شناسایی عوامل تأثیرگذار در قصد کارآفرینانه اجتماعی در بستر اسلامی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، گروه کسب و کار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تأمل در پژوهش‌های پیشین نشان می‌دهد که تاکنون در بسترهای اسلامی، پژوهش‌های اندکی برای شناسایی عوامل تأثیرگذار در قصد کارآفرینانه اجتماعی انجام شده‌ است. پژوهش کاربردی و کیفی حاضر، با استفاده از روش روایتی، ابزار مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختاریافته و روش نمونه‌گیری هدفمند، این عوامل را در کارآفرینان اجتماعی فعال در ایران شناسایی کرده است. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل فردی (باورها و مفروضات اسلامی شامل باور به آخرت و اجر اُخروی، خوش‌بینی به انسان‌ها، امید به آینده، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تعهد اجتماعی، انفاق و کمک به دیگران، مأموریت‌گرایی، برکت و عمران زمین، عوامل روان‌شناختی شامل شفقت، وجدان و حس خیرخواهی، سرمایه انسانی شامل تجربه کارآفرینانه قبلی، تجربه اجتماعی پیشین و آموزش، ویژگی‌های شخصیتی درک شده شامل برون‌گرایی، استقلال‌طلبی، توفیق‌طلبی و مرکز کنترل درونی، سرمایه مالی و اتفاقات خاص دوران کودکی) و عوامل محیطی (ارزش‌ها و رفتارهای خانواده، الگوهای نقش، اقدامات تشکل‌های اجتماعی، نگرش مثبت افراد جامعه به کارآفرینی اجتماعی، معضلات اجتماعی در جامعه و عوامل قانونی شامل منافع مالیاتی و سهولت راه‌اندازی)، از عوامل تأثیرگذار در قصد کارآفرینانه اجتماعی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying factors influencing social entrepreneurial intentions in an Islamic context

نویسندگان [English]

  • Morteza Hendijani Fard 1
  • Seyyed Reza Hejazi 2
1 PhD Student in Entrepreneurship, Department of Business creation, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Technological Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

A review of the literature shows that little research has been done identifying factors influencing social entrepreneurial intentions in Islamic contexts. Using a narrative method, in-depth semi-structured interview and purposive sampling method, this applied qualitative research is conducted to identify these factors among social entrepreneurs in Iran. The results show that individual factors (i.e., Islamic beliefs and assumptions including belief in the hereafter and heavenly reward, optimism to humans, hope for the future, social responsibility and social commitment, Infagh and helping others, mission-oriented, Barakah and peopling the land, psychological factors including compassion, conscience, and benevolence; human capital including prior entrepreneurial experience, prior social experience and education; perceived personality traits including extraversion, autonomy, need for achievement and internal locus of control; financial capital; and special events in childhood) and environmental factors (i.e., family values and behaviors, role models, social communities' activities, positive attitude of the society towards social entrepreneurship, perceived social problems, and legal factors including tax benefits and ease of startup) are factors influencing social entrepreneurial intentions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social entrepreneurial intentions
  • theory of planned behavior
  • Social Entrepreneurship
  • Islamic context
آراستی، زهرا؛  فتحی، فریناز و قلی‌پور، آرین. (1391). ویژگی‌های شخصیتی مؤثر بر قصد کارآفرینانه اجتماعی در کارآفرینان اقتصادی. فصلنامهاقتصادوتجارتنوین، 28، 173-153.
آراستی، زهرا ؛ ملکی کرم‌آباد، محمدمهدی و متوسلی، محمود. (1391). عوامل نهادی تأثیرگذار بر پیدایش فعالیت‌های کارآفرینانه اجتماعی، توسعه کارآفرینی، 5 (2): 185-203.
ساکتی، پرویز ؛ عبدی جمایران، علی  و محمودی کامکاران، سیدعلی. (1395). بررسی نقش کارآفرینی اجتماعی در توسعه ملی با رویکرد نوآوری. سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی، رم، ایتالیا: موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
مرادی، محمدعلی ؛ زالی، محمدرضا و پرنیان، راضیه. (1394). تأثیر سرمایه اجتماعی بر قصد کارآفرینانه (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران). توسعه کارآفرینی، 8 (1): 1-19.
مطهری، مرتضی. (1377). انسان وایمان. تهران: انتشارات صدرا.
یادگار، نسیم ؛ معماریانی، محمدمهدی و صدق آمیز، عبدالرضا. (1393). قصد کارآفرینانه اجتماعی: اثر متقابل نگرش کارآفرینانه اجتماعی، امنیت مالی و سرمایه اجتماعی. توسعه کارآفرینی، 7 (1): 133-152.
Ajzen, I. (1988). Attitudes, personality, and behavior. Chicago: Dorsey Press.
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes50(2), 179-211.
Ajzen, I., & Cote, N. G. (2008). Attitudes and the prediction of behavior. In W. D. Crano, & R. Prislin (Eds.), Attitudes and attitude change, (pp. 289-311). New York, US: Psychology Press.
Almari, J. (2014). Social entrepreneurship in practice: The multifaceted nature of social entrepreneurship and the role of the state within an Islamic context. Oulu, FI: University of Oulu.
Balog, A. M., Baker, L. T., & Walker, A. G. (2014). Religiosity and spirituality in entrepreneurship: a review and research agenda. Journal of management, spirituality & religion11(2), 159-186.
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Banner, L. W. (1973). Religious benevolence as social control: A critique of an interpretation. The Journal of American History60(1), 23-41.
Bird, B. (1988). Implementing entrepreneurial ideas: The case for intention. Academy of management Review13(3), 442-453.
Cambridge Dictionary. (2016). Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus. Cambridge University Press.
COBUILD, University of Birmingham. (2001). Collins COBUILD English dictionary for advanced learners. HarperCollins Publishers.
Drennan, J., Kennedy, J., & Renfrow, P. (2005). Impact of childhood experiences on the development of entrepreneurial intentions. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation6(4), 231-238.
Ernst, K. (2011). Heart over mind–An empirical analysis of social entrepreneurial intention formation on the basis of the theory of planned behaviour (Doctoral dissertation). Schumpeter School of Business and Economics, University of Wuppertal.
Fayolle, A., & Liñán, F. (2014). The future of research on entrepreneurial intentions. Journal of Business Research67(5), 663-666.
Finkelstein, M. A., Penner, L. A., & Brannick, M. T. (2005). Motive, role identity, and prosocial personality as predictors of volunteer activity. Social Behavior and Personality: an international journal33(4), 403-418.
GEM. (2015a). Global Entrepreneurship Monitor: Special topic report on social entrepreneurship. Author.
GEM. (2015b). Global Entrepreneurship Monitor 2015/2016 Global Report. Author.
Giddens, A. (1984). The constitution of society: Outline of the theory of structuration. US: University of California Press.
Goethner, M., Obschonka, M., Silbereisen, R. K., & Cantner, U. (2009). Approaching the agora: Determinants of scientists' intentions to purse academic entrepreneurship (No. 2009, 079). Jena economic research papers: Friedrich Schiller University and the Max Planck Institute of Economics.
Goetz, J. L., Keltner, D., & Simon-Thomas, E. (2010). Compassion: an evolutionary analysis and empirical review. Psychological bulletin136(3), 351-374.
Gorsuch, R. L. (1970). Rokeach's approach to value systems and social compassion. Review of Religious Research11(2), 139-143.
Creswell, J. W. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative. NJ: Prentice Hall.
Greve, A., & Salaff, J. W. (2003). Social networks and entrepreneurship. Entrepreneurship theory and practice28(1), 1-22.
HarperCollins. (2012). Collins English Dictionary (Complete & Unabridged 2012 Digital Edition). (Vol. 10). HarperCollins Publishers.
Hendijani Fard, M., Seyyed Amiri, N., Oboudi, M., & Ramezani, S. (2018). Spiritual intelligence and social entrepreneurial intentions among students: The mediating role of entrepreneurial passion. In N. Faghih, & M. R. Zali (Eds.), Entrepreneurship Education and Research in the Middle East and North Africa - Perspectives on Trends, Policy and Educational Environment (pp. 169-191). Springer, Cham.
Hockerts, K. (2017). Determinants of social entrepreneurial intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 44(1), 105-130.
Holtsch, D. (2014). Entrepreneurial Intentions in Initial Vocational Education and Training1. In S. Weber, F. K. Oser, F. Achtenhagen, M. Fretschner, & S. Trost (Eds.), Becoming an entrepreneur (pp. 139-160). Rotterdam: Sense Publishers.
Hood, J, R. W., Hill, P. C., & Spilka, B. (2009). The psychology of religion: An empirical approach. Guilford Press.
Jang, S., Ko, E. J., & Woo, W. (2005). Unified user-centric context: Who, where, when, what, how and why. Personalized Context Modeling and Management for UbiComp Applications149, 26-34.
Kolvereid, L., & Isaksen, E. (2006). New business start-up and subsequent entry into self-employment. Journal of business venturing, 21(6), 866-885.
Krueger, N. F. (2007). What lies beneath? The experiential essence of entrepreneurial thinking. Entrepreneurship theory and practice31(1), 123-138.
Lee, M. T., Poloma, M. M., & Post, S. G. (2013). The heart of religion: Spiritual empowerment, benevolence, and the experience of God's love. Oxford University Press.
Licht, A., & Siegel, J. I. (2006). Social dimensions of entrepreneurship. In M. Casson & B. Yeung (Eds.). Oxford handbook of entrepreneurship. Oxford: Oxford University Press.
Light, P. C. (2005, November). Searching for social entrepreneurs: Who they might be, where they might be found, what they do. Annual Conference of the Association for Research on Nonprofit and Voluntary Organizations, November (pp. 17-19).
Liñán, F. (2008). Skill and value perceptions: how do they affect entrepreneurial intentions?. International Entrepreneurship and Management Journal4(3), 257-272.
Lüthje, C., & Franke, N. (2003). The ‘making’ of an entrepreneur: testing a model of entrepreneurial intent among engineering students at MIT. R&d Management33(2), 135-147.
Mair, J., & Noboa, E. (2006). Social entrepreneurship: How intentions to create a social venture are formed. In J. Mair, J. Robinson, & K. Hockerts (Eds.), Social entrepreneurship (pp. 121-135). Palgrave Macmillan UK.
Marshall, M. I., & Samal, A. (2006, December). The effect of human and financial capital on the entrepreneurial process: an urban-rural comparison of entrepreneurs in Indiana. In American Agricultural Economics Association Annual Meeting (pp. 23-26).
Marx, K., & Engels, F. (1970). The German ideology (Vol. 1). International Publishers Co.
Müller, S. (2008). Encouraging future entrepreneurs: the effect of entrepreneurship course characteristics on entrepreneurial intention (Doctoral dissertation). Gallen, Switzerland: University of St. Gallen.
Mulyaningsih, H. D., & Ramadani, V. (2017). Social Entrepreneurship in an Islamic Context. In V. Ramadani, L. Dana, S. Gërguri-Rashiti, & V. Ratten (Eds.), Entrepreneurship and Management in an Islamic Context (pp. 143-158). Springer International Publishing.
Nabi, G., Holden, R., & Walmsley, A. (2010). Entrepreneurial intentions among students: towards a re-focused research agenda. Journal of Small Business and Enterprise Development17(4), 537-551.
Nguyen, D. (2016). Social Entrepreneurial Motivation: An Exploration of the Antecedents Based on The Life Story Method. Lund, Sweden: Lund University.
Nga, J. K. H., & Shamuganathan, G. (2010). The influence of personality traits and demographic factors on social entrepreneurship start up intentions. Journal of business ethics95(2), 259-282.
Omorede, A. (2014). Exploration of motivational drivers towards social entrepreneurship. Social Enterprise Journal10(3), 239-267.
Penner, L. A., Fritzsche, B. A., Craiger, J. P., & Freifeld, T. R. (1995). Measuring the prosocial personality. Advances in personality assessment10, 147-163.
Rokeach, M. (1969). Part II. Religious values and social compassion. Review of Religious Research, 24-39.
Salancik, G. R., & Pfeffer, J. (1978). A social information processing approach to job attitudes and task design. Administrative science quarterly, 23(2), 224-253.
Saroglou, V., Delpierre, V., & Dernelle, R. (2004). Values and religiosity: A meta-analysis of studies using Schwartz’s model. Personality and individual differences37(4), 721-734.
Shapero, A. (1982). The social dimensions of entrepreneurship. In C. A. Kent, D. L. Sexton, & K. H. Vesper (Eds.), Encyclopedia of entrepreneurship (pp. 72-90). Englewood Cliffs (NJ): Prentice Hall.
Shaw, E., & Carter, S. (2007). Social entrepreneurship: Theoretical antecedents and empirical analysis of entrepreneurial processes and outcomes. Journal of small business and enterprise development14(3), 418-434.
Stern, P. C., Dietz, T., & Guagnano, G. A. (1995). The new ecological paradigm in social-psychological context. Environment and behavior27(6), 723-743.
Thompson, E. R. (2009). Individual entrepreneurial intent: Construct clarification and development of an internationally reliable metric. Entrepreneurship Theory and Practice33(3), 669-694.
Turker, D., & Selçuk, S. S. (2009). Which factors affect entrepreneurial intention of university students?. Journal of European industrial training33(2), 142-159.
Ucbasaran, D., Westhead, P., & Wright, M. (2008). Opportunity identification and pursuit: does an entrepreneur’s human capital matter?. Small Business Economics30(2), 153-173.
Urbano, D., Toledano, N., & Soriano, D. R. (2010). Analyzing social entrepreneurship from an institutional perspective: evidence from Spain. Journal of social entrepreneurship1(1), 54-69.
Walter, S. G., & Dohse, D. (2009). The interplay between entrepreneurship education and regional knowledge potential in forming entrepreneurial intentions. Retrieved November 1, 2010, from http://econstor.eu/dspace/handle/10419/28376.
Wang, J. H., Chang, C. C., Yao, S. N., & Liang, C. (2016). The contribution of self-efficacy to the relationship between personality traits and entrepreneurial intention. Higher Education72(2), 209-224.
Welsh, D. T., & Ordóñez, L. D. (2014). Conscience without cognition: The effects of subconscious priming on ethical behavior. Academy of Management Journal57(3), 723-742.
Welter, F. (2011). Contextualizing entrepreneurship-conceptual challenges and ways forward. Entrepreneurship theory and practice35(1), 165-184.