سنجش سرمایه‌ی اجتماعی و ارتباط آن با نوآوری (مطالعه موردی: واحد تندر ایران خودرو)?

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 کارشناسان ارشد برنامه¬ریزی رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

سرمایه‌ی اجتماعی، به‌عنوان یک مفهوم، در دهه‌های اخیر کاربرد چشم‌گیری داشته و به مثابه یک دارایی برای شرکت‌ها تلقی می‌شود که با بهره‌گیری از آن بتوانند کارایی خود را افزایش دهند. از این‌رو، این تحقیق به سنجش میزان سرمایه‌ی اجتماعی و ارتباط آن با نوآوری در واحد تندر ایران خودرو پرداخته است. در چارچوب نظری این تحقیق از نظریه‌ی پاتنام استفاده شده که شاخص‌های سرمایه‌ی اجتماعی را اعتماد، شبکه‌های اجتماعی و هنجارها معرفی می‌کند. با توجه به ویژگی‌های کاری واحد تندر، نوآوری نیز با امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای اجرای ایده‏، اهمیت دادن سازمان به ارایه ایده‌ها و نیز میزان نوآور بودن سازمان از نگاه پاسخ‌گویان سنجیده شده است. روش استفاده شده در این تحقیق پیمایش بوده و با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران با عنایت به جامعه‌ی آماری که تعداد 2908 نفر هستند 293 نفر به‌عنوان جمعیت نمونه انتخاب شدند که چیزی قریب به یک دهم جامعه‌ی آماری است.
نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که میزان سرمایه‌ی اجتماعی در واحد تندر ایران خودرو در حد متوسطی بوده و نتایج آزمون‌ فرضیه نیز نشان می‌دهد که بین سابقه‌ی کار با سرمایه‌ی اجتماعی، اعتماد به مدیران و اعتماد نهادی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. هم‌چنین بین انواع گروه‌های استخدامی مختلف میزان سرمایه‌ی اجتماعی متفاوت است. بین سرمایه‌ی اجتماعی با نوآوری و نوآور بودن سازمان رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد. بین عضویت شبکه‌ای و نوآوری و نیز اعتماد اجتماعی با نوآوری رابطه معناداری وجود داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

سنجش سرمایه‌ی اجتماعی و ارتباط آن با نوآوری (مطالعه موردی: واحد تندر ایران خودرو)?

نویسندگان [English]

  • علی اصغر سعیدی 1
  • خیام عزیزی مهر 2
  • ندا طوسی 2
  • ریحامه تمیزی فر 2
1
2
چکیده [English]

سرمایه‌ی اجتماعی، به‌عنوان یک مفهوم، در دهه‌های اخیر کاربرد چشم‌گیری داشته و به مثابه یک دارایی برای شرکت‌ها تلقی می‌شود که با بهره‌گیری از آن بتوانند کارایی خود را افزایش دهند. از این‌رو، این تحقیق به سنجش میزان سرمایه‌ی اجتماعی و ارتباط آن با نوآوری در واحد تندر ایران خودرو پرداخته است. در چارچوب نظری این تحقیق از نظریه‌ی پاتنام استفاده شده که شاخص‌های سرمایه‌ی اجتماعی را اعتماد، شبکه‌های اجتماعی و هنجارها معرفی می‌کند. با توجه به ویژگی‌های کاری واحد تندر، نوآوری نیز با امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای اجرای ایده‏، اهمیت دادن سازمان به ارایه ایده‌ها و نیز میزان نوآور بودن سازمان از نگاه پاسخ‌گویان سنجیده شده است. روش استفاده شده در این تحقیق پیمایش بوده و با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران با عنایت به جامعه‌ی آماری که تعداد 2908 نفر هستند 293 نفر به‌عنوان جمعیت نمونه انتخاب شدند که چیزی قریب به یک دهم جامعه‌ی آماری است.
نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که میزان سرمایه‌ی اجتماعی در واحد تندر ایران خودرو در حد متوسطی بوده و نتایج آزمون‌ فرضیه نیز نشان می‌دهد که بین سابقه‌ی کار با سرمایه‌ی اجتماعی، اعتماد به مدیران و اعتماد نهادی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. هم‌چنین بین انواع گروه‌های استخدامی مختلف میزان سرمایه‌ی اجتماعی متفاوت است. بین سرمایه‌ی اجتماعی با نوآوری و نوآور بودن سازمان رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد. بین عضویت شبکه‌ای و نوآوری و نیز اعتماد اجتماعی با نوآوری رابطه معناداری وجود داد.