بررسی میزان پاسخ‌گویی اهداف برنامه‌ی درسی دانشگاه‌ها به رفتار کارآفرینی "توجه" (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و آزاد اصفهان)

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

هدف کلی پژوهش، بررسی میزان پاسخ‌گویی اهداف برنامه‌ی درسی دانشگاه‌ها به رفتار کارآفرینی "توجه" از نظر دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی واحد اصفهان است. در این پژوهش کاربردی، از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ی تدوین محقق و ضریب پایایی آن 98/0 برآورد شده است. روایی سازه‌ی پرسش‌نامه با استفاده از تحلیل عاملی و روایی محتوایی، توسط 5 نفر از متخصصین دانشگاهی تأیید شده است. نمونه آماری مشتمل بر 365 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان، صنعتی، هنر و آزاد اسلامی در سال تحصیلی 87 ـ 86 است، که از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحلیل‌های آماری نشان داد که از نظر دانشجویان، میزان پاسخ‌گویی اهداف برنامه‌ی درسی دانشگاه‌ها، در سطح 001/0 p?به رفتار کارآفرینی "توجه" در عامل افزایش مهارت‌های ارتباطی کم‌تر از سطح متوسط بوده است. هم‌چنین، در مقایسه‌ی نظرات دانشجویان با توجه به شاخص‌های دانشگاه، گروه، سال و مقطع تحصیلی تفاوتی معنادار مشاهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی میزان پاسخ‌گویی اهداف برنامه‌ی درسی دانشگاه‌ها به رفتار کارآفرینی "توجه" (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و آزاد اصفهان)

نویسندگان [English]

  • محمدجواد لیاقت‌دار 1
  • احمدعلی فروغی ابری 2
  • محمدرضا عابدی 2
  • فرزانه واصفیان 3
چکیده [English]

هدف کلی پژوهش، بررسی میزان پاسخ‌گویی اهداف برنامه‌ی درسی دانشگاه‌ها به رفتار کارآفرینی "توجه" از نظر دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی واحد اصفهان است. در این پژوهش کاربردی، از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ی تدوین محقق و ضریب پایایی آن 98/0 برآورد شده است. روایی سازه‌ی پرسش‌نامه با استفاده از تحلیل عاملی و روایی محتوایی، توسط 5 نفر از متخصصین دانشگاهی تأیید شده است. نمونه آماری مشتمل بر 365 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان، صنعتی، هنر و آزاد اسلامی در سال تحصیلی 87 ـ 86 است، که از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحلیل‌های آماری نشان داد که از نظر دانشجویان، میزان پاسخ‌گویی اهداف برنامه‌ی درسی دانشگاه‌ها، در سطح 001/0 p?به رفتار کارآفرینی "توجه" در عامل افزایش مهارت‌های ارتباطی کم‌تر از سطح متوسط بوده است. هم‌چنین، در مقایسه‌ی نظرات دانشجویان با توجه به شاخص‌های دانشگاه، گروه، سال و مقطع تحصیلی تفاوتی معنادار مشاهد شد.