سنخ شناسی دیدگاه‌های سرمایه‌گذاران خطرپذیر در ارزیابی شرکت‌های نوپای فناوری مالی در اولین مرحله سرمایه‌گذاری در ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای مدیریت کارآفرینی فناوری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

3 دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

4 دانشیار مدیریت آموزش عالی، عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

چکیده

در یک دهه اخیر نوع جدیدی از شرکت‌های نوپا ظهور پیدا کرده اند که با استفاده از فناوری‌های جدید دیجیتال به ارائه‌ خدمات نوآورانه‌ در صنعت مالی پرداخته اند. هدف از این پژوهش پاسخ‌گویی به این سؤال بوده است که گروه های مختلف سرمایه‌گذاران خطرپذیر در حوزه فناوری مالی کشور در هنگام تصمیم‌گیری در اولین مرحله سرمایه‌گذاری بر روی شرکت های نوپا دارای چه تفاوت دیدگاه‌هایی می باشند و چه معیارهایی برای هر گروه اهمیت بیشتری داشته است. این پژوهش از نظر هدف، از نوع بنیادی و از لحاظ گردآوری اطلاعات کیفی است و برای نیل به هدف پژوهش به منظور سنخ شناسی دیدگاهای سرمایه گذاران از روش پژوهش نظریه داده بنیاد نوخاسته بهره گرفته شده است. برای این منظور اقدام به انجام مصاحبه با روش نمونه گیری هدفمند با 17 مدیر سرمایه گذار خطرپذیر در حوزه خدمات فناوری مالی کشور گردیدکه حداقل یک بار سابقه سرمایه گذاری بر روی شرکتهای نوپا را داشتند. یافته های این پژوهش نشان داد دو گروه اصلی شامل سرمایه‌گذاران با دیدگاه استراتژیک و دیدگاه مالی در کشور وجود دارند که هر گروه خود به سه زیرگروه با دیدگاه‌ها و معیارهای متفاوت قابل‌تفکیک‌ هستند. براساس نتایج این پژوهش شرکتهای نوپای فناوری مالی می توانند از دیدگاه ها و معیارهای متفاوت سرمایه گذاران خطرپذیر در کشور مطلع گشته و موفقیت بیشتری در جذب سرمایه بدست آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Typology of the Venture capital’s viewpoints for evaluation of fintech startups in the early stage of investment in Iran

نویسندگان [English]

  • Ayoub Mohammadian 1
  • Vahid Chizari 2
  • Maryam khalili Araghi 3
  • Hamideh Reshadatjoo 4
1 Faculty memebr of University of Tehran
2 PHD student of Management of Entrepreneurship, Faculty of Management and Economics, Science & Research branch, Islamic Azad university,Tehran,Iran
3 Assistant professor, Faculty of Management and Economics, Science & Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor of Higher Education Management Faculty Member of Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran.
چکیده [English]

In the last decade, we have encountered a new type of start-up companies which have used high digital technologies to provide innovative services in the financial industry. The purpose of this reseach was to answer this question what are the point of views of venture capitalists when making decisions in the first stage of investing in startups in Iran? This research is applied in terms of purpose, qualitative in terms of data collection. In-depth interview and observation data were analyzed and interpreted through the grounded theory methodology. For collecting data, 17 venture capital managers in the field of financial technology services who had at least once a history of investing in start-ups, targeted as a statistical population.The results showed that there were two main types, including investors with a strategic perspective and with a financial perspective, and each group can be divided into three subtype with different viewpoints and criteria in the field of investment in financial technology, which need to be considered by start-ups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Venture capital
  • Typology
  • Startups
  • Fintech
حیدری سورشجانی، مهرناز و محمدی، پرستو. (1395). شناسایی مولفه‌های مراحل مختلف رشد شرکت‌های نوآور در تعامل با سرمایه‌گذاران خطرپذیر. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 9(1):  59-78.
متوسلی، محمود؛ شجاعی، سعید؛ چیت سازان، هستی؛ محمدی الیاسی، قنبر. (1396). موانع نهادی سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران: مطالعه‌ای برای واکاوی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های کوچک فناور.فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 10 (3): 477-496.
Bachher, J., Leon, E., Guild, P. (1990), “Decision criteria used by investors to screen technology-based ventures”, Management of Engineering and Technology (PICMET), Portland International Conference on IEEE
Decrop, A., & Snelders, D.( 2004), “Planning the summer vacation: An Adaptable Process”, Annals of Tourism Research, 31(4): 1008-1030.
Dixon, R. (1991), “Venture capitalists and the Appraisal of investments.omega”, international journal of management science, 19(5), 333-344
Eisele, F., Haecker, C. (2001), “German venture capitalists investment criteria over financing stages”, International business & Economics research journal, 3(3), 87-104
Freeney, L., Hains, G., Riding, A. (2010), “Private investors investment criteria: insights from qualitative data”, An International Journal of Entrepreneurial Finance, 1(2), 121-145
Glaser, B. (1992). “Basics of Grounded Theory Analysis s: Emergence Vs. Forcing”. Mill Valley, CA: Sociology Press.
Hall, J., Hoffer, C W. (1993), “Venture capital decision criteria and new venture evaluation”, Jouranl of Business Venturing, 8(1), 25-42
Kakati, M. (2003), “Success criteria in high-tech new ventures”, Technovation, 23(5), 447–457
Kaplan, S., Stromberg, P. (2002), “Characteristics, Contracts, and Actions: Evidence from Venture Capitalist Analyses”, National Bureau of Economic Reasearch Lukonga, Nber Working Paper Series
Maxwell, A.L., Jeffery, S., Levesque, M. (2011), “Business angle early stage decision making”, Journal of Business Venturing 26(2), 212–225
Nicoletti, B. (2017), “The future of fintech Integrating Finance and Technology in Financial Services”, Electronic ISBN: 978-3-319-51415-4, eBook
Pollari, I., Ruddenklau, A. (2019 February 13), “The Pulse of Fintech2018”, KPMG
Pansar, P. (2019), “What do angel investors look for in fintech startups?” https: //www.moneycontrol.com/news/business/companies/what-do-angel-investors-look-for-in-fintech-startups-3616291.html
Robinson, R. B., Jr. (1987), “Emerging strategies in the venture capital industry”, Journal of Business Venturing, 2(1), 53-77
Rah, J., Jung, K., Lee, j. (1994), “Validation of the venture evaluation model in Korea”, Journal of Business Venture, 9(6), 509-524
Ramachandra, S. (2017, March 14). “Fintech - 10 Success Factors”
Shoop, A., Dymov, K. (2018),Identifying and Evaluating Early Stage Fintech Companies: Working with Consumer Internet Data and Analytic Tools”, Worcester polytechnic institute, A Research Project
Siskos, J., Zoponuidis, C. (1987), “The evaluation criteria of the venture capital investment activity: An interactive assessment”, European Journal of Operational Research, 31(3), 304–313.
Silva, j. (2004), “Venture capitalists’ decision-making in small equity markets: a case study using participant observation”, Venture Capital, 6(2/3), 125 – 145
Sudek, R. (2007), “Angel Investment criteria”, Journal of Small Business Strategy,
      17(2),89-103
Tybjee, T.T., Bruno, V. A. (1984), “A model of Venture Capitalist Investment Activity”, Management Science, 30(9), 1051-1066
Vinig, T., De Haan, M. (2002), “How Do Venture Capitalists Screen Business Plans, evidence from the Netherlands and the US”, Available at: http: //ssrn.com/abstract=321860 (Accessed on: March 3, 2010)
Visagie, I. (2011), “Venture Capital Investment Criteria, An analysis of criteria and their relative importance”, Business Mastery Project, Cass Business School, City University London.
Zutshi, K. R., Liang Tan, W., Allampalli, D. G., Gibbons, P. G. (1999), “Singapore Venture Capitalists(VCs) Investment Evaluation Criteria: A Re-Examination”, Small Business Economics,13(1), 9-26.