بررسی کارآفرینی درون سازمانی در سازمان‌های دولتی مطالعه ی موردی در استان خوزستان

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ی کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ترویج و آموزش دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف این پژوهش بررسی کارآفرینی درون سازمانی در شرایط موجود و همچنین بررسی دیدگاه مدیران میانی در این زمینه، در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان‌ است. این مطالعه از نوع پیمایشی بوده و برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ(89/0) تأیید شده، استفاده شده است. جامعه‌ی مورد مطالعه دربرگیرنده 114 نفر از مدیران میانی بوده‌ است. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSSتحت ویندوز انجام گرفته و از آمار تحلیلی نظیر ضریب همبستگی، مقایسه‌ی میانگین، تحلیل تشخیصی و ضریب رگرسیون چند‌گانه بهره گرفته شده است. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین تمام متغیر‌های سازمانی مورد مطالعه (نظام کنترل، تصمیم‌گیری، ارتباطات، خطر‌پذیری، تغییر، نوآوری، آموزش و تحقیق، تشکیل گروه، اهداف و پاداش سازمانی) هم در شرایط موجود و هم در ارتباط با دید‌گاه مدیران همبستگی مثبت و معنا‌داری وجود دارد. نتایج ضریب همبستگی همچنین بیان کننده‌ی همبستگی منفی بین میزان کارآفرینی درون سازمانی با سن و سابقه‌ی‌ مدیریتی است. نتایج آزمون علامت نشان داد که در وضعیت موجود سازمان در ارتباط با کارآفرینی متغیر‌های سازمانی مورد مطالعه غیر‌کارآفرینانه عمل می‌کند، دیدگاه مدیران میانی نیز در اغلب موارد غیرکارآفرینانه یا تا حدودی کارآفرینانه عمل می‌کند. آزمون آنالیز واریانس مشخص نمود که در شرایط موجود سازمان (کنترل، آموزش و تحقیق، مدیریت تغییر، اهداف و تصمیم‌گیری سازمانی) بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی درون‌سازمانی خواهند داشت و نتایج آزمون تحلیل تشخیصی نیز مشخص کرد که در تشخیص مدیران کارآفرین از مدیران غیر کارآفرین متغیر‌های نوآوری، پاداش، کنترل، تصمیم‌گیری و آموزش و تحقیق سازمانی بیشترین نقش را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی کارآفرینی درون سازمانی در سازمان‌های دولتی مطالعه ی موردی در استان خوزستان

نویسندگان [English]

  • جهانگیر فارسی 1
  • سیدامیر جان‌نثاری 2
  • محسن زمانی 3
چکیده [English]

هدف این پژوهش بررسی کارآفرینی درون سازمانی در شرایط موجود و همچنین بررسی دیدگاه مدیران میانی در این زمینه، در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان‌ است. این مطالعه از نوع پیمایشی بوده و برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ(89/0) تأیید شده، استفاده شده است. جامعه‌ی مورد مطالعه دربرگیرنده 114 نفر از مدیران میانی بوده‌ است. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSSتحت ویندوز انجام گرفته و از آمار تحلیلی نظیر ضریب همبستگی، مقایسه‌ی میانگین، تحلیل تشخیصی و ضریب رگرسیون چند‌گانه بهره گرفته شده است. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین تمام متغیر‌های سازمانی مورد مطالعه (نظام کنترل، تصمیم‌گیری، ارتباطات، خطر‌پذیری، تغییر، نوآوری، آموزش و تحقیق، تشکیل گروه، اهداف و پاداش سازمانی) هم در شرایط موجود و هم در ارتباط با دید‌گاه مدیران همبستگی مثبت و معنا‌داری وجود دارد. نتایج ضریب همبستگی همچنین بیان کننده‌ی همبستگی منفی بین میزان کارآفرینی درون سازمانی با سن و سابقه‌ی‌ مدیریتی است. نتایج آزمون علامت نشان داد که در وضعیت موجود سازمان در ارتباط با کارآفرینی متغیر‌های سازمانی مورد مطالعه غیر‌کارآفرینانه عمل می‌کند، دیدگاه مدیران میانی نیز در اغلب موارد غیرکارآفرینانه یا تا حدودی کارآفرینانه عمل می‌کند. آزمون آنالیز واریانس مشخص نمود که در شرایط موجود سازمان (کنترل، آموزش و تحقیق، مدیریت تغییر، اهداف و تصمیم‌گیری سازمانی) بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی درون‌سازمانی خواهند داشت و نتایج آزمون تحلیل تشخیصی نیز مشخص کرد که در تشخیص مدیران کارآفرین از مدیران غیر کارآفرین متغیر‌های نوآوری، پاداش، کنترل، تصمیم‌گیری و آموزش و تحقیق سازمانی بیشترین نقش را دارند.