شناسایی شرایط زمینه ای و مداخله ای در پرورش هوشیاری کارآفرینانه؛ (مطالعه کیفی تجارب زیسته ی بنیان گذاران شرکت های دانش بنیان مشهد)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تجربه بنیان‌گذاران شرکت‌های دانش‌بنیان و شناسایی شرایط مداخله‌ای و زمینه‌ای در شکل‌گیری هوشیاری کارآفرینانه در آنان بود.
روش پژوهش: در این پژوهش، از روش تحقیق گراندد تئوری سیستماتیک استفاده شده است و واحد تحلیل، مفاهیم مستخرج از روایت‌های مصاحبه شوندگان بود. جامعه آماری شامل تمامی کارآفرینان ۸۴ شرکت دانش‌بنیان واقع در شهر مشهد در سال ۱۳۹۹ بوده و مصاحبه عمیق با ۲۰ کارآفرین مدیر یا مسئول شرکت دانش‌بنیان صورت گرفت. حجم نمونه نیز بر اساس اشباع نظری پس از مصاحبه‌های عمیق تعیین شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از این است که شرایط مداخله‌ای و زمینه‌ای متعددی در پرورش هوشیاری کارآفرینانه نقش دارند. شرایط مداخله‌ای شامل کنش عاطفی و سازنده در خانواده، سرمایه اجتماعی رابطه‌ای، دیگرخواهی، خودپنداره مثبت، توانایی نفوذ اجتماعی و منش سازنده می‌باشند. همچنین، شرایط زمینه‌ای در شکلگیری هوشیاری کارآفرینانه شامل میدان آموزش، پیوندهای قوی و ضعیف، مدرنیته سیال و خانواده دموکراتیک هستند.
نتیجه‌گیری: هوشیاری کارآفرینانه توانایی تشخیص فرصت‌های کارآفرینی را دارد و شناسایی و پرورش شرایط مداخله‌ای و زمینه‌ای می‌تواند در پرورش هوشیاری کارآفرینانه موثر باشد. پژوهش حاضر، به شناسایی عواملی که در شکل‌گیری هوشیاری کارآفرینانه در شرکت‌های دانش‌بنیان نقش دارند، پرداخته است و می‌تواند به صورت عملیاتی در سیاست‌گذاران و فعالان در حوزه کارآفرینی و شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the contextual and intervening conditions in the cultivation of entrepreneurial awareness; (Qualitative study of the lived experiences of the founders of knowledge-based companies in Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Kamaladdin Hoseini 1
  • Ahmadreza Asgharpour Masouleh 2
  • Mohsen Noghani Dokht Bahmani 2
  • sadegh Hatami 3
1 Department of Social Sciences, Faculty of Letters and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Department of Social Sciences, Faculty of Letters and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Department of Educational Sciences, Farhangian University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Objective: The aim of this study is to investigate the experience of founders of knowledge-based companies and identify the intervening and contextual conditions that shape entrepreneurial awareness in them.
 
Methods: The research method used in this study is theoretical and the data analysis was conducted in a qualitative way with open, central, and selective coding. The statistical population included all 53 knowledge-based companies located in Mashhad, and 20 entrepreneurs who were managers or officials of the knowledge-based companies were interviewed in-depth. The sample size was determined by theoretical saturation, and the data was coded based on research objectives using MAXQDA software. Axis categories were identified based on definitions of intervention and contextual conditions in fostering entrepreneurial awareness.
 Findings: The study found that various intervening and contextual conditions play a role in nurturing entrepreneurial awareness. The intervening conditions include emotional and constructive action in the family, relational social capital, positive self-concept, ability to social influence, and constructive character. The contextual conditions include the field of education, strong and weak ties, fluid modernity, and democratic family.
 Conclusion: Entrepreneurial awareness has a direct impact on identifying entrepreneurial opportunities, and identifying and nurturing the intervening and contextual conditions in fostering entrepreneurial awareness can facilitate the development of entrepreneurship. The study provides insights into the factors that shape entrepreneurial awareness in the context of knowledge-based companies, which can inform policies and practices aimed at fostering entrepreneurship in this sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Awareness
  • Knowledge-Based Companies
  • Intervention and Field Conditions of Entrepreneurship
  • Entrepreneurship
 
Alvarez, S.A., and Barney, J.B. (2007). Discovery and creation: alternative theories of entrepreneurial action. Strategic Entrepreneurship Journal, 1(1–2): 11–26.
Astraus, A., & Corbin, J. (2011). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3rd ed.), translated by Ebrahim Afshar. Tehran: Nashr-e-Ney.  (In Persian)  
Azizi, Sh., Motameni, A. R., & Abdollahpour, A. R. (2012). Examining the individual and social factors affecting entrepreneurial opportunity recognition. Journal of Entrepreneurship Development, 5(2), 7-25. (In Persian)  
Bauman, Zygmunt, Liquid Modernity, 2000, Polity Press, First Publish.
Bourdieu, P. (2002). Outline of a Theory of Practice, translated by Morteza Mardiyeha. Tehran: Noghre Negar. (In Persian)  
Eimani Jajarmi, H. (2005). Sociological study of effective factors on the performance of city Islamic council in local development (Doctoral dissertation, University of Tehran, Faculty of Social Sciences, Department of Development Sociology). (In Persian)  
Giddens, A. (2015). Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age, translated by Naser Movaghian. Tehran: Ney. (In Persian)  
Granovetter, M. (1983). THE STRENGTH OF WEAK TIES: A NETWORK THEORY REVISITED. Sociological Theory, Volume 1 (1983), 201-233.
Hajizadeh, A., Zali, M. R., & Bigpor, E. (2014). The relationship between prior knowledge and entrepreneurial opportunity recognition: The mediating role of entrepreneurial alertness and entrepreneurial learning. Journal of Entrepreneurship Development, 7(4), 613-632. (In Persian)  
Hansen, D. J., Shrader, R., & Monllor, J. (2011). Defragmenting Definitions of Entrepreneurial Opportunity. Journal of Small Business Management, 49(2), 283-304.
Holcombe, R. G. (2003). The origins of entrepreneurial opportunities. The Review of Austrian Economics, 16(1), 25-43.
Kirzner, I.M. (1997). "Entrepreneurial discovery and the competitive market process: An Austrian approach". Journal of Economic Literature, 35: 60-85.
Lent, R. W. (2013). Career‐life preparedness: Revisiting career planning and adjustment in the new workplace. The Career Development Quarterly, 61(1), 2-14.
Li, C., Murad, M., Shahzad, F., Khan, M. A. S., Ashraf, S. F., & Dogbe, C. S. K. (2020). Entrepreneurial passion to entrepreneurial behavior: Role of entrepreneurial alertness, entrepreneurial self-efficacy and proactive personality. Frontiers in Psychology, 11 doi:10.3389/fpsyg.2020.01611
Li, Y.U., Wang, P., and Liang, Y. (2015). Influence of Entrepreneurial Experience, Alertness, and Prior Knowledge on Opportunity Recognition. Social Behavior and Personality, 43(9): 1575-1583.
Mehrabanfar, E., & Nobari, S. (2013). The role of culture in entrepreneurial alertness in Iran using GEMT data. Journal of Parks and Growth Centers, 9 (34), 25-33. (In Persian)  
Mohammadi Elyasi, GH, & Dahim, N. (2014). Identifying experiences related to the development of entrepreneurial alertness of experienced entrepreneurs. Science and Technology Policy Quarterly, 3(1), 79-92. (In Persian)  
Ritzer, G. (2015). Contemporary sociological theory (9th ed.), translated by Mohsen Salasi. Tehran: Elm. (In Persian)  
Rostami, M., & Faizbakhsh, A. (2012).A typology of entrepreneurial opportunities based on their origins and formation process. Iranian Journal of Management Sciences, 7(27), 1-32. (In Persian)  
Shane, S., and Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. The Academy of Management Review, 25(1): 217–226.
Tousi, G. A., & Musavi, M. (2005). The concept of capital in classical and contemporary theories with emphasis on social capital theory. Iranian Institute of Humanities and Cultural Studies, 26(26), 1-32. (In Persian)  
Zokaei, M. S. (2002). Theory and research in qualitative methods. Social Sciences Quarterly, (17), 41-70. (In Persian)  
Zare, B., & Zare, M. (2015). The relationship between family characteristics and children's entrepreneurial personality. Social Welfare, 15(56), 161-200. (In Persian)  
Zhao, W., Li, J., Li, X., & Schøtt, T. (2020). Implications of network diversity for venture growth: The mediation effect of entrepreneurial alertness. Sustainability (Switzerland), 12(22), 1-15.:10.3390/12229762.