تبیین انگیزش به‌عنوان جوهره‌ی کارآفرینی دولتی? (مطالعه موردی: صنایع نفتی ایران )

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران (گرایش رفتار سازمانی)

4 کارشناس ارشد مدیریت دولتی پردیس قم دانشگاه تهران

5 دانشجوی دکتری مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران (گرایش رفتار سازمانی)

چکیده

انگیزش جوهره‌ی نوآوری و خلاقیت کارآفرینان بوده و به تلاش‌های آن‌ها انرژی و استمرار می‌بخشد. در این مقاله به‌منظور تشویق کارآفرینی درون سازمانی چهار سری مکانیزم‌های درونی، غیر مالی، مالی غیرمستقیم و مالی مستقیم براساس الگوی ساچه مدنظر قرار گرفته‌اند. نمونه‌ی تحقیق شامل مدیران گروه و کارشناسان بوده و از دو روش مصاحبه و پرسش‌نامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحقیق حاصل از الگوسازی معادلات ساختاری حکایت از این مطلب دارد که موثرترین عامل مشوق نوآوری در شرکت‌های با فناوری بالا، انگیزه‌های درونی بوده که در این راستا ده فرمان برای تقویت کارآفرینی درون سازمانی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تبیین انگیزش به‌عنوان جوهره‌ی کارآفرینی دولتی? (مطالعه موردی: صنایع نفتی ایران )

نویسندگان [English]

  • Arian Gholipur 1
  • Hossein Khanifar 2
  • Ali Piran Nejad 3
  • Abbas Khazaie 4
  • Mehdi Sabokro 5
1 . Associate Professor, University of Tehran
2 . Associate Professor, University of Tehran
3 Student of Ph.D, University of Tehran
4 M.A., University of Tehran
5 Student of Ph.D, University of Tehran
چکیده [English]

انگیزش جوهره‌ی نوآوری و خلاقیت کارآفرینان بوده و به تلاش‌های آن‌ها انرژی و استمرار می‌بخشد. در این مقاله به‌منظور تشویق کارآفرینی درون سازمانی چهار سری مکانیزم‌های درونی، غیر مالی، مالی غیرمستقیم و مالی مستقیم براساس الگوی ساچه مدنظر قرار گرفته‌اند. نمونه‌ی تحقیق شامل مدیران گروه و کارشناسان بوده و از دو روش مصاحبه و پرسش‌نامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحقیق حاصل از الگوسازی معادلات ساختاری حکایت از این مطلب دارد که موثرترین عامل مشوق نوآوری در شرکت‌های با فناوری بالا، انگیزه‌های درونی بوده که در این راستا ده فرمان برای تقویت کارآفرینی درون سازمانی ارایه شده است.