ارزیابی نظام‌های اطلاعاتی کارآفرینانه در سازمان‌های دولتی ایران (مطالعه موردی: معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی)

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه امام حسین (ع)

2 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران

چکیده

به‌منظور برخورداری از مزایای کارآفرینی در سازمان‌های دولتی ایران باید بر روی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی تمرکز و سرمایه‌گذاری کرد. یکی از عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینی سازمانی، نظام‌های اطلاعاتی کارآفرینانه است. در اکثر سازمان‌های دولتی ایران برای ایجاد چنین نظام‌هایی پروژه‌ی معماری فناوری اطلاعات سازمان پیاده‌سازی می‌شود. با توجه به هزینه‌بر و زمان‌بر بودن پروژه‌ی معماری سازمانی و هم‌چنین نیاز به پی‌گیری مستمر روند ایجاد نظام‌‌های اطلاعاتی کارآفرینانه در سازمان‌های دولتی، کنترل و ارزیابی پروژه‌ی معماری سازمانی ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله به‌منظور ارزیابی ایجاد نظام‌های اطلاعاتی کارآفرینانه به‌عنوان یکی از عوامل ساختاری موثر بر ارتقای سطح کارآفرینی سازمانی از چارچوب ارزیابی بلوغ معماری سازمانی استفاده شده است. با پیاده‌سازی این چارچوب در معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، بلوغ معماری فناوری اطلاعات فعلی این مرکز و هم‌چنین نقاط ضعف و قوت نظام‌های اطلاعاتی آن معین شد. سپس با استفاده از نتایج این ارزیابی اولویت‌های تمرکز و سرمایه‌گذاری حوزه‌ی فناوری اطلاعات این مرکز برای ایجاد و بهبود نظام‌‌های اطلاعاتی کارآفرینانه استخراج شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ارزیابی نظام‌های اطلاعاتی کارآفرینانه در سازمان‌های دولتی ایران (مطالعه موردی: معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی)

نویسندگان [English]

  • جعفر محمودی 1
  • ‌هانیه‌سادات بی‌ریایی 2
چکیده [English]

به‌منظور برخورداری از مزایای کارآفرینی در سازمان‌های دولتی ایران باید بر روی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی تمرکز و سرمایه‌گذاری کرد. یکی از عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینی سازمانی، نظام‌های اطلاعاتی کارآفرینانه است. در اکثر سازمان‌های دولتی ایران برای ایجاد چنین نظام‌هایی پروژه‌ی معماری فناوری اطلاعات سازمان پیاده‌سازی می‌شود. با توجه به هزینه‌بر و زمان‌بر بودن پروژه‌ی معماری سازمانی و هم‌چنین نیاز به پی‌گیری مستمر روند ایجاد نظام‌‌های اطلاعاتی کارآفرینانه در سازمان‌های دولتی، کنترل و ارزیابی پروژه‌ی معماری سازمانی ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله به‌منظور ارزیابی ایجاد نظام‌های اطلاعاتی کارآفرینانه به‌عنوان یکی از عوامل ساختاری موثر بر ارتقای سطح کارآفرینی سازمانی از چارچوب ارزیابی بلوغ معماری سازمانی استفاده شده است. با پیاده‌سازی این چارچوب در معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، بلوغ معماری فناوری اطلاعات فعلی این مرکز و هم‌چنین نقاط ضعف و قوت نظام‌های اطلاعاتی آن معین شد. سپس با استفاده از نتایج این ارزیابی اولویت‌های تمرکز و سرمایه‌گذاری حوزه‌ی فناوری اطلاعات این مرکز برای ایجاد و بهبود نظام‌‌های اطلاعاتی کارآفرینانه استخراج شدند.