تحلیل تاب ‏آوری کسب و کارهای روستایی در شهرستان ملکان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه تهران

چکیده

توسعۀ کارآفرینی و تداوم فعالیت بنگاه‏های اقتصادی در محیط‏های کسب­وکار متغیر و چالش‏برانگیز، در گرو شناخت تاب‏آوری و برنامه‏ریزی برای تقویت آن در کسب­وکارها است. بسیاری از بنگاه‏های کوچک و متوسط روستایی در اثر عدم تاب‏آوری مناسب، در سال‌های ابتدایی با شکست مواجه می‏شوند. در این راستا این مقاله با روش کمّی، به‏ بررسی تاب‏آوری مالکان کسب­وکارهای روستایی و واکاوی ساختار عاملی تاب‏آوری کسب­وکار آن‏ها پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‏ها، پیمایشی است. نمونۀ آماری پژوهش، 120 نفر از مالکان کسب­وکارهای روستایی غیرکشاورزی شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی بودند. ابزار پژوهش، پرسشنامۀ‎ استانداردی بود که با استفاده از مقیاس تاب‏آوری کانر- دیویدسون (CD-RISC) و مقیاس تاب‏آوری در طول عمر کسب­وکار (LRS-B) طراحی شد. تجزیه و تحلیل داده‏ها با استفاده از نرم‏افزار SPSS23 انجام شد. نتایج تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که شش عامل توان تطابق و آینده‏نگری (%23)، تعامل با مشتریان (%14)، موقعیت‌طلبی (%11)، حمایت خانوار (%8)، برنامه‏ریزی راهبردی (%7) و حمایت دولت (%6) در مجموع حدود %69 درصد واریانس سازۀ تاب‏آوری کسب­وکارهای روستایی را تبیین کرده‏اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing resilience of rural businesses in Malekan County

نویسندگان [English]

  • Hojat Varmazyari 1
  • Babak Imani 2
1 Assistant Professor of Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran
2 M.Sc Student Rural Development, University of Tehran
چکیده [English]

Entrepreneurship development and continuing activity of rural enterprises in the unsteady and challenging business environment necessitates recognizing resilience and planning for its improvement in the businesses. Many rural small and medium-sized enterprises fail in early years, because of inappropriate resilience. Thus this study has investigated resilience of rural businesses’ owners and explored factor structure of resilience in their businesses, using quantitative method. This research is applied survey research. The sample was 120 non-farm rural business owners in the Malekan County, province of East Azerbaijan, Iran. Instrument of this research was a standard questionnaire designed on the basis of Conner- Davidson Resilience Scale (CD-RISC) and Lifespan Resilience Scale-Business (LRS-B). Data were analyzed using SPSS23 software. Results of the exploratory factor analysis indicated that the six factors have explained about 69 percent of construct entitled “resilience of rural businesses”, including: capability for adaptation and foresight (23%), interaction with customers (14%); opportunity-seeking (11%); support from family (8%); strategic planning (7%) and governmental support (6%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • resilience
  • Rural businesses
  • resistive economy
  • adaptation
  • Foresight
رضوانی، محمدرضا و نجارزاده، محمد (1387)، "بررسی و تحلیل زمینه‏های کارآفرینی روستائیان در فرایند توسعه‏ی نواحی روستایی؛ مطالعه موردی: دهستان براآن جنوبی (شهرستان اصفهان)"، توسعه کارآفرینی، 1 (2)، صص 182-161.
علی‏میرزایی، عرفان؛ اسدی، علی و طهماسبی، مریم (1390)، "موانع توسعه‏ی بنگاه‏های کوچک و متوسط کارآفرین روستایی در استان خوزستان (مطالعه موردی: صنایع تکمیلی خرما)"، توسعه کارآفرینی، 3 (12) صص 184-165.
قاسم، مرضیه و حسین‏جاری، مسعود (1391)، "تاب‏آوری روان‏شناختی و انگیزشی درونی- بیرونی: نقش واسطه‏ای خودکارآمدی"، روان‏شناسی تحول: روان‏شناسی ایرانی، 9 (33)صص 71 – 61.
مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز 1395.
معاونت پژوهش‏های زیربنایی و امور تولیدی (1394)، "تحلیلی بر نقش و جایگاه مناطق روستایی (مروری بر برنامه پنج‏ ساله توسعه مالزی 2020-2016)"، مرکز پژوهش‏های مجلس شوراس اسلامی، شماره مسلسل 14603. صص 22 – 1.
معاونت پژوهش‏های زیربنایی و امور تولیدی (1395)، "تحلیل مبانی و الزامات اقتصاد مقاومتی، دستاوردهایی برای سیاست‏گذاری توسعه کشاورزی و روستایی"، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 15154. صص 60-1.
Anthopoulou, T.,  Kaberis, N., & Petrou, M. (2017). Aspect And Experiences Of Crisis In Rural Greece. Narratives Of Rural Resilience. Journal Of Rural Studies, 52(2017), 1-11.
Bosworth, Gary. (2012). Characterising Rural Businesses E Tales From The Paperman", Journal Of Rural Studies, 28(4), 499-506.
Brewton, K.E., Danes, Sh., Stafford, K., & Haynes, G.W. (2010). Determinants Of Rural And Urban Family Firm Resilience. Journal Of Family Business Strategy, 1(3), 155-166.
Dahles, D., & Susilowati, T.P. (2015). Business Resilience In Times Of Growth And Crisis. Annals Of Tourism Research, 51, 34-50.
Danica W. Y. Liu., A. Kate Fairweather-Schmidt., Richard A. Burns & Rachel M. Roberts (2014), The Connor-Davidson Resilience Scale: Establishing Invariance Between Gender Across The Lifespan In A Large Community Based Study, Jurnal Of Psychopathol Behav Assess, 37(2), 340–348.
Ferguson, C., Cohen, L., Pooley, J.-A., & Harms, C. (2010). Resilience In Small Business Owners. Unpublished Manuscript, Edith Cowan University. Perth, WA.
Folke, C. (2006). Resilience: The Emergence Of A Perspective For Social-Ecological Systems Analyses. Global Environmental Change,16(3), 253-267.
Gorsuch, R. L. (1983). Factor Analysis (2nd Ed). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Heijman, W.J.M., Hagelaar, J.L.F., & Van Der Hiede, M. (2007). Rural Resilience As A New Development Concept, Proceedings Of 100th Seminar Of EAEE, 283-396.
Magis, K. (2010). Community Resilience: An Indicator Of Social Sustainability. Journal  Society & Natural Resources. 33(5), 401-416.
Masten, A. S. (2004). Regulatory Processes, Risk, And Resilience In Adolescent Development. Annals Of The New York Academy Of Sciences, 1021, 310-319.
Miller, F., Osbahr, H., Boyd, E., Thomalla, F., Bharwani, S., Ziervogel, G., Walker, B., Birkmann, J., Vander Leeuw, S.,Rockström, J., Hinkel, J., Downing, T., Folke, C., & Nelson, D. (2010). Resilience And Vulnerability: Complementary Or Conflicting Concepts?. Journal Of Ecology And Society, 15(3), 1-25.
Roggio, P. (2011). Resilience And Small Business. Thesis, Edith Cowan University, 2-54.
Schwarz, I., & Mcrae-Williams, P. (2009). Water Reform And The Resilience Of Small Business People In Drought-Affected Agricultural Communities. Rural Society, 19(3), 199-210.
Scott, M. (2013). Resilience: A Conceptual Lens For Rural Studies?. Geography Compass, 7(9), 597-610.
Steiner, A., & Atterton, J. (2015). Exploring The Con Tribution Of Rural Enterprises To Local Resilience. Journal Of Rural Studies, 40, 30-45.
Steiner, A., & Cleary, J. (2014). What Are The Features Of Resilient Businesses? Exploring The Perception Of Rural Entrepreneurs. Journal Of Rural And Community Development, 9(3), 1-20.
Stephenson, A., Seville, E., Vargo, J., & Roger, D. (2010). Benchmark Resileince: A Study Of The Resileince Of Organisations In The Auckland Region. Resilient Organisations Research Programme. 7-39.
Thompson, B. (2004). Exploratory And Confirmatory Factor Analysis: Understanding Concepts And Applications. American Psychological Association.
Tompkins, J. A. (2007). 4 Steps To Business Resilience. Industrial Management, 49(4), 14- 18.
Windle, G. (2010). What Is Resilience? A Review And Concept Analysis. Reviews In Clinical Gerontology, 21(2), 152–169.