اثرگذاری راهبرد رقابتی اولیه بر رشد بنگاه‌های جدید در صنعت نرم‌افزار ایران

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

2 کارشناس ارشد MBA، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

شناسایی عوامل اثرگذار بر رشد بنگاه‌های جدید، توجه بسیاری از تحقیق‌ها را به خود معطوف کرده است. این تحقیق به شناسایی راهبرد رقابتی اولیه‌ی بنگاه‌های جدید صنعت نرم‌افزار که توانسته‌اند به رشد بیش‌تری دست یابند، می‌پردازد. نمونه‌ی آماری این تحقیق شامل 32 بنگاه صنعت نرم‌افزار ایران است که در سال‌های 1380 و 1381 تاسیس شده و عضو شورای عالی انفورماتیک ایران هستند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، بنگاه‌های جدیدی که بر محصول و بازار اولیه‌ی خود متمرکز بوده‌اند، توانسته‌اند نسبت به آن‌هایی که به‌دنبال توسعه‌ی محصولات و بازارهای متنوع بوده‌اند رشد بالاتری را به دست آورند. بنابراین راهبرد رقابتی اولیه‌ی اثربخش برای بنگاه‌های صنعت نرم‌افزار ایران در بدو تاسیس، تمرکز بر محصول و بازار اولیه قلمداد می-شود. تمرکز بر محصول و بازار اولیه به بنگاه‌های جدید این امکان را می‌دهد که با تخصیص اثربخش منابع بتوانند قابلیت‌های کلیدی را درون بنگاه توسعه داده و به موقعیت مناسب‌تری برای رشد آتی دست یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

اثرگذاری راهبرد رقابتی اولیه بر رشد بنگاه‌های جدید در صنعت نرم‌افزار ایران

نویسندگان [English]

  • علی کرمانشاه 1
  • حسین صامعی 2
چکیده [English]

شناسایی عوامل اثرگذار بر رشد بنگاه‌های جدید، توجه بسیاری از تحقیق‌ها را به خود معطوف کرده است. این تحقیق به شناسایی راهبرد رقابتی اولیه‌ی بنگاه‌های جدید صنعت نرم‌افزار که توانسته‌اند به رشد بیش‌تری دست یابند، می‌پردازد. نمونه‌ی آماری این تحقیق شامل 32 بنگاه صنعت نرم‌افزار ایران است که در سال‌های 1380 و 1381 تاسیس شده و عضو شورای عالی انفورماتیک ایران هستند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، بنگاه‌های جدیدی که بر محصول و بازار اولیه‌ی خود متمرکز بوده‌اند، توانسته‌اند نسبت به آن‌هایی که به‌دنبال توسعه‌ی محصولات و بازارهای متنوع بوده‌اند رشد بالاتری را به دست آورند. بنابراین راهبرد رقابتی اولیه‌ی اثربخش برای بنگاه‌های صنعت نرم‌افزار ایران در بدو تاسیس، تمرکز بر محصول و بازار اولیه قلمداد می-شود. تمرکز بر محصول و بازار اولیه به بنگاه‌های جدید این امکان را می‌دهد که با تخصیص اثربخش منابع بتوانند قابلیت‌های کلیدی را درون بنگاه توسعه داده و به موقعیت مناسب‌تری برای رشد آتی دست یابند.