طراحی الگو مسئولیت اجتماعی در کارآفرینی با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

2 استادیار گروه مدیریت بازاریابی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

3 استاد گروه مدیریت خدمات درمانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران.

4 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

بسیاری مدیران و پژوهشگران بر این باورند که مسئولیت اجتماعی یکی از اجزای اصلی ارتباط بین شرکت و محیط می باشند و می تواند به عنوان مزیت رقابتی برای شرکت ها در آید و برای آنها بسیار با اهمیت می باشد. مسئولیت پذیری در کارآفرینی اهمیت ویژه ای دارد. دلیل آن منافع زیادی است که برای کارآفرینان وجود دارد. لذا هدف این پژوهش، شناسایی و ترکیب مقوله ها، مفاهیم و شاخص های مسئولیت اجتماعی در کارآفرینی می باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف بنیادی گردآوری و تحلیل داده ها فراترکیب می باشد. جامعه پژوهش، 331 مقاله علمی معتبر انتشار یافته بین سالهای 2005 تا 2019 است که پس از پالایش و کنترل کیفیت متون، 35 مقاله باقی ماند که برای کد گذاری وتحلیل استفاده شد. سپس کد ها ترکیب و مفاهیم به دست آمد. با استفاده از شاخص کاپای کوهن، مفاهیم سنجش پایایی شد. همچنین با آنتروپی شانون تحلیل محتوا انجام شده و مفاهیم رتبه بندی شدند. در نهایت 17 مفهوم باقی مانده در سه سطح خرد، میانه و کلان در قالب الگویی به عنوان یافته های پژوهش ارائه گشت. نتایج نشان داد کارآفرینی و مسئولیت اجتماعی می تواند به توسعه پایدار منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Pattern of Social Responsibility in Entrepreneurship using Meta-synthesis method

نویسندگان [English]

  • Mohamadhadi Bagheri 1
  • Mohamadali Abdolvand 2
  • Seyed Jamaledin Tabibi 3
  • behnaz khodayari 4
1 Ph.D. student in marketing management, Department of marketing management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran
2 Assistant Prof., Department of marketing management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran
3 Prof., Department of Health care management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran
4 Faculty member Islamic Azad University
چکیده [English]

Many managers and researchers believe that the Social Responsibility is a key component of the relationship between the company and the environment and it can serve as a competitive advantage for frimes. So it is very important. Responsibility is particularly important in Entrepreneurship, because there are so many benefits for entrepreneurs. The purpose of this research is to identify and combine the categories, concepts and indicators of social responsibility in entrepreneurship and this is a basic research. The method of study is Meta-synthesis. To do so, 331 articles published between 2005 and 2019 in the best scientific journals are collected. Then articles were manually screened. 35 articles remained which were used for coding and analysis. Then codes were combined and the concepts obtained. The reliability of the concepts was assessed using the Gohan's kappa index. Content analysis was also performed with Shannon entropy and the concepts were ranked. Eventually 17 concepts remained witch in three levels of micro, middle and macro were presented on a pattern as research findings. The results showed that entrepreneurship and social responsibility can lead to sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Meta-synthesis
  • Entrepreneurship
  • Social Responsibility

منابع

انصاری، منوچهر؛ احمدپور داریانی، محمود و بهروز آذر، زهرا (1389). " ویژگی های فردی اثرگذار بر توسعه ی کارآفرینی اجتماعی در موسسه‌های خیریه‌ی استان تهران" توسعه کارآفرینی، 3(2): 37-64.
باقری، محمد هادی؛ عبدالوند، محمد علی؛ طبیبی، سیدجمال الدین و خدایاری، بهناز (1398). "فرامطالعه‌ای بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پژوهش های بازاریابی: روند‌ها و ساز ههای مرتبط". فصلنامه علوم مدیریت ایران، 12(3): 137-160.
بلک، راسل؛ فیشر، الین؛ کوزینتس، رابرت. (1393). تحقیقات کیفی در بازاریابی و رفتارمصرف کننده. (کامبیز حیدرزاده و افشین رهنمای خانبیگلو). تهران: نشر علم.
علیزاده، مهدی؛ سهیلی، سارا و بامشاد، وحیده(1394). " فراترکیب جایگاه مسئولیت اجتماعی کسب وکار در ادبیات پژوهش معاصر سازمان در ایران" توسعه کارآفرینی، 8(2): 369-353.
کاتلر، فیلیپ؛ لی، نانسی؛ (1393)، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، (محمد هادی باقری)، چاپ اول تهران: نشر سلسله مهر
Aguinis, H. , & Glavas, A. (2012). What we know and don’t know about corporate social responsibility a review and research agenda. Journal of management, 38(4), 932-968.
Azmat, F. , & Samaratunge, R. (2009). Responsible entrepreneurship in developing countries: Understanding the realities and complexities. Journal of Business Ethics, 90(3), 437-452.
Baron, D. P. (2007). Corporate social responsibility and social entrepreneurship. Journal of Economics & Management Strategy, 16(3), 683-717.
Batjargal, B. (2007). Internet entrepreneurship: Social capital, human capital, and performance of Internet ventures in China. Research policy, 36(5), 605-618.
Bhattacharya, C. B. , & Sen, S. (2004). Doing better at doing good: When, why, and how consumers respond to corporate social initiatives. California management review, 47(1), 9-24.
Burton, B. K. , & Goldsby, M. (2009). Corporate social responsibility orientation, goals, and behavior: A study of small business owners. Business & society, 48(1), 88-104.
Carroll, A. B. (1999). Corporate social responsibility evolution of a definitional construct. Business & society, 38(3), 268-295.
Chell, E. , Spence, L. J. , Perrini, F. , & Harris, J. D. (2016). Social entrepreneurship and business ethics: Does social equal ethical?. Journal of business ethics, 133(4), 619-625.
Cochran, P. L. (2007). The evolution of corporate social responsibility. Business horizons, 50(6), 449-454.
Cruz, C. , Larraza–Kintana, M. , Garcés–Galdeano, L. , & Berrone, P. (2014). Are family firms really more socially responsible?. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(6), 1295-1316.
Cruz, C. , Justo, R. , Larraza-Kintana, M. , & Garcés-Galdeano, L. (2019). When do women make a better table? examining the influence of women directors on family firm’s corporate social performance. Entrepreneurship Theory and Practice, 43(2), 282-301.
Dey, P. , & Steyaert, C. (2016). Rethinking the space of ethics in social entrepreneurship: Power, subjectivity, and practices of freedom. Journal of Business Ethics, 133(4), 627-641.
Ebrashi, R. E. (2013). Social entrepreneurship theory and sustainable social impact. Social Responsibility Journal, 9(2), 188-209.
Estrin, S. , Mickiewicz, T. , & Stephan, U. (2013). Entrepreneurship, social capital, and institutions: Social and commercial entrepreneurship across nations. Entrepreneurship theory and practice, 37(3), 479-504.
Fassin, Y. (2005). The reasons behind non-ethical behaviour in business and entrepreneurship. Journal of business ethics, 60(3), 265-279.
Fassin, Y. , Van Rossem, A. , & Buelens, M. (2011). Small-business owner-managers’ perceptions of business ethics and CSR-related concepts. Journal of Business ethics, 98(3), 425-453.
Fuller, T. , & Tian, Y. (2006). Social and symbolic capital and responsible entrepreneurship: an empirical investigation of SME narratives. Journal of business ethics, 67(3), 287-304.
Hemingway, C. A. (2005). Personal values as a catalyst for corporate social entrepreneurship. Journal of business ethics, 60(3), 233-249.
Hull, C. E. , & Rothenberg, S. (2008). Firm performance: The interactions of corporate social performance with innovation and industry differentiation. Strategic management journal, 29(7), 781-789.
Jenkins, H. (2006). Small business champions for corporate social responsibility. Journal of business ethics, 67(3), 241-256.
Jenkins, H. (2009). A ‘business opportunity’model of corporate social responsibility for small‐and medium‐sized enterprises. Business ethics: A European review, 18(1), 21-36.
Lee, M. D. P. (2008). A review of the theories of corporate social responsibility: Its evolutionary path and the road ahead. International journal of management reviews, 10(1), 53-73.
Lepoutre, J. , & Heene, A. (2006). Investigating the impact of firm size on small business social responsibility: A critical review. Journal of business ethics, 67(3), 257-273.
Longo, M. , Mura, M. , & Bonoli, A. (2005). Corporate social responsibility and corporate performance: the case of Italian SMEs. Corporate Governance: The international journal of business in society.
Maignan, I. , & Ferrell, O. C. (2004). Corporate social responsibility and marketing: An integrative framework. Journal of the Academy of Marketing science, 32(1), 3-19.
Markman, G. D. , Russo, M. , Lumpkin, G. T. , Jennings, P. D. , & Mair, J. (2016). Entrepreneurship as a platform for pursuing multiple goals: A special issue on sustainability, ethics, and entrepreneurship. Journal of Management Studies, 53(5), 673-694.
Morsing, M. , & Perrini, F. (2009). CSR in SMEs: do SMEs matter for the CSR agenda?. Business Ethics: A European Review, 18(1), 1-6.
Murphy, P. J. , & Coombes, S. M. (2009). A model of social entrepreneurial discovery. Journal of business ethics, 87(3), 325-336.
Nga, J. K. H. , & Shamuganathan, G. (2010). The influence of personality traits and demographic factors on social entrepreneurship start up intentions. Journal of business ethics, 95(2), 259-282.
Okoye, A. (2009). Theorising corporate social responsibility as an essentially contested concept: is a definition necessary?. Journal of Business Ethics, 89(4), 613-627.
Phillips, W. , Lee, H. , Ghobadian, A. , O’Regan, N. , & James, P. (2015). Social innovation and social entrepreneurship: A systematic review. Group & Organization Management, 40(3), 428-461.
Porter, M. E. , & Kramer, M. R. (2002). The competitive advantage of corporate philanthropy. Harvard business review, 80(12), 56-68.
Rahdari, A. , Sepasi, S. , & Moradi, M. (2016). Achieving sustainability through Schumpeterian social entrepreneurship: The role of social enterprises. Journal of Cleaner Production, 137, 347-360.
Raimi, L. , Akhuemonkhan, I. , & Ogunjirin, O. D. (2015). Corporate Social Responsibility and Entrepreneurship (CSRE): antidotes to poverty, insecurity and underdevelopment in Nigeria. Social Responsibility Journal.
Rexhepi, G., Kurtishi, S., & Bexheti, G. (2013). Corporate social responsibility (CSR) and innovation the drivers of business growth. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 75(3), 532-541.
Sandelowski, M. And Barros, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research, Springer publishing company Inc.
Schellong, M. , Kraiczy, N. D. , Malär, L. , & Hack, A. (2019). Family firm brands, perceptions of doing good, and consumer happiness. Entrepreneurship theory and practice, 43(5), 921-946.
Seelos, C. , & Mair, J. (2005). Social entrepreneurship: Creating new business models to serve the poor. Business horizons, 48(3), 241-246.
Sjöström, E. (2010). Shareholders as norm entrepreneurs for corporate social responsibility. Journal of Business Ethics, 94(2), 177-191.
Spence, L. J. (2007). CSR and small business in a European policy context: the five “C” s of CSR and small business research agenda 2007. Business and society review, 112(4), 533-552.
Tracey, P. , Phillips, N. , & Jarvis, O. (2011). Bridging institutional entrepreneurship and the creation of new organizational forms: A multilevel model. Organization science, 22(1), 60-80.
Vaaland, T. I. , Heide, M. , & Grønhaug, K. (2008). Corporate social responsibility: investigating theory and research in the marketing context. European Journal of Marketing, 42(9/10), 927-953.
Wilson, F. , & Post, J. E. (2013). Business models for people, planet (& profits): exploring the phenomena of social business, a market-based approach to social value creation. Small Business Economics, 40(3), 715-737.
Zahra, S. A. , & Wright, M. (2016). Understanding the social role of entrepreneurship. Journal of Management Studies, 53(4), 610-629.
Zimmer, L. (2006). Qualitative meta-synthesis: A question of dialoguing with texts, Journal of Advanced Nursing, 53(3): 311– 318.