سنخ شناسی التزام رهبران کارآفرین به اخلاق کسب و کار

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

4 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

در قرن 21 اهمیت پای بندی رهبران کارآفرین به اخلاق کسب وکار به دلیل وقوع رسوایی‌های اقتصادی اخیر، همچون انرون و پارمالات بیشتر شده است. نظر به نقش کنونی کارآفرینان در ایجاد اشتغال و تولید محصولات نوآورانه و ضرورت درک ماهیت رسوایی‌های مذکور، پژوهش کیفی حاضر با روش تحلیل مضمون به کنکاش در ماهیت پایبندی رهبران کارآفرین ایرانی به اخلاق کسب‌وکار می‌پردازد. مؤلفان تلاش کردند تا تجربیات مشارکت‌کنندگان را در "دوراهه‌های" اخلاقی کسب‌وکاری بررسی نموده و التزام آنان به اصول اخلاقی را مورد تحلیل قرار دهند. جامعه پژوهشی منتخب، "رهبران کارآفرین" اقتصادی ایرانی بودند که به کمک معیارهایی همچون مالکیت کسب‌وکار تثبیت‌شده، نوآوری مکرر و مالکیت برند شناسایی شدند. نمونه‌های نهایی نیز به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و داده‌های میدانی طی دوازده مصاحبه عمیق و واقعه‌محور جمع‌آوری شد. تحلیل داده‌ها نیز به شیوه تحلیل مضمون (استخراج شواهد مرتبط، کدگذاری اولیه و احصاء مضمون مشترک) صورت گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پایبندی مشارکت‌کنندگان به اخلاق کسب‌وکار صور سه‌گانه متمایزی دارند که مؤلفان پیشنهاد می‌کنند سنخ شناسی التزام حداقلی به اخلاق کسب‌وکار (قانون‌گرایی)، التزام میانه (بازار گرایی) و التزام حداکثری (وظیفه گرایی) را به این پدیده نسبت دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Typology of entrepreneur leaders’ commitment to business ethics

نویسندگان [English]

  • mehrdad aghamohammadi 1
  • ghanbar mohammadi elyasi 2
  • saeid nazari tavakkoli 3
  • mahmood ahmadpoor draiani 4
1 phd student of entrepreneurship faculty of university of Tehran
2 associate professor of entrepreneurship faculty of university of Tehran
3 associate professor of Theology and Islamic Studies faculty of university of Tehran
4 Associate professor of entrepreneurship faculty of university of Tehran
چکیده [English]

Occurrence of business scandals like Enron and Parmalat around the world in recent decades, have increased the importance of business leaders and entrepreneurs’ commitment to business ethics. Today entrepreneurs strive to make employment and producing innovative products is in high rank in Iran. There is also a crucial need for deep understanding of above mentioned phenomenon to prevent its repetition. So this qualitative research (theme analysis) tries to explore the nature of the Iranian entrepreneur leaders’ commitment to business ethics. Authors tried to account the conception of subjects from the meaning of business ethics and explore their experiences in ethical dilemmas in their business and analyze their commitment to ethical codes. Statistical population is composed of entrepreneur leaders identified by business experts. Final selection of samples has been done by purposeful sampling and field data gathered by ten semi-structured and behavioral interviews. The thematic Analysis used to analyze the data (extract relevant evidence, initial coding and finding common themes). The finding of the research shows that common understanding of entrepreneur leaders from business ethics is integrity and honesty in producing products and offering services but their commitment to business ethics emerge in three different forms that authors propose a typology to this phenomenon; minimum commitment to business ethics (lawful), medium commitment (market-based) and maximum commitment (deontic).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commitment
  • business ethics
  • entrepreneur leader
آزاد ارمکی، تقی، شریفی ساعی، محمدحسین، ایثاری، مریم و طالبی، سحر (1390) "سنخ‌شناسی الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران"، جامعه پژوهی فرهنگی، 2(2):1-34
پیک حرفه، شیرزاد (1394)،  مرزهای اخلاق، تهران: نشر نِی.
حسینی قمی، مژگان. (1394)، "بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پایبندی به هنجارهای اخلاق اقتصادی نیم‌قرن اخیر در بازار  بزرگ تهران"، جامعه پژوهی فرهنگی، 6(4): 1-27.
دادگر، یداله (1385)،  "اخلاق بازرگانی از منظر اقتصاد و اقتصاد اسلامی"، پژوهشنامه بازرگانی، 10(1):87-120.
سرایی، حسن و شریفی، نیره (1395)، "تغییر اخلاق کسب و کار در بازار-مورد مطالعه: بازاریان شهر بابل". راهبرد فرهنگ، 9(3): 149-174.
شریف‌زاده، محمد شریف، عبدالله زاده، غلامحسین، عربیون، ابوالقاسم (1393)، "آسیب‌شناسی اخلاقی کارآفرینی و توسعه کسب وکار کسب‌وکار: رویکردی پدیدارشناسانه" ، توسعه کارآفرینی، دوره 7 (4):589-611.
شیرین‌کام، فریدون و فرجام‌نیا، ایمان ( 1393)، سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران، تهران:  انتشارات فرهنگ صبا.
عابدی جعفری، حسن؛ محمد سعید تسلیمی؛ ابوالحسن فقیهی و محمد شیخ‌زاده (1390)، «تحلیل مضمون و شبکه مضامی: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی»، اندیشه مدیریت راهبردی، سال 5 (2): 151−198.
علیزاده، مهدی، حجازی، سید رضا، کاشف آذر، رامین (1397)، "تحلیل جایگاه مفهوم برکت در کسب‌وکار"، توسعه کارآفرینی، 11(1):121-139.               
محمدی الیاسی، قنبر، بادلی، زهرا  (1394)  "تأثیر عوامل محیطی بر تصمیم‌گیری اخلاقی در کسب‌وکارهای نوپا"، توسعه کارآفرینی،  دوره 8 (1): 175-193
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ( 1393)،  "پایش محیط کسب‌وکار ایران در 1393". شماره مسلسل 14142، کد موضوع 220.
موسایی، میثم، (1381)، "التزام و اعتقاد مردم به رفتارهای اقتصادی توصیه‌شده در اسلام"،  نمایه پژوهش، 23(6): 247-292.
وبر، ماکس (1392)،  روش شناسی علوم اجتماعی،  (ترجمه حسن چاووشیان)، چاپ پنجم، تهران: نشر مرکز.
هولمز، رابرت ال( 1394)، مبانی فلسفه اخلاق، (ترجمه مسعود علیا)، تهران:انتشارات ققنوس.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). "Using thematic analysis in psychology". Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Braun, V. & Clarke, V. (2012). Thematic analysis. In H. Cooper, P. M. Camic, D. L. Long, A. T. Panter, D. Rindskopf, & K. J. Sher (Eds), APA handbook of research methods in psychology, Vol. 2: Research designs: Quantitative, qualitative, neuropsychological, and biological (pp. 57-71). Washington, DC: American Psychological Association.
Choi, T. H., & Jung, J. (2008). "Ethical commitment, financial performance, and valuation: An empirical investigation of Korean companies". Journal of Business Ethics, 81(2), 447-463.
Ciulla, J. B. (2002). "Trust and the future of leadership". The Blackwell guide to business ethics, 334-351.
Cohen, A. (2007). "Commitment before and after: An evaluation and reconceptualization of organizational commitment". Human resource management review, 17(3), 336-354.
De Cremer, D., Tenbrunsel, A. E., & van Dijke, M. (2010). "Regulating ethical failures: Insights from psychology". Journal of Business Ethics, 95, 1-6.
De George, R.T. (1987). "The status of business ethics: past and future". Journal of Business Ethics, 6(3), 201-211.
Doty, D. H., & Glick, W. H. (1994). "Typologies as a unique form of theory building: Toward improved understanding and modeling". Academy of management review, 19(2), 230-251.
Fayolle, A., Basso, O., & Tornikoski, E. T. (2011). 10 Entrepreneurial commitment and new venture creation: a conceptual exploration. Handbook of research on new venture creation, 160, Edward elgar publishing.
Ferrell, O. C., & Fraedrich, J. (2015). Business ethics: Ethical decision making & cases. Nelson Education.
Ford, D. A. (1973). Commitment: "A mathematical model". Quality and Quantity, 7(1), 1-40.
Ghoshal, S. (2005). "Bad management theories are destroying good management practices". Academy of Management Learning & Education, 4(1), 75-91.
Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (1965). Awareness of Dying. Chicago: Aldine.
Goodpaster, K. E. (1987). The Challenge of Sustaining Corporate Conscience. Notre Dame JL Ethics & Pub. Pol'y, 2, 825.
Greenberg, D., McKone-Sweet, K., & Wilson, H. J. (2011). The new entrepreneurial leader: Developing leaders who shape social and economic opportunity. Berrett-Koehler Publishers.
Hambrick, D. C., & Mason, P.A. (1984). "Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers". Academy of management review, 9(2), 193-206.
Kagan, Shelly (1989). The Limits of Morality. Oxford: Oxford University Press Press.
Klein, H. J., Molloy, J. C., & Cooper, J.T. (2009). Conceptual foundations: Construct definitions and theoretical representations of workplace commitments. Commitment in organizations: Accumulated wisdom and new directions, 1, 3-36.
Kuratko, D. F. (2007). "Entrepreneurial leadership in the 21st century: Guest editor's perspective". Journal of Leadership & Organizational Studies, 13(4), 1-11.
Kurpis, L. V., Beqiri, M. S., & Helgeson, J. G. (2008). "The effects of commitment to moral self-improvement and religiosity on ethics of business students". Journal of Business Ethics, 80(3), 447-463.
Lehnert, K., Craft, J., Singh, N., & Park, Y. H. (2016). "The human experience of ethics: a review of a decade of qualitative ethical decision‐making research". Business Ethics: A European Review, 25(4), 498-537.
Longenecker, J. G., Moore, C. W., Petty, J. W., Palich, L. E., & McKinney, J. A. (2006). "Ethical attitudes in small businesses and large corporations: Theory and empirical findings from a tracking study spanning three decades". Journal of Small Business Management, 44(2), 167-183.
Lewis, P. V. (1985). "Defining ‘business ethics’: Like nailing jello to a wall". Journal of Business Ethics, 4(5), 377-383.
Luthans, F., & Doh, J. P. (2018). International management: Culture, strategy, and behavior: McGraw-Hill.
Meyer, J. P. (2016). Handbook of Employee Commitment. Employee commitment: looking back and moving forward. Edward Elgar publishing.
Meyer, J. P., & Anderson, B. K. (2016). Handbook of Employee Commitment. Action commitments. Edward Elgar publishing.
Meyer, J. P., & Herscovitch, L. (2001). "Commitment in the workplace: Toward a general model". Human resource management review, 11(3), 299-326.
Moriarty, Jeffrey, "Business Ethics", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/ win2016/entries/ethics-business>/.
Patton, M. Q. (2002). Qualitative interviewing. Qualitative research and evaluation methods, 3, 344-347.
Porter, M. E., & Kramer, M.R. (2011). "The big idea: Creating shared value". Harvard Business Review, 89(12).
Reidenbach, R. E., & Robin, D. P. (1990). "Toward the development of a multidimensional scale for improving evaluations of business ethics". Journal of Business Ethics, 9(8), 639-653.
Robinson, D. A., Davidsson, P., & Van der Mescht, H. (2007). "How entrepreneurs deal with ethical challenges–An application of the business ethics synergy star technique". Journal of Business Ethics, 71(4), 411-423.
Saldaña, J. (2015). The coding manual for qualitative researchers: Sage.
Schwartz, M. S. (2006). "God as a managerial stakeholder?". Journal of business ethics, 66(2-3), 291-306.
Schwartz, M. S. (2017). Business Ethics: An Ethical Decision-making Approach (Vol. 10): John Wiley & Sons.
Sen, A. (1997). "Economics, business principles and moral sentiments". Business Ethics Quarterly, 7(3), 5-15.
Surie, G., & Ashley, A. (2008). "Integrating pragmatism and ethics in entrepreneurial leadership for sustainable value creation". Journal of Business Ethics, 81(1), 235-246.
Svensson, G., Wood, G., & Callaghan, M. (2010). "A comparison of business ethics commitment in private and public sector organizations in Sweden". Business Ethics: A European Review, 19(2), 213-232.
Wiener, Y. (1982). "Commitment in organizations: A normative view". Academy of management review, 7(3), 418-428.
Willig, C. (2013). Introducing qualitative research in psychology. McGraw-Hill Education (UK).
Windsor, D. (2014). A typology of moral exemplars in business Moral saints and moral exemplars (pp. 63-95): Emerald Group Publishing Limited.
Wood, G. (2017). "Reflections on business ethics through 1992-2017". European Business Review, 29(6), 628-641.