بررسی و سنجش ویژگی‌های کارآفرینی مدیران (مطالعه موردی: شرکت مخابرات)

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش و برنامه‌ریزی

2 کارشناس ارشد شرکت مخابرات ایران

چکیده

مدیران کارآفرین چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند. آیا مدیران همان کارآفرینان هستند، یا متفاوت‌ از کارآفرینان؟ چگونه باید نگرش و شخصیت آن‌ها را شناخت؟ نگرش‌سنجی یکی از روش‌های شناسایی این بعد از ویژگی‌های رفتاری است. ویژگی‌ها تاحدودی ریشه‌ی رفتارها هستند. این مقاله درصدد است با توجه به تنوع ویژگی‌های رفتاری در کارآفرینان که بر اساس تحقیقات دانشمندان این حوزه جمع‌بندی شده است، این ویژگی‌ها را در مدیران شرکت مخابرات ایران اندازه‌گیری کند. ویژگی‌هایی از قبیل انعطاف‌پذیری، پشتکار، عمل‌گرایی، ریسک‌پذیری، فرصت‌طلبی، اعتماد به نفس، قاطعیت، درون‌گرایی و ... که آنها را جزء جدایی‌ناپذیر شخصیت کارآفرینان می‌دانند. با توجه به تنوع این ویژگی‌ها، 15 مشخصه از مجموع ویژگی‌ها انتخاب و در میان 82 نفر از مدیران شرکت مخابرات ایران توزیع و سپس تحلیل شد. نتیجه‌ی پژوهش نشان می‌دهد که کارآفرین بودن با سابقه کار، جنسیت و پست سازمانی رابطه نداشته و همچنین میانگین نمرات به دست آمده از پرسشنامه نشان می‌دهد که در همه‌ی ابعاد، نمره‌ی ویژگی‌های مدیران بیش از متوسط نظری ( 5/2) و در فاصله بین 3 الی 3/3 بوده است. البته به‌دست آمدن اعداد یاد شده از نظر آماری نشانگر وجود ویژگی‌های کارآفرینی در مدیران بوده و این حقیقت نیز پنهان نیست که این ویژگی‌ها به صورت بالقوه است. ممکن است این ویژگی‌ها در عمل منجر به فعالیت‌ها و رفتارهای هم‌راستا نشود. برای مشاهده‌ی این تفاوت‌ها باید بالفعل بودن رفتارها و کارکردهای کارآفرینی را ارزیابی کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and Assessment of Managers’ Entrepreneurship Characteristics

نویسندگان [English]

  • Ali jahangiri 1
  • Robabeh Saghafi 2
1 Faculty Member of the Institute for Advanced Education and Research on Management and Planning
چکیده [English]

What characteristics should an entrepreneur manager have? Are the managers and entrepreneurs the same or different? How can the attitude and personality of an entrepreneur be identified? Attitude assessment is one of the methods of recognizing behavioral aspects which are somewhat the origin of behaviors.
Based on the research conducted by researchers on entrepreneurs’ traits and their ensuing findings, we try to assess managers’ characteristics in the Telecommunication Company of Iran.
These characteristics which form an integral part of entrepreneurs’ personality include: flexibility, perseverance, pragmatism, risk-bearing, opportunism, self-confidence, decisiveness, introversion and...
In this research, fifteen characteristics has been selected from among a wide range of varieties and then questionnaires have been distributed among 82 managers. The result shows that entrepreneurial characteristics do not have any relationship with position, gender and service records. 
Meanwhile, the average of questionnaire marks indicates that managers’ characteristics were more than theoretical average (2.5). The questionnaire marks were placed between 3 to 3.3.This range of results indicates that managers have entrepreneurial characteristics. Obviously, the managers potentially have these characteristics. Although a manager can be an entrepreneur, he can not actually behave or operate as an entrepreneur because of his improper position or environment.  Therefore, it is better to assess actual behaviors and entrepreneurial functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Entrepreneurship
  • entrepreneurial characteristics
  • Managers' Skills & Abilities
  • Entrepreneur Managers