شناسایی ویژگی‌های مربوط‌به اشتیاق به کار رهبران کارآفرین

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

به­رغم اهمیت اشتیاق در شروع و رشد کسب‌وکارها و رفتار کارآفرینانۀ افراد، پژوهش‌های اندکی به بررسی وجود اشتیاق‌ به­کار و اشتیاق کارآفرینانه در ویژگی‌های درونی کارآفرینان پرداخته‌اند. بنابراین این پژوهش درصدد شناسایی مفاهیم و مقوله‌های اشتیاق به­کار و اشتیاق کارآفرینانۀ رهبران کارآفرین است چرا که رهبران کارآفرین، نقش بی‌بدیلی را در توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در تمام جوامع ایفا می‌کنند. این پژوهش برمبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی و برحسب گردآوری داده‌ها از نوع کیفی روایتی است. جامعۀ آماری پژوهش شامل رهبران کارآفرین برگزیدۀ جشنوارۀ رهبران کارآفرین مسلمان هستند. نمونه‌ها با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند که پس از رسیدن به اشباع نظری به‌منظور افزایش قابلیت اعتماد مصاحبه‌ها، بررسی نتایج تا نمونۀ 30 ادامه ‌یافت. در نهایت با کمک نرم‌افزار اطلس‌تی با تحلیل مضمون مفاهیم استخراج‌شده از روایت­ها دسته‌بندی‌شده، درمجموع 2 مقوله، 9 شاخص و 98 مفهوم در مورد اشتیاق به­کار و اشتیاق کارآفرینانۀ رهبران کارآفرین شناسایی شد. شاخص­های اشتیاق به کیفیت، قانون‌مداری، انسان‌مداری، رقابت‌پذیری و عشقِ به­کار در مقولۀ اشتیاق به­کار و شاخص‌های اشتیاق تأسیسی، اشتیاق ایجادی، اشتیاق توسعه‌ای و برخورداری از شایستگی‌های کارآفرینانه در مقولۀ اشتیاق کارآفرینانه شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of Characteristics related to Passion for Work of Entrepreneurial Leaders

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza zali 1
  • Kobra Goodarzi 2
1 Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
2 Graduate of faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Despite the importance of passion for starting and growing businesses and entrepreneurial behavior of individuals, few studies have investigated the role of entrepreneurial passion and passion for work of entrepreneurs’ internal characteristics. Therefore, this paper seeks to identify the concepts and issues of entrepreneurial passion and passion for work of entrepreneurial leaders. Using exploratory qualitative method with purposive sampling, this research continues to review the results of the sample 30 after reaching theoretical saturation in order to increase the reliability of interviews. Finally, by analyzing the content of concepts derived from the categorized narrations with the help of Atlas.ti software, a total of 2 issues, 9 components and 98 concepts were identified about entrepreneurial passion and passion for work of entrepreneurial leaders. Based on the findings, 5 concepts of passion for quality, law orientation, anthropocentrism, competitiveness and love to work in issue of passion for work and 4 concepts of passion for founding, passion for inventing, passion for developing and entrepreneurial competencies in issue of entrepreneurial passion were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Leaders
  • Passion for Work
  • Entrepreneurial passion
  • Muslim Entrepreneurial Leaders
زالی، م، (1390)، به سوی نظریۀ رهبری وضعی کارآفرینانه، فصلنامۀ توسعه کارآفرینی، 3 (12)، صص 45-64.
سیدنقوی، م؛ کاهه، م، (1393)، نقش رهبری اصیل در بهبود سطح خلاقیت و اشتیاق به کار کارکنان، فصلنامۀ مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23 (76)، صص 1-27.
عابدی جعفری، ح؛ تسلیمی، م؛ فقیهی، ا؛ شیخ‌زاده، م، (1390)، تحلیل مضمون و شبکۀ مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، فصلنامۀ اندیشۀ مدیریت راهبردی، (10)، صص 151-198.
مبینی دهکردی، ع؛ مبارکی، م؛ خالقی، آ، (1394)، شناسایی تأثیر هوش معنوی بر اشتیاق کارآفرینانه با نقش میانجی هویت ایده‌آل کارآفرینانه (موردمطالعه: کارآفرینان مستقر در پارک‌های علم‌وفناوری شهر تهران)، فصلنامۀ توسعه کارآفرینی، (38)، صص 453-472.
هومن، حیدرعلی (1385)، راهنمای عملی پژوهش کیفی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتاب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
Aldrich, H., Zimmer, C., & Jones, T. (1986). Small business still speaks with the same voice: a replication of ‘the voice of small business and the politics of survival’. The Sociological Review, 34(2), 335-356.
Baron, R. A. (2008). The role of affect in the entrepreneurial process. Academy of management Review, 33(2), 328-340.
Baum, J. R., Locke, E. A., & Smith, K. G. (2001). A multidimensional model of venture growth. Academy of management journal, 44(2), 292-303.
Baum, J. R., & Locke, E. A. (2004). The relationship of entrepreneurial traits, skill, and motivation to subsequent venture growth. Journal of applied psychology, 89(4), 587-598.
Bird, B. (1988). “Implementing entrepreneurial ideas: The case for intention”. Academy of management Review, 13(3), 442-453.
Brännback, M., Carsrud, A., Elfving, J., & Krueger, N. K. (2006). Sex,[drugs], and entrepreneurial passion? An exploratory study. In Babson College Entrepreneurship Research Conference. Bloomington, IN.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
Cardon, M. S. (2008). Is passion contagious? The transference of entrepreneurial passion to employees. Human Resource Management Review, 18(2), 77-86.
Cardon, M.S., Wincent, J., Singh, J. and Drnovsek, M. (2009a)The nature and experience of entrepreneurial passion. Academy of Management Review, 34(3), 511–532.
Cardon, M. S., Sudek, R., & Mitteness, C. (2009b). The impact of perceived entrepreneurial passion on angel investing. Frontiers of entrepreneurship research, 29(2), 1-15.
Cliff, J. E. (1998). Does one size fit all? Exploring the relationship between attitudes towards growth, gender, and business size. Journal of business venturing, 13(6), 523-542.
De Clercq, D., Honig, B., & Martin, B. (2012). The roles of learning orientation and passion for work in the formation of entrepreneurial intention. International Small Business Journal, 0266242611432360.
Guba, E. G., Lincoln, Y. S, (1994), Competing paradigms in qualitative research, Handbook of qualitative research, London CA: Sage.
Gundry, L. K., & Welsch, H. P. (2001). The ambitious entrepreneur: High growth strategies of women-owned enterprises. Journal of business venturing, 16(5), 453-470.
Ho, V. T., Wong, S. S., & Lee, C. H. (2011). A tale of passion: Linking job passion and cognitive engagement to employee work performance. Journal of Management Studies, 48(1), 26-47.
Hoang, H., & Gimeno, J. (2010). Becoming a founder: How founder role identity affects entrepreneurial transitions and persistence in founding. Journal of Business Venturing, 25(1), 41-53.
Katila, R., & Ahuja, G. (2002). Something old, something new: A longitudinal study of search behavior and new product introduction. Academy of management journal, 45(6), 1183-1194.
Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and Research methods, Thousand Oaks, CA: Sage.
Rego, A., Souto, S. & Cunha, M. P. (2009). Does the need to belong moderate the relationship between perceptions of spirit of camaraderie and employees happiness?, Journal of Occupational Health Psychology, 14(2), 148-164.
Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of management review, 25(1), 217-226.
Shane, S., Locke, E. A., & Collins, C. J. (2003). Entrepreneurial motivation. Human resource management review, 13(2), 257-279.
Sirota, D., Mischkind, L. A., & Meltzer, M. I. (2005). The Enthusiastic Employee: How Companies Profit by Giving Employees What They Want. FT Press.
Smilor, R. W. (1997). Entrepreneurship: Reflections on a subversive activity. Journal of Business Venturing, 12(5), 341-346.
Vallerand, R.J., Blanchard, C., Mageau, G.A., Koestner, R., Ratelle, C., Léonard, M. and Gagné, M. (2003) Les passions de l’âme: on obsessive and harmonious passion. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 756–67.
Vallerand, R. J. (2008). On the psychology of passion: In search of what makes people's lives most worth living. Canadian Psychology/Psychologie Canadienne, 49(1), 1-13.
Venkataraman, S. (1997). The distinctive domain of entrepreneurship research. Advances in entrepreneurship, firm emergence and growth, 3(1), 119-138.