprofit competition in charitable versus fee-based programs. Administration and Society, 35(5): 564–596.
Covin G.J and Wales. W. J. (2011). The measurement of entrepreneurial orientation. Entrepreneurship Theory and Practice. 45(2),677- 698
Dwivedi, A., & Weerawardena, J. (2018).Conceptualizing and operationalizing the social entrepreneurship construct.Journal of Business Research 86: 32-40
Ridley- Duff. R & Bull. M. (2011). Understanding Social Enterprise theory and practice. London: Sage publications. Research,86, 32-40.
Lurtz, K, Kreutzer, K.(2017). Entrepreneurial Orientation and Social Venture Creations in Not for Profit Organizations: The Pivotal Role of Social Risk Taking and Collaboration. Non Profit and Voluntary Sector Quarterly, 46(1):92-115
Mair, J., Marti, I., (2006). Social entrepreneurship research: a source of explanation, prediction, and delight. Journal of World Business 41 (1), 36–44
Morris, M., Coombes, S., Schindehutte, M., & Allen, J. (2007). Antecedents and outcomes of entrepreneurship in a non-profit context: Theoretical and empirical insights. Journal of Leadership and Organizational Studies, 13(4): 1–38.
Morris. M, Webb, J.W., Frunklin, R(2011). Understanding the manifestations of entrepreneurial orientation in the nonprofit context.Entrepreneurship Theory and Practice. 46(3): 947- 971.
Pearce,J A. , Fritz., & Davis, P.S(2010). Entrepreneurial Orientation and the performance of religious congregations as predicted by rational choice theory. Entrepreneurship Theory and Practice, 34(1). 219- 248.
Prabhu, G.N., (1999).Social entrepreneurship leadership. Career Development International 4 (3):140–145.
Schmitz, B and Scheuerle, T. (2012). Founding or Transforming? Social Intrapreneurship in three German Christian-based NPOs. ACRN Journal of Entrepreneurship Perspective. 1. 13 – 36.
Weerawardena. J., Mort. J.S., (2006). Investigating social entrepreneurship: A multidimensional model. Journal of World Business. 41(1):21–35.