تحلیل رگرسیونی نقش فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در توسعه‌ی کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان ترویج کشاورزی ایران)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده اقصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی نقش فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در توسعه‌ی کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی و به روش هم‌بستگی انجام شد. جامعه‌ی‌ آماری شامل 2768 نفر از کارشناسان ترویج کشاورزی بود که برای نمونه‌گیری از هر منطقه‌ی جغرافیایی کشور یک استان به تصادف انتخاب و از بین آن‌ها به‌صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 250 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسش‌نامه‌ای در شش بخش و در قالب طیف لیکرت بوده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که بین "میزان به‌کارگیری فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی" و "هم‌چنین توسعه‌ی فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی به لحاظ زیرساخت و راهبرد‌های حمایتی" با مولفه‌های سازمانی، عوامل فردی و برخی مولفه‌های تعامل کارآفرینانه با ارباب رجوع هم‌بستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. یافته‌های حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین متغیر‌های فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، 9 متغیر در پیش‌بینی متغیر وابسته‌ی "تعامل کارآفرینانه" نقش معنی‌داری داشته و درمجموع توانسته‌اند 55 درصد از تغییرات این متغیر وابسته را تبیین کنند. هم‌چنین از بین متغیر‌های یادشده هفت متغیر در پیش‌بینی متغیر وابسته‌ی "عوامل سازمانی مرتبط با توسعه‌ی کارآفرینی سازمانی"نقش معنی‌داری داشته و درمجموع توانسته‌اند 64 درصد از تغییرات این متغیر وابسته را تبیین کنند. از بین متغیر‌های فوق چهار متغیر در پیش‌بینی متغیر وابسته "عوامل فردی مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی"نقش معنی‌داری داشته و درمجموع توانسته‌اند 56 درصد از تغییرات این متغیر وابسته را تبیین کنند. براساس معادله‌های رگرسیونی مورد اشاره متغیر‌های "حمایت مدیریت سازمان از حضور فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در سازمان"، "عرضه به‌موقع اطلاعات" و "محتوای مناسب منتقل شده به کارکنان" بیش‌ترین نقش را به‌ترتیب در توسعه‌ی عوامل محیطی، سازمانی و فردی مرتبط با توسعه‌ی کارآفرینی سازمانی داشته‌اند. نتایج حاصل از تحلیل هم‌بستگی و معادله‌های رگرسیونی، نشان داد که فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی از قابلیت بالایی برای توسعه عوامل مختلف تاثیرگذار بر توسعه کارآفرینی سازمانی برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تحلیل رگرسیونی نقش فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در توسعه‌ی کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان ترویج کشاورزی ایران)

نویسندگان [English]

  • امیر علم‌بیگی 1
  • ایرج ملک‌محمدی 2
چکیده [English]

این تحقیق با هدف بررسی نقش فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در توسعه‌ی کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی و به روش هم‌بستگی انجام شد. جامعه‌ی‌ آماری شامل 2768 نفر از کارشناسان ترویج کشاورزی بود که برای نمونه‌گیری از هر منطقه‌ی جغرافیایی کشور یک استان به تصادف انتخاب و از بین آن‌ها به‌صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 250 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسش‌نامه‌ای در شش بخش و در قالب طیف لیکرت بوده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که بین "میزان به‌کارگیری فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی" و "هم‌چنین توسعه‌ی فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی به لحاظ زیرساخت و راهبرد‌های حمایتی" با مولفه‌های سازمانی، عوامل فردی و برخی مولفه‌های تعامل کارآفرینانه با ارباب رجوع هم‌بستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. یافته‌های حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین متغیر‌های فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، 9 متغیر در پیش‌بینی متغیر وابسته‌ی "تعامل کارآفرینانه" نقش معنی‌داری داشته و درمجموع توانسته‌اند 55 درصد از تغییرات این متغیر وابسته را تبیین کنند. هم‌چنین از بین متغیر‌های یادشده هفت متغیر در پیش‌بینی متغیر وابسته‌ی "عوامل سازمانی مرتبط با توسعه‌ی کارآفرینی سازمانی"نقش معنی‌داری داشته و درمجموع توانسته‌اند 64 درصد از تغییرات این متغیر وابسته را تبیین کنند. از بین متغیر‌های فوق چهار متغیر در پیش‌بینی متغیر وابسته "عوامل فردی مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی"نقش معنی‌داری داشته و درمجموع توانسته‌اند 56 درصد از تغییرات این متغیر وابسته را تبیین کنند. براساس معادله‌های رگرسیونی مورد اشاره متغیر‌های "حمایت مدیریت سازمان از حضور فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در سازمان"، "عرضه به‌موقع اطلاعات" و "محتوای مناسب منتقل شده به کارکنان" بیش‌ترین نقش را به‌ترتیب در توسعه‌ی عوامل محیطی، سازمانی و فردی مرتبط با توسعه‌ی کارآفرینی سازمانی داشته‌اند. نتایج حاصل از تحلیل هم‌بستگی و معادله‌های رگرسیونی، نشان داد که فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی از قابلیت بالایی برای توسعه عوامل مختلف تاثیرگذار بر توسعه کارآفرینی سازمانی برخوردار هستند.