موضوع کارآفرینی به عنوان یک حوزه‌ی علمی

نویسنده

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران - دکتری

چکیده

هر حوزه‌ی علمی نوظهوری با چالش تشریح موضوع متمایز و قلمرو نظری- مفهومی منحصر به فرد خود یا به بیان دیگر هویت علمی مواجه است. وجه تمایز حوزه‌های علمی در موضوع آن‌ها نهفته بوده و کارآفرینی نیز به عنوان یک حوزه‌ی علمی نوظهور از این قاعده مستثنی نبوده و در جهت نیل به هویت علمی متمایز خود ناگزیر به عبور از چالش تعریف موضوع خود به عنوان یکی از الزامات بنیادین فعالیت‌های هویت‌آفرینی است. تعریف موضوع کارآفرینی به عنوان یک حوزه‌ی علمی زمینه و بستر لازم را جهت سامان‌دهی به فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ی آن به خوبی فراهم می‌کند. وحدت‌بخشی به فعالیت‌ها به ویژه یکپارچه‌سازی آموزش‌ها و پژوهش‌های پراکنده بر محور موضوع کارآفرینی موجب تسریع در رشد و توسعه‌ی کارآفرینی به عنوان یک حوزه‌ی علمی نوظهور می‌شود. .این نوشتار دیدگاه‌های مختلف را درباره موضوع کارآفرینی به عنوان یک حوزه‌ی نوظهور علمی بررسی نموده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Entrepreneurship as an Emergent Scientific Field

نویسنده [English]

  • ghanbar Mohamamadi Elyasi
ut of Tehran
چکیده [English]

Obviously, each emerging scientific field is confronted with the challenge of distinctive explanation in terms of theoretical-conceptual framework. Entrepreneurship, which is not an exception to this rule, is also to go through this challenge to prove its scientific distinction as an essential requirement. The definition of entrepreneurship will help to provide a basis for conduct of entrepreneurial education, research and counseling which will ultimately contribute to integration of disparate elements of entrepreneurship issues and research towards the growth and development of this area as an emerging scientific field.
This paper focuses on the entrepreneurship field as a distinctive and integrative topic for theories and frameworks tailored to the needs of the dynamic modern world based on the universally-accepted logical standards combined method has been used to analyze the issues towards attainment of the goal pursued in this paper.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship definition
  • Entrepreneurship topic
  • New-emerging scientific field
  • Entrepreneurial opportunities
  • Entrepreneurial areas