شناسایی و اولویت‏ بندی رایج ترین روش های تأمین مالی خودراه انداز در کسب‏ و کارهای نوپای حوزه IT

نوع مقاله : مقالات پژوهشی آمیخته

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهارن

2 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تأمین مالی مناسب یکی از مشکل‏ترین و پیچیده­ترین عناصر در فرایند راه‏اندازی کسب‏و‏کارهای کارآفرینانه است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‏بندی رایج­ترین روش­های تأمین مالی خود­راه­انداز در کسب‏وکارهای نوپای حوزۀ IT انجام شده است. روش تحقیق بر حسب هدف از نوع کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات، آمیخته- اکتشافی می­باشد. در بخش کیفی با استفاده از ابزار مصاحبه‏های نیمه‏ساختار یافته با کارشناسان و خبرگانی که در حوزۀ تأمین مالی شرکت‏های نوپای صنعت IT فعالیت داشته‏اند، به شناسایی رایج‏ترین روش‏های استفاده شده پرداخته و در بخش کمّی پژوهش، با استفاده از فرایند تحلیل سلسله­مراتبی به اولویت‏بندی این معیارها اقدام شد.  بدین منظور پرسشنامه‏‏های محقق ساخته میان نمونۀ آماری توزیع و داده‏های به­دست آمده با استفاده از نرم­افزار اکسپرت چویس تحلیل و وزن هر یک مشخص شد.  در بخش کیفی نمونه‏گیری به شیوۀ هدفمند بوده و حجم نمونه تا رسیدن به کفایت داده­ها تعیین شده است و در بخش کمّی با استفاده از فرمول کوکران تعداد 220 شرکت با استفاده از نمونه‏گیری تصادفی ساده انتخاب شد. یافته‏ها بیانگر آن است که خوشۀ تأمین مالی شخصی صاحب شغل به­عنوان رایج­ترین شیوۀ تأمین مالی خود­راه­انداز شناسایی شد و بعد از آن به­ترتیب خوشه­های پرداخت­های تأخیری، خوشۀ توقف حساب­های دریافتنی، خوشۀ حداقل کردن هزینه­های سرمایه‏گذاری و در نهایت خوشۀ اشتراک منابع به ترتیب در رده‏های دوم تا پنجم قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Most Common Methods of Bootstrap Financing in IT-based Start-ups

نویسندگان [English]

  • Hasti Chitsazan 1
  • Kambiz Talebi 2
  • Amir Mohebali 3
1 Assistant Prof., Faculty of Entrepreneurship,University of Tehran, Iran
2 Associate Prof., Department of Business, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran
3 MSc in Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Employing the most effective method for financing has been critically challenging for those who start an entrepreneurial business. This study aimed to identify and prioritize the most common methods of bootstrap financing used by IT-based start-ups through a mixed method. The authors carried out semi-structured interviews with the experts highly experienced in the IT industry and involved in start-ups’ financing. Using the bootstrap financing method emerged from the interviews, in the quantitative phase, the authors administered the pair-wise comparison and Likert scale questionnaires among the participants and the AHP technique was used to prioritize each method. In the qualitative section, the authors determined the sample size using the adequacy of the data logic, and for the quantitative phase, the authors used Cochran’s formula and a sample of 220 participants was chosen by the simple random sampling method. The results of this study showed that private owner financing cluster obtained the highest position in terms of priority. Deferred payments, stopping receivable accounts, minimizing capital expenditure and using shared resources were respectively the next bootstrap financing priorities of the entrepreneurs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bootstrap Financing
  • Entrepreneurial finance
  • IT-based Start-ups
  • Analytic hierarchy process (AHP)
بت‏شکن، م.هـ. و سیف‏الدینی، ج. (1389). "کسب‏و‏کارها و منابع تأمین مالی متناسب با آن‏ها". مجله اقتصادی - ماهنامه بررسی مسایل و سیاست‏های اقتصادی، 16(9و10)، 116-87.
راجرز، اس. (1393)، مالی برای کارآفرینان، ترجمه هستی چیت‏سازان و سلیمان عبدالله‏پور، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
کریمی، آ. و بوذرجمهری، ش. (1393). "تحلیل سازوکارهای تأمین مالی کسب‏و‏کارهای کوچک و متوسط". توسعه کارآفرینی، 7 (3)، 486-467.
محمودی عالمی، ع. و اسماعیلی عالمی، ح. (1389). "بررسی روش‏های تأمین مالی در طرح‏های کارآفرینانه بخش تعاون استان مازندران، تعاون، 21(1)، 124-113.
یوزباشی، ص. (1393). " تأثیرات تأمین مالی خود­راه­انداز بر عملکرد شرکت­های نوپای نانویی شهر تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.
Cassar, G.( 2004). “The financing of business start-ups”. Journal of Business Venturing, 19(2):261–283.
Cole, J.D., Lahm, R.J., Little, H.T., & Seipel, S.J. (2005). “Credit cards as a source of start-up capital and ongoing capital management”. Paper presented at the 2005 International Council for Small Business World Conference, Washington, DC.
Coleman, S. (2007). “The role of human and financial capital in the profitability and growth of women-owned small firms”. Journal of Small Business Management, 45(3): 303-319.
Denis, D. J. (2004). “Entrepreneurial finance: an overview of the issues and evidence”. Journal of corporate finance, 10(2): 301-326.
Ebben, J. & Johnson, A. (2006). “Bootstrapping in small firms: An empirical analysis of change over time”. Journal of Business Venturing, 21(6), 851-865.
Freear, J., Sohl, J.E., & Wetzel, W.E. Jr. (1995). Who bankrolls software entrepreneurs?. In W.D. Bygrave, B.J. Bird, S. Birley, N.C. Churchill, M. Hay, R.H. Keeley and W.E. Wetzel jr. (eds.) Frontiers of Entrepreneurship Research, Babson Park, MA: Babson College, pp. 394-406.
Gartner, W.B., Frid, C.J., & Alexander, J.C. (2012). “Financing the emerging firm”. Small Business Economics, 39(3): 1–17.
Global Entrepreneurship Research Association (2016-2017). Global entrepreneurship monitor. Retrieved from www.gemconsortium.org/report.
Hamilton, R. H. (2001). “E-commerce new venture performance: how funding impacts culture”. Internet Research, 11(4): 277-285.
Harrison, R. T., Mason, C. M., & Girling, P. (2004), “Financial bootstrapping and venture development in the software industry”, Entrepreneurship and Regional Development, 16 (4): 307-333.
Jonsson, S. & Lindbergh, J. (2013). “The development of social capital and financing of entrepreneurial firms: From financial bootstrapping to bank funding”. Entrepreneurship Theory and Practice37(4): 661-686.
Kauffman Foundation & Legalzoom (2012). Startup environment index. Retrieved from www.kauffman.org.
Korosteleva, J. & Mickiewicz, T. (2011). “Start-up financing in the age of globalization”. Emerging Markets Finance and Trade, 47(3): 23–49.
Myers, S.C.(2001). “Capital Structure”. The Journal of Economic Perspectives, 15(2): 81–102.
Neeley, L. (2004). Bootstrap Finance. In H.P Welsch (Ed.), Entrepreneurship: the way ahead (p. 105-115). London: Routledge.
Parkin, M. (2010). Microeconomics (9th ed.) Boston: Pearson Education Inc.
Robb, A.M. & Robinson, D.T.(2010). “The capital structure decisions of new firms”. Technical report, National Bureau of Economic Research.
Saaty, T.L. (1980). The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. New York: McGraw-Hill.
Schofield, R. M. (2015). Relationship Between Bootstrap Financing, Number of Employees, and Small Business Success (doctoral dissertation). Walden University, Minneapolis, Minnesota, U.S.
Timmons, J.A., Spinelli, S. (2009). New venture creation: Entrepreneurship for the 21st century (8thed.). New York: McGraw Hill.
World Economic Forum (2016-2017). The global competitiveness report.  Retrieved from www.weforum.org/gcr.
Winborg, J. & Landström, H. (2001). “Financial bootstrapping in small businesses: examining small business managers’ resource acquisition behaviours”. Journal of Business Venturing,16(3): 235-254.
Winborg, J. (2009). “Use of financial bootstrapping in new businesses: a question of last resort?” Venture Capital, 11(1): 71-83.