رابطه‌ی بین سرمایه‌ی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مباحث مرتبط با کارآفرینی در دنیای امروز، توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است. درباره‌ی ابعاد و شاخص‌های کارآفرینی پژوهش‌های متعددی انجام شده اما از دیدگاه این مقاله وجود بستر مناسب می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه‌ی کسب‌وکارهای جدید داشته باشد، به این منظور این مقاله به بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران می‌پردازد. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل 545 نفر از کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران و نمونه‌ی انتخاب شده 118 نفر براساس فرمول نمونه‌گیری از جامعه‌ی محدود و در سطح خطای 0.08، بوده است. برای سنجش سرمایه‌ی اجتماعی از الگوی گروه کندی و برای سنجش کارآفرینی سازمانی از الگوی آنتونیک و هیسریچ استفاده شده و در این راستا با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی تغییرهایی در الگوی اصلی اعمال شد تا الگویِ متناسب با جامعه‌ی آماری موردنظر به‌دست آید. نتایج نشان می‌دهد که رابطه‌ی مثبتی بین سرمایه‌ی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

رابطه‌ی بین سرمایه‌ی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی

نویسندگان [English]

  • میر علی سید نقوی 1
  • مونا عبد اله پور 2
1
2
چکیده [English]

مباحث مرتبط با کارآفرینی در دنیای امروز، توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است. درباره‌ی ابعاد و شاخص‌های کارآفرینی پژوهش‌های متعددی انجام شده اما از دیدگاه این مقاله وجود بستر مناسب می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه‌ی کسب‌وکارهای جدید داشته باشد، به این منظور این مقاله به بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران می‌پردازد. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل 545 نفر از کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران و نمونه‌ی انتخاب شده 118 نفر براساس فرمول نمونه‌گیری از جامعه‌ی محدود و در سطح خطای 0.08، بوده است. برای سنجش سرمایه‌ی اجتماعی از الگوی گروه کندی و برای سنجش کارآفرینی سازمانی از الگوی آنتونیک و هیسریچ استفاده شده و در این راستا با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی تغییرهایی در الگوی اصلی اعمال شد تا الگویِ متناسب با جامعه‌ی آماری موردنظر به‌دست آید. نتایج نشان می‌دهد که رابطه‌ی مثبتی بین سرمایه‌ی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی وجود دارد.