تحلیل ساختاری نقش اقتصاد گیگ در توسعه کارآفرینی اجتماعی (مورد مطالعه: استان سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کارآفرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 عضو هیئت علمی گروه کارآفرینی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان وبلوچستان

چکیده

اقتصاد گیگ به حضور افرادی که به‌صورتی غیر از استخدام کارمند شدن شروع به کار می‌کنند اشاره دارد. در این شکل جدید از اقتصاد، افراد متخصص به‌صورت قراردادهای موقت کاری؛ عمدتاً در مشاغل تخصصی به‌کارگماشته می‌شوند و پس از پایان کار با دریافت حق‌الزحمه به سراغ پروژه‌ای دیگر در شرکتی دیگر می‌روند. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش اقتصاد گیگ در توسعه کارآفرینی اجتماعی می‌باشد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای نیمه ساختاریافته با طیف لیکرت می‌باشد. پایایی ابزار تحقیق با روش آلفای کرونباخ و ضریب 85/0 مورد تائید قرار گرفت. جامعه آماری شامل تمام افرادی می‌باشد که به‌صورت آزادکاری در کسب وکارهای اجتماعی همچون مراکز آموزشی، شرکت‌های تعاونی و ... در استان سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کنند. نمونه آماری 135 نفرکه با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی تجزیه‌وتحلیل شدند. درنهایت متغیرهای کنترل با ضریب 37/15 تفاوت‌های فردی با ضریب 97/13 دستمزدها و مدت‌زمان کار با ضریب 41/17 و تفاوت کیفیت مشاغل با ضریب 18/18 از متغیرهای اقتصاد گیگ تاثیرشان بر توسعه کارآفرینی اجتماعی مورد تائید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Analysis of Gig Economy Role in the Social Entrepreneurship Development (Case Study: Sistan and Baluchestan)

نویسندگان [English]

  • majid mohebi 1
  • Mohim SheihakiTash 2
1 Entrepreneurship Department, Management Faculty, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Entrepreneurship Department, Management Faculty, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Gig economy refers to the presence of people who start working other than being hired. In this new form of economics, professionals are employed on a temporary basis; They are mainly employed in specialized jobs and after finishing their work, they receive a fee and move on to other projects in another company. Therefore, the purpose of this study is to investigate the role of Gig economics in the development of social entrepreneurship. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature. The research tool is a semi-structured questionnaire with Likert scale. The reliability of the research instrument was confirmed by Cronbach's alpha method and Word coefficient of 0.85. The statistical population includes all people who work as freelancers or freelancers in social businesses such as educational centers, cooperatives, etc. in Sistan and Baluchestan province. Statistical sample of 135 people who were selected using snowball sampling method. The obtained data were analyzed using structural equation modeling by partial least squares method. Finally, control variables with a coefficient of 15.37, individual differences with a coefficient of 13.97, wages and working time with a coefficient of 17.41 and differences in job quality with a coefficient of 18.18 of Gig economy variables, their impact on the development of social entrepreneurship were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gig Economics
  • Social Entrepreneurship
  • Social Entrepreneurship Development
احمدی فارسانی، مهران، صفری، علی. (1396). کارآفرینی اجتماعی: عوامل و پیامدها با رویکرد نهج‌البلاغه. فصلنامه پژوهشنامه نهج‌البلاغه، 5(18): 99-118.
اردهالی، محمد و هاشم‌پور، زینب (1388)، مؤلفه‌های تعیین‌کننده کارآفرینی در اقتصاد ایران، دو فصلنامه برنامه‌وبودجه، 109: 39-59.
آراستی، زهرا، زارعی، ‌هادی، دیده­ور، فاطمه. (1392). بررسی سیاست­های تنظیمی توسعه کارآفرینی اجتماعی با رویکرد تطبیقی. توسعه کارآفرینی، 6(2): 195-214.
دهدشتی شاهرخ، زهره، عبدالعلی، حامد (1391)، کارآفرینی با رویکرد بازاریابی استراتژیک، کار و جامعه، 148: 4-9.
سوری، علی، ابراهیمی، محسن، حسینی دوست، احسان. (1389). رابطه بهره‌وری و دستمزد، با تأکید بر تحصیلات نیروی کار ( مطالعه موردی صنعت ایران ). پژوهشنامه اقتصادی، 10(38): 311-329.
صیدایی،  سیداسکندر  و  صادقی،  حجت الله. (1393).  کارآفرینی  و  برنامه ریزی  توسعه  روستایی.  اصفهان:  نشر دارخوین.
عزیزی، محمد، ملایجردی، مریم (1396). روش‌های تأمین مالی کارآفرینی اجتماعی. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی، 19: 119-138.
عموشاهی محسن، کریمی فریبا (1397). رابطه بین رهبری اخلاقی با عملکرد شغلی. اخلاق در علوم و فنّاوری.۱۳(۱):۱۷۷-۱۸۱.
فیروزآبادی، سیداحمد، دباغی، حمیده. (1394). نقش کارآفرینی اجتماعی در توسعۀ محلی. توسعه محلی (روستائی-شهری)، 7(1): 29-58.
مرجانی، تیمور؛ صدری، سید صدرالدین (1393)، توسعه کارآفرینی اجتماعی؛ آسیب‌ها؛ عوامل مؤثر و راهکارها، مدیریت فرهنگ‌سازمانی، 12 (2): 277-297.
کتاب مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، تالیف علی داوری و آرش رضازاده، انتشارات جهاد دانشگاهی.
میرک زاده، علی اصغر و بهرامی، مجید (1390)، لزوم توجه به کارآفرینی اجتماعی به‌عنوان بستر پایداری در اجتماعات روستایی، کار و جامعه، 134: 38-47.
نادعلی‌پورپلکی، حسن، کریمی، فریبا، نادی، محمدعلی. (1398). تبیین شرایط زمینه‌ای در راستای توسعه کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ایران. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 13(2): 267-284.
نکویی مقدم، محمود، پیرمرادی بزنجانی، نرگس (1389)، نقش تفاوت‌های فردی و ویژگی‌های شخصی کارکنان در رفتار سازمانی آنان، عصر مدیریت، 4 (14 و 15):131-126.
Abraham, K., Haltiwanger, J., Sandusky, K., & Spletzer, J. (2017). Measuring the gig economy: Current knowledge and open issues. In Measuring and Accounting for Innovation in the 21st Century. University of Chicago Press.1-54. DOI 10.3386/w24950.
Arasti, Z., & Salamzadeh, A. (2018). A review of the status of social entrepreneurship research and education in Iran. Entrepreneurship education and research in the Middle East and North Africa (MENA), 325-346.
Burtch, G., Carnahan, S., & Greenwood, B. N. (2018). Can you gig it? An empirical examination of the gig economy and entrepreneurial activity. Management Science, 64(12), 5497-5520.
Friedman, G. (2014). Workers without employers: shadow corporations and the rise of the gig economy. Review of Keynesian Economics, 2(2), 171-188.
Graham, M., Hjorth, I., & Lehdonvirta, V. (2017). Digital labour and development: impacts of global digital labour platforms and the gig economy on worker livelihoods. Transfer: European Review of Labour and Research, 23(2), 135-162.
Green, D. D. (2018). Fueling the gig economy: A case study evaluation of upwork. com. Management and Economics Research Journal, 4, 103-112.
 Kalleberg, A. L., & Dunn, M. (2016). Good jobs, bad jobs in the gig economy. Perspective on Work, 20:10-74.
Kässi, O., & Lehdonvirta, V. (2018). Online labour index: Measuring the online gig
O’Donovan, Caroline. (2016). “If Most of Your Income Comes from On-Demand   Work, You’re Probably a Racial Minor- ity.” Buzzfeed, January 7. http://bzfd. it/29swI82.
Pichault, F., & McKeown, T. (2019). Autonomy at work in the gig economy: analyzing work status, work content and working conditions of independent professionals. New Technology, Work and Employment, 34(1), 59-72.
Salamzadeh, A., Azimi, M. A., & Kirby, D. A. (2013). Social entrepreneurship education in higher education: insights from a developing country. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 20(1), 17-34.
Salamzadeh, A., Arasti, Z.& Elyasi, G. M. (2017). Creation of ICT-based social start-ups in Iran: A multiple case study. Journal of enterprising culture, 25(01), 97-122.
Vallas, S., & Schor, J. B. (2020). What do platforms do? Understanding the gig economy. Annual Review of Sociology, 46, 273-294.