بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی درونی و بیرونی بر نوآوری‌های بنیادی با در نظر گرفتن نقش میانجی کسب دانش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیادانشکده مدیریت ر دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد رشته MBA، گرایش بازاریابی، پردیس البرز دانشگاه تهران

چکیده

سازمان­های یادگیرنده و نوآور امروزی در این محیط ناپایدار و متلاطم به پشتوانۀ سرمایۀ اجتماعی درون و برون سازمانی می­توانند امیدوار به بقا و رشد باشند. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی درونی و بیرونی بر نوآوری­های بنیادی با نقش میانجی کسب دانش است. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی- همبستگی می­باشد. جامعۀ آماری تحقیق شامل 113 شرکت فناور و نوآور حاضر در نمایشگاه بین­المللی تهران است که با شیوۀ سرشماری توزیع و جمع­آوری شد که از این میان 90 پرسشنامۀ استاندارد قابل استفاده بوده است. روایی سازۀ پرسشنامۀ تحقیق با کمک آزمون تحلیل عاملی اکتشافی بررسی و به­منظور مطالعۀ پایایی پرسشنامۀ تحقیق نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. در پایان برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده، از آمار توصیفی و استنباطی و از نرم­افزارهای  SPSS 20وSmart Pls.2.M3  استفاده شد. یافته‏های تحقیق تأثیر مثبت سرمایۀ اجتماعی درونی و بیرونی بر نوآوری­های بنیادی را نشان می­دهد. همچنین نتایج نشان داد که کسب دانش بر نوآوری­های بنیادی نیز تأثیر مثبت دارد. از دیگر نتایج تحقیق می‏توان بر تأثیر منفی بُعد رابطه‏ای سرمایۀ اجتماعی بیرونی بر رابطۀ بین کسب دانش و نوآوری­های بنیادی اشاره کرد. ظرفیت جذب ادراک شده و موانع فرهنگی بر رابطۀ بین کسب دانش و نوآوری­های بنیادی تأثیری نداشته­اند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Internal and External Social Capital on Radical Product Innovation in the Study of Innovative Companies in Tehran International Fair

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Shahtahmasbi 1
  • Mohamad Rahim Esfidani 2
  • Seyed Saeed Ghavam Shahidi 3
1 Adjunct Professor, Shahid Beheshti University, Commercial Management Department
2 Assistant Professor, Tehran University, Management Department
3 Master of Business Administration in Marketing, Tehran University
چکیده [English]

Managers try to make efficient use of their capital to create competitive advantage, innovation and maintain their position in the market. One of the most important tools for achieving this goal is to strengthen and enhance the social capital in order to achieve radical innovation and to create a competitive advantage. This study is "The Impact of internal and external social capital at the same time the fundamental innovation" on the innovative and technological organizations. Therefore, after studying the literature, various aspects of social capital and radical innovation were identified and after the survey of experts, questionnaire prepared and distributed and collected from the study population of 113 companies and 90 questionnaires were completely done. To analyze the data both descriptive and inferential statistics were used. To describe the variables, SPSS 16 & Smart Pls.2.M3 software were used. The result indicates the positive impact of internal and external social capital on radical innovation. It was also found that the knowledge acquisition also has a positive effect on innovation. Also, the impact of the external relational social capital on the relationship between knowledge acquisition and radical innovation was negative. Absorptive capacity and cultural barriers do not affect the relationship between knowledge acquisition and radical innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radical Product Innovation
  • Social capital
  • Realized Absorptive Capacity
  • Knowledge acquisition
امیرخانی، ط. و پور عزت، ع ا .(1387). "تأملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمان‌های دولتی". مدیریت دولتی(دانشگاه تهران)، مدیریت دولتی(دانشگاه تهران)، 1(1)، 19-23.
پیران نژاد، ع. وکولیوند، ا. و غفاری، ع .(1394). "بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی (موردمطالعه: شهرداری شهر قدس)". فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دولتی، 7(1)، 41-53 .
زعفریان، ر. و محمدی الیاسی،ق. و فرخ منش، ت. موحدی پور، ن. (۱۳۹۱). "نقش سرمایه شبکه بر قابلیت نوآوری سازمان" فصلنامه توسعه کارآفرینی ۸ (۱)، ۱۵۹-۱۷۴.
ضیایی، م ص. و منوریان، ع. کاظمی کفرانی، ا .(13890). "بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش (مطالعه‌ی شرکت فولادساز ایرانی)". نشریه مدیریت دولتی، 3(8)، 179-198.
فوکویاما، ف .(1384). "سرمایه اجتماعى و جامعه مدنى". ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، چاپ اول، تهران: شیرازه.
کمال سخدری، (۱۳۹۴). قابلیت شبکه‌سازی و عملکرد کارآفرینانه سازمانی: تبیین نقش گرایش‌های راهبردی سازمانی. فصلنامه توسعه کارآفرینی، ۵(3)، ۷-۲۶.
Azadegan, A. (2011). Benefiting from supplier operational innovativeness: The influence of supplier evaluations and absorptive capacity. Journal of Supply Chain Management, 47(2), 49-64.
Baker, W.E., Sinkula, J.M.(1999). “The synergistic effect of market orientation and learning orientation”. Journal of the Academy of Marketing Science, 27(4), 411–427.
Bontis, N., Crossan, M. M., & Hulland, J. (2002). Managing an organizational learning  system by aligning stocks and flows. Journal of management studies, 39(4), 437- 469.
Burt, R. S. (2000). The network structure of social capital. Research in organizational behavior, 24, 345-423.
Cuevas‐Rodríguez, G., Cabello‐Medina, C., & Carmona‐Lavado, A. (2014). Internal and external social capital for radical product innovation: do they always work well together?. British Journal of Management, 25(2), 266-284.
Christensen, J. F., Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W., & West, J. (2005). Withering core competency for the large corporation in an open innovation world. In Academy of Management Conference, August, Honolulu, Hawaii.
Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. Administrative science quarterly, 21, 128-152.
Gloria, C R., Carmen, C M., Antonio, C L. (2014). “Internal and External Social Capital for Radical Product Innovation: Do They Always Work Well Together?”. British Journal of Management,25(1), 266–284 .
Gopalakrishnan, S., Scillitoe, J. L., & Santoro, M. D. (2008). Tapping deep pockets: the role of resources and social capital on financial capital acquisition by biotechnology firms in biotech–pharma alliances. Journal of Management Studies, 45(8), 1354- 1376.
Hamel, G. (1991). Competition for competence and interpartner learning within international strategic alliances. Strategic management journal, 12(S1), 83-103.
Hellriegel, D., Slocum, J.,Woodman, R. (1995).”organizational behavior”. New York:Westpublishing Comoany.
Henseler, J., & Fassott, G. (2010). Testing moderating effects in PLS path models: An illustration of available procedures. In Handbook of partial least squares (pp.713 - 735),Springer Berlin Heidelberg.
Keskin, H. (2006). Market orientation, learning orientation, and innovation capabilities in SMEs: An extended model. European Journal of innovation management, 9(4), 396-417.
Landry, R., Amara, N., & Lamari, M. (2002). Does social capital determine innovation? To what extent?. Technological forecasting and social change, 69(7), 681-701.
Liu, C. L. E., Ghauri, P. N., & Sinkovics, R. R. (2010). Understanding the impact of relational capital and organizational learning on alliance outcomes. Journal of World Business, 45(3), 237-249.
Jang, K. S., Kim, Y. B., & Koo, I. S. (2010). A Study on the Relationship between Innovation Activity and Business Results-Focused on the Small and Medium Manufacturing Enterprises. Journal of the Korean society for quality management,38(4), 512-520.
McDermott, R., & O’Dell, C. (2001). Overcoming cultural barriers to sharing knowledge. Journal of knowledge management, 5(1), 76-85.
Jha, A., Cox, J .(2015). “Corporate social responsibility and social capital”. Journal of Banking & Finance, 60(1), 252-270.
Kogut, B., Zander, U. (1992).” Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology”. Organization Science, 3(3), 383-397.
Martínez-Cañas, R., Sáez-Martínez, F. J., & Ruiz-Palomino, P. (2012). Knowledge acquisition's mediation of social capital-firm innovation. Journal of Knowledge Management, 16(1), 61-76.
Moran, P. (2005). Structural vs. relational embeddedness: Social capital and managerial performance. Strategic management journal, 26(12), 1129-1151.
Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995).”The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation”. Oxford University Press, New York, NY.
Rothaermel, F. T. (2015). Strategic management. New York, NY: McGraw-Hill.
Santos-Vijande, M. L., & Álvarez-González, L. I. (2007). Innovativeness and organizational innovation in total quality oriented firms: The moderating role of market turbulence. Technovation, 27(9), 514-532.
Slater, S. F., Mohr, J. J., & Sengupta, S. (2014). Radical product innovation capability: Literature review, synthesis, and illustrative research propositions. Journal of Product Innovation Management, 31(3), 552-566.
Szulanski, G. (2000). The process of knowledge transfer: A diachronic analysis of stickiness. Organizational behavior and human decision processes, 82(1), 9-27.
Timberlake, S. (2005). Social capital and gender in the workplace. Journal of Management Development, 24(1), 34-44.
Westlund, H., & Bolton, R. (2003). Local social capital and entrepreneurship. Small business economics, 21(2), 77-113.
Weber, B., & Weber, C. (2007). Corporate venture capital as a means of radical innovation: Relational fit, social capital, and knowledge transfer. Journal of Engineering and technology management, 24(1), 11-35
Yli-Renko, H., Autio, E., Sapienza, H.J. (2001). “Social capital, knowledge acquisition, and knowledge exploitation in young technology-based firms’’. Strategic Management Journal, 22(6), 587-613.
Yanez, M., Khalil, T. M., & Walsh, S. T. (2010). IAMOT and education: defining a technology and innovation management (TIM) body-of-knowledge (BoK) for graduate education (TIM BoK). Technovation, 30(7), 389-400.
Zahra, S. A., & George, G. (2002). Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension. Academy of management review, 27(2), 185-203.
Zhang, F., Kaufman, D .(2015).”The impacts of social interactions in MMORPGs on older adults’ social capital”. Computers in Human Behavior, 51(1), 495-503.