بررسی اقتصادی زمینه‌های ایجاد کسب و کار در صنعت گل و گیاهان زینتی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی- دکتری

2 دانشجوی دکتری پردیس قم دانشگاه تهران

چکیده

مقاله ی حاضر با همکاری اداره کل تعاون استان قم، در سال 1386 در استان قم انجام شده است. اطلاعات این تحقیق از طریق تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و کارشناسان مربوطه در استان و از طریق مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شده است. در مرحله‌ی دوم با استفاده از تکنیک‌های ارزیابی طرح‌های اقتصادی به بررسی سوددهی اقتصادی طرح‌ها و چگونگی جریان نقدینگی پرداخته شده است.
در این تحقیق سه بعد مورد توجه است: نوع گل، مسقف یا غیرمسقف بودن سیستم کشت و ملکی یا اجاره‌ای بودن زمین کشت گل. در یافته‌های تحقیق بر توجیه اقتصادی کشت گل‌های زیر در مناطقی از استان قم تأکید شده است: گل رز به‌صورت مسقف بدون احتساب هزینه‌ی اجاره، گل مریم و میخک غیرمسقف بدون احتساب هزینه‌ی اجاره‌ی زمین، گل رز مسقف با احتساب هزینه‌ی اجاره‌ی زمین، گل داودی مسقف بدون احتساب هزینه‌ی اجاره‌ی زمین، گل مریم و میخک غیرمسقف با احتساب هزینه‌ی اجاره،و... لحاظ شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Business Opportunities In the Industry of Decorative Plants and Flowers in Qom Province

نویسندگان [English]

  • سید مهدی الوانی 1
  • محمد حسین رحمتی 2
چکیده [English]

This article has been derived from a survey research report under the title of “Study of the Opportunities for Establishment and Development of Cooperative Institutes in Decorative Flowers Industry in Qom" which occurred in 2007. The current situation moves toward seeking the objective of the research,
Growing and distributing flowers in the province was considered in terms of employment creation and economically evaluated as well.
The main tools for data gathering was a questionnaire and interviews and the main evaluation techniques were POP, NPV, PI and IRR.
The parameters were focused on the kinds of flowers, greenhouseS (roofed or unroofed) and the situation of flower gardens (rented or owned).
At the end of the research, our findings express that growing some kinds of flowers such as tuberose, carnation, chrysanthemum, rose and petunia are economical to breed in the Province of Qom.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Employment Opportunities
  • economic evaluation
  • Decorative Flowers & Plants
  • Qom province