مدلسازی بازارپذیری در تجاری سازی پروژه های نانوفناورانه: یک مطالعه آمیخته

نوع مقاله : مقالات پژوهشی آمیخته

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگاه رازی

2 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی دانشگاه رازی

3 دانشیاری گروه اقتصاد، دانشگاه رازی

چکیده

ازآنجایی‌که مهم‌ترین چالش تجاری سازی فناوری‌های نوظهور عبور از دره مرگ فناوری و رسوخ در بازار است، شناسایی و اندازه‌گیری متغیرهایی که بتوانند برآورد بهتری از احتمال موفقیت فناوری به دست دهند عمده هدف پژوهش حاضر است. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی است و با توجه به ضعف چارچوب نظری منسجم و ضعف چارچوب های اندازه‌گیری مرتبط، در پژوهش حاضر از رویکرد روش‌شناسی آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) استفاده شد. روش تحلیل شبکه مضامین در بخش کیفی و روش مدلسازی حداقل مربعات جزئی در بخش کمی پژوهش استفاده شد. در بخش کیفی 14 مصاحبه با بازیگران اصلی دو پروژه موفق تجاری‌سازی و در بخش کمی 51 پروژه نانو فناوری مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته‌های بخش کیفی با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA تحلیل شد و به استخراج سه مضمون ساختار، اندازه و آمادگی بازار به عنوان مضامین سازماندهنده اصلی شبکه مضمونی بازارپذیری منتهی شد (شبکه‌ای متشکل از 120 کد اولیه، 23، مضمون پایه‌ای، 8 مضمون سازماندهنده اولیه و 3 مضمون سازماندهنده اصلی). مدل شناسایی شده با روش مدلسازی معادلات ساختاری و کاربرد نرم افزار SmartPLS 3 مورد اندازه گیری قرار گرفت. یافته ها نشان داد که آمادگی بازار و اندازه بازار بالاترین اثر و بالاترین قدرت پیش بینی موفقیت تجاری سازی را دارند و ساختار بازار اثر معنی‌داری بر موفقیت تجاری‌سازی نداشت. اما به‌صورت معنی داری بر آمادگی بازار مؤثر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of nanotechnology projects commercialization: a mixed method study

نویسندگان [English]

  • Syyedhamzeh Nejadhussein 1
  • Nader Naderi 2
  • Sohrab Delangizan 3
1 Entrepreneurship dep, Sociology faculty, razi university, Kermanshah
2 Entrepreneurship and management dep, Sociology faculty, Razi university
3 Economics dep, Sociology faculty, Razi universiy
چکیده [English]

The study tried to identify the dimensions of the market- industry construct and assess their effect on the success of commercialization. Due to the lack of relevant theoretical underpinning and the lack of necessary tools to measure these dimensions, the study has employed a mixed (qualitative-quantitative) method approach. In the qualitative part, the thematic analysis method is used to identify market-industry dimensions and in the quantitative part, partial least squares method is used to assess the impact of them on commercialization success. In qualitative section, interview with 14 incumbents who deeply engaged in the two successful commercialization projects were considered as research sample and in quantitative section the survey on 51 nanotechnology projects has done. The research found three market dimensions including market structure, market size and market readiness. The model to high extent explained commercialization success. The results showed that market readiness and market size have the greatest impact on commercialization success, and market structure did not have a significant impact on it. Exploring the thematic network of market and simultaneously assessing the effect of market dimensions on commercialization is one of the most important values of the study especially in developing context. The main limitation of the study is the low number and diversity of the sample in quantitative part.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Marketability"
  • "Thematic Network"
  • "Emerging Technologies"
  • "Structural Equation Modeling"
  • "Nanotechnology"
روستا، احمد؛ ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید. (1398). مدیریت بازاریابی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
زاهدی، حسین؛ رحمتی، فاطمه سادات. (1395). الف تا ی، روایتی از ورود ایران به سیاست گذاری علم و فناوری نانو، تهران: بنیاد توسعه فردا.
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. (1396)، سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 1404؛ محصولات جدید، بازارهای نو، تهران: ستاد ویژه توسعه فناوری نانو.
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ زاده، محمد. (1390). :"تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی". اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت). 5 (2): 151 -198. 
کردحیدری، راحیل؛ منصوری مؤید، فرشته؛ خدادادحسینی، سید حمید (1398). "فراترکیب عوامل مؤثر بر توسعه کسب‌وکارهای فناورانه نوپا در اکوسیستم کارآفرینی". توسعه کارآفرینی، 12(1): 141-160.
محمدپور، احمد. (1392)، روش تحقیق کیفی ضد روش، چاپ اول، تهران: جامعه شناسان.
میگون پوری، محمد رضا؛ عربیون، ابوالقاسم؛ پوربصیر، محمد مهدی؛ مبینی دهکردی، علی (1397). "مدل سازی و پیکره بندی عوامل اثرگذار بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی".  توسعه کارآفرینی، 11(3): 541-560.
Ahmadi, H., & O'Cass, A. (2016). The role of entrepreneurial marketing in new technology ventures first product commercialization. Journal of Strategic Marketing, 24(1), 47–60.
Attride-Stirling, J. (1999). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative Research, 1(3), 385–405.
Azarmi, D. (2016). Factors Affecting Technology Innovation and Its Commercialization in Firms. Modern Applied Science, 10(7), 36-48.
Belford, S., Headley, T., & Otsuga, D. (2014). Overview and Analysis of Input, Throughput, and Output Factors Affecting Technology Transfer Impact. Technology Transfer and Entrepreneurship, 1(2), 104–116.
Caerteling, J. S., Halman, J. M., & Doree, A. G. (2008). Technology Commercialization in Road Infrastructure: How Government Affects the Variation and Appropriability of Technology. Journal of Product Innovation Management, 25(2), 143–161.
Cho, J., & Lee, J. (2013). Development of a new technology product evaluation model for assessing commercialization opportunities using Delphi method and fuzzy AHP approach. Expert Systems with Applications, 40(13), 5314–5330.
Choi, H. (2017). Technology Analysis & Strategic Management Ready-steady-go for emerging technologies in post catch-up countries: a longitudinal network analysis of nanotech in Korea. Technology Analysis & Strategic Management, 29(8), 946–959.
Clark, V. L. P., & Creswell, J. W. (2015). Understanding Research, New Jersey: Pearson Education Inc.
Datta, A., Reed, R., & Jessup, L. (2013). Commercialization of innovations: an overarching framework and research agenda. American Journal of Business, 28(2), 147–191.
Faustino, J. (2012). Development Entrepreneurship A Model for Transformative Institutional Change. The Asia Foundation. https://asiafoundation.org/resources/pdfs/OccasionalPaperNo12.pdf
Frattini, F., De Massis, A., Chiesa, V., Cassia, L., & Campopiano, G. (2012). Bringing to market technological innovation: What distinguishes success from failure regular paper. International Journal of Engineering Business Management, January, 1–11.
Ganguli, P., & Jabade, S. (2012). Nanotechnology Intellectual Property Rights: Research, Design, and Commercialization, London: Taylor & Francis Group.
Given, L. (2008). The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods. California: Sage Publication, Inc.
Guo, L., Zhang, M.Y., Dodgson, M. et al. (2019). Seizing windows of opportunity by using technology-building and market-seeking strategies in tandem: Huawei’s sustained catch-up in the global market. Asia Pacific Journal of Management, 36, 849–879.
Hair, J. F., Hult, G. T. M., & Ringle, C. M. (2014). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), Los Angeles: SAGE Publication, Inc.
Harsh, M., Woodson, T. S., Cozzens, S., Wetmore, J. M., Soumonni, D., & Cortes, R. (2018). The role of emerging technologies in inclusive innovation: the case of nanotechnology in South Africa. Science and Public Policy, 45(5), 597–607.
Hashmi, A. R., & van Biesebroeck, J. (2016). The Relationship between Market Structure and Innovation in Industry Equilibrium: A Case Study of the Global Automobile Industry. Review of Economics and Statistics, 98(1), 192–208.
Henseler, J., Hubona, G., & Ray, P. A. (2017). Partial Least Squares Path Modeling: Updated Guidelines. In H. Latan & R. Noonan (Eds.), Partial Least Squares Path Modeling (pp. 19–40), Cham: Springer International Publishing.
Jantunen, A., Puumalainen, K., Saarenketo, S. & Kyläheiko, K. (2005). Entrepreneurial orientation, dynamic capabilities and international performance. Journal of International Entrepreneurship, 3, 223-243.
Jung, M., Lee, Y. & Lee, H. (2015). Classifying and prioritizing the success and failure factors of technology commercialization of public R & D in South Korea: using classification tree analysis. Journal of Technology Transfer, 40, 877–898.
Karaca-Mandic, P., Town, R. J., & Wilcock, A. (2017). The Effect of Physician and Hospital Market Structure on Medical Technology Diffusion. Health services research, 52 (2), 579–598.
Khalil Zadeh, N., Khalilzadeh, M., Mozafari, M., Vasei, M., & Amoei Ojaki, A. (2017). Challenges and Difficulties of Technology Commercialization- A Mixed-Methods Study of an Industrial Development Organization. Management Research Review, 40(7), 745–767.
Kim, M., Park, H., Sawng, Y., & Park, S. (2019). Bridging the Gap in the Technology Commercialization Process: Using a Three-Stage Technology–Product–Market Model. Sustainability, 11(22), 1–16.  
Kobos, P. H., Malczynski, L. A., La Walker, T. N., Borns, D. J., & Klise, G. T. (2018). Timing is everything: A technology transition framework for regulatory and market readiness levels. Technological Forecasting and Social Change, 137 (December), 211–225.
Kock, N. (2015). Common Method Bias in PLS-SEM: A Full Collinearity Assessment Approach. International Journal of e-Collaboration, 11(4), 1-10.
Latif N.S.A., Abdullah A., Jan N.M., & Thaheer A.S.M. (2016). Market Orientation Conception on Commercialization of University Research Products with Moderating Effect of Organizational Culture. In: Pyeman J., Wan Rashid W., Hanif A., Syed Mohamad S., Tan P. (eds) Proceedings of the 1st AAGBS International Conference on Business Management (AiCoBM 2014). Springer, Singapore.
Li, H., Shen, Q., & Bart, Y. (2018). Local Market Characteristics and Online-to-Offline Commerce: An Empirical Analysis of Groupon. Management Science, 64(4), 1860–1878.
Lin, J-H., & Wang, M-Y. (2015). Complementary assets, appropriability, and patent commercialization: Market sensing capability as a moderator. Asia Pacific Management Review, 20(3), 141–147.
Livingston, C. A., Fabre, K. M., & Tagle, D. A. (2016). Facilitating the commercialization and use of organ platforms generated by the microphysiological systems (Tissue Chip) program through public-private partnerships. Computational and Structural Biotechnology Journal, 14, 207–210.
Menna, A., & Walsh, P. R. (2019). Assessing environments of commercialization of innovation for SMEs in the global wine industry: A market dynamics approach. Wine Economics and Policy, 8(2), 191–202.
Meyerson, B., & DiChristina, M. (2016, June 23). Emerging Technologies 2016 report. Retrieved 2016, from https://www.weforum.org/agenda/2016/06/top-10-emerging-technologies-2016
Mohan, S. R., & Rao, A. R. (2003). Early Identification of Innovative and Market Acceptable Technologies - A Model for Improving Technology Transfer Capabilities of Public Research Institutes. Journal of Scientific & Industrial Research, 62(September), 865–875.
Morris, E. M. (2016). The Irrelevance of Nanotechnology Patents. LAW REVIEW, 49(2), 501–551.
Neuendorf, Kimberly A. (2002). The Content Analysis Guidebook, California: Sage publication, Inc. 
Ramli, N. A., Latan, H., & Nartea, G. V. (2018). Why Should PLS-SEM Be Used Rather Than Regression? Evidence from the Capital Structure Perspective. In N. K. Avkiran & C. M. Ringle (Eds.), Partial Least Squares Structural Equation Modeling (p. 243).
Riwthong, S., Schreinemachers, P., Grovermann, C., & Berger, T. (2017). Agricultural commercialization: Risk perceptions, risk management and the role of pesticides in Thailand. Kasetsart Journal of Social Sciences, 38(3), 264–272.
Sabatier, M., & Chollet, B. (2017). Is there a first mover advantage in science? Pioneering behavior and scientific production in nanotechnology. Research Policy, 46(2), 522-533.
Shakeel, S. R., Takala, J., & Zhu, L. D. (2017). Commercialization of renewable energy technologies: A ladder building approach. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 78(October), 855–867.
Shane, S. A. (2005). Finding Fertile Ground: Identifying Extraordinary Opportunities for New Ventures, New Jersey: Pearson Education, Inc.
Suzuki, K. (2020). Competition, patent protection, and innovation with heterogeneous firms in an endogenous market structure. Journal of Public Economic Theory, 22 (3), 729-750.
Taheri, M., & van Geenhuizen, M. (2016). Teams' boundary-spanning capacity at university: Performance of technology projects in commercialization. Technological Forecasting and Social Change 111(October), 31–43.
Tsuzuki, T. (2013). Nanotechnology Commercialization, Boca Raton: Taylor & Francis Group.
WIPO. (2020). patent scope. Retrieved from WIPO: https://patentscope.wipo.int/search/en/result.jsf?_vid=P10-KA5DGZ-41573
Zhang, Z., Jin, J., & Guo, M. (2017). Catch-up in nanotechnology industry in China from the aspect of process-based innovation. Asian Journal of Technology Innovation, 25(1), 5-22.