عوامل اکوسیستم کارآفرینی ایران بر اساس مدل آیزنبرگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران

3 مدرس دانشگاه فنی و حرفه‌ای و کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

اکوسیستم­ها مجموعه­ای از دورنماهای فرهنگی متمرکز، شبکه­های اجتماعی، حمایت مالی، دانشگاه‌ها و سیاست‌های اقتصادی فعالی هستند که محیط‌های حمایتی کسب­وکار مخاطره­آمیز را خلق می­کند و در این اواخر در حوزۀ کارآفرینی مورد توجه قرار گرفته‌اند. این پژوهش به­دنبال عوامل اکوسیستم کارآفرینی در ایران براساس مدل آیزنبرگ بوده و از منظر هدف، کاربردی و برحسب روش گردآوری داده­ها، پژوهشی از نوع توصیفی- پیمایشی است. نمونۀ آماری شامل 130 نفر از سیاست­گذاران توسعۀ کارآفرینی و کارآفرینان و صاحبان شرکت­های دانش بنیان است. ابزار گردآوری داده­ها مصاحبۀ مبتنی بر پرسشنامۀ بسته بوده است. روایی و پایایی پژوهش پس از سنجش تایید  شد. براساس یافته­های این مطالعه، از جنبۀ توصیفی ابعاد مدل مفهومی از دید خبرگان مناسب بوده‌اند. تحلیل‌های مربوط به اهداف اصلی پژوهش نیز نشان می­د‌هد مجموعه‌ای از عوامل وجود دارند که کارایی یک اکوسیستم کارآفرینی را تحت تاثیر قرار می­دهند که به­ترتیب حمایت­ها، سرمایۀ انسانی، بازارها، فرهنگ ، سیاست و تامین مالی بر اکوسیستم کارآفرینی ایران تاثیرگذار هستند.
ند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The factors of entrepreneurial ecosystem in Iran Based on Isenberg’s Model

نویسندگان [English]

  • Ali Davari 1
  • Leila Sefidbari 2
  • Vajihe Baghersad 3
1 Assistant Prof., Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran
2 Entrepreneurship field researcher
3 Entrepreneurship field researcher, Technical and Vocational University Teacher
چکیده [English]

Ecosystems are the unions of localized cultural outlooks, social networks, investment capital, universities, and active economic policies that create environments supportive of ventures and the most recently they are considered in the field of entrepreneurship. This study was conducted to identify the factors of Entrepreneurial Ecosystem in Iran based on the Isenberg’s model. It is an applied, descriptive-exploratory research. The study e population consisted of 130 individuals, including experts of policy making and entrepreneurship development, policy makers and entrepreneurs in industry, services and knowledge-based businesses owners. For this purpose, Interview is used based on close-ended questions and the validity and reliability of the interviews were approved. The findings demonstrated that dimensions of conceptual model were appropriate according to the experts’ views. The data analysis indicated that there was a set of factors that influence entrepreneurial ecosystem efficiency and also results showed that, respectively,support, human capital, markets, culture, politics and finance influence Iran’s entrepreneurship ecosystem

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • ecosystem
  • Entrepreneurial Ecosystem
  • entrepreneurship policy making
  • Isenberg’s model
قنبری، رضوان؛ آگهی، حسین؛ علی بیگی، امیرحسین؛ زرافشانی، کیومرث (1395). «واکاوی محتوای سیاست­ها در تطابق با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی»، توسعۀ کارآفرینی ، دوره 9 ، شماره 1 ، بهار 95 ، ص 39 – 85.
داوری، علی(1391). ارائه مدل مفهومی نظام خط مشی گذاری توسعه کارآفرینی، چشم انداز مدیریت دولتی، ش11 ص33-50.
داوری، علی و رضازاده، آرش (1394). مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS ، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ سوم.
Acs, Z.J., Autio, E., & Szerb, L. (2014). National systems of entrepreneurship:Measurement issues and policy implications. Research Policy, 43(3), 476–494
Amolo, J.,& Migiro, S.O.(2015). An entrepreneurial flair development: the role of an ecosystem. Problems and Perspectives in Management, Volume 13, Issue 2, 494-505
Arruda, C., Nogueira, V. S., Cozzi, A., & Costa, V. 2015. The Brazilian Entrepreneurial Ecosystem of Startups: An Analysis of Entrepreneurship Determinants in Brazil and the Perceptions Around the Brazilian Regulatory Framework, Entrepreneurship in BRICS: 9-26
Asheim BT, Boschma R, Cooke P (2011). Constructing regional advantage: platform policies based on related variety and differentiated knowledge bases. Regional Studies 45(7): 893–904
Butler, J., Garg,R., Stephens,B., (2015). Social Networks, Funding, and Regional Advantages in Technology Entrepreneurship, Social Networks, Funding, and Regional Advantages.
Cohen, B. (2006). Sustainable valley entrepreneurial ecosystems. Business Strategy and the Environment, 15(1), 1-14.
Christian, R. R. (2003). Concepts of ecosystem, level, and scale. In Bodini A. (ed.) Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). EOLSS Publishers, Oxford.
Curveball LTD., (2012). Cyprus Entrepreneurship Ecosystem:A roadmap for economic growth., ISNB Number: 978-9963-2863-0-0
Durst, S., & Poutanen, P. (2013).Success factors of innovation ecosystems: A literature review. In R. Smeds & O. Irrmann (eds.) CO-CREATE 2013: The Boundary-Crossing Conference on Co-Design in Innovation 27-38
Feldman, M., Francis, J., & Bercovitz, J. (2005). Creating a cluster while building a firm: Entrepreneurs and the formation of industrial clusters. Regional Studies, 39(1), 129–141.
Folke,C.,  Hahn, T., Olsson, P., & Norberg, J., (2005). ADAPTIVE GOVERNANCE OF SOCIAL-ECOLOGICAL SYSTEMS, Annual Review of Environment and Resources Vol. 30:441–73
Fuerlinger, G., Fandl, U., & Funke, T., (2015). The role of the state in the entrepreneurship ecosystem: insights from Germany. Triple Helix, 2(1), 1-26 Groth, Olaf J., Esposito, M. &Terence Tse, M., (2015). What Europe Needs Is an Innovation-Driven Entrepreneurship Ecosystem: Introducing EDIE Thunderbird International Business Review .263-269
Isenberg, D. J. (2011).The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: principles for cultivating entrepreneurship. Presentation at the Institute of International and European Affairs, Dublin, 12 May
Isenberg, D. J. (2010). The big Idea: How to start an entrepreneurial revolution, Harvard Business Review, 88(6), 40-50.
Moore, J. F. (1993), Predators and Prey: A New Ecology of Competition. Harvard Business Review, 71(3): 75-86
Nambisan, S., Baron, R. A. (2013). Entrepreneurship in innovation ecosystems: Entrepreneurs' self-regulatory processes and their implications for new venture success. Entrepreneurship: Theory & Practice, 37(5), 1071-1097
OECD (2014) Entrepreneurial Ecosystems And Growth Oriented Entrepreneurship, OECD Leed Programme, The Hague, Netherlands.
OECD (2015) New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing: Broadening the Range of Instruments, OECD Publishing
Overholm, H., (2015). Collectively created opportunities in emerging ecosystems: The case of solar service ventures.   Technovation39-40, 14–25 
Peltoniemi, Mirva, (2006). Preliminary theoretical framework for the study of business ecosystems, Complexity and Organization. Mar 31 [last modified: 2016 Nov 26].
Rosted, J (2012). Understanding Business Ecosystems, FORA Group, ISBN 978-2-8041-7676-1
Spigel, B., 2015. The Organization of Entrepreneurial Ecosystems,. Entrepreneurship: Theory & Practice
Stam, E. (2015). Entrepreneurial Ecosystems and Regional Policy : A Sympathetic Critique. European Planning Studies, 1759–1769.
Stam, E., Spigel, B. (2016). Entrepreneurial Ecosystems. . In R. Blackburn, D. De Clercq, J. Heinonen, & Z. Wang (Eds.), Handbook for Entrepreneurship and Small Business. London, UK: Sage.
Valdez, J. (1988). The entrepreneurial ecosystem: Toward a theory of new firm formation. Working Paper. Web: http://www.sbaer.uca.edu/research /sbida/1988/PDF/11.pdf.