راهکارها و چالش های راه اندازی سامانه بازاریابی الکترونیک روستایی: تکنیک دلفی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان

چکیده

در دو دهه اخیر، علی­رغم دسترسی روستاها به فناوری اطلاعات و ارتباطات، اما شاهد کاهش جمعیت هستیم. به نظر می­رسد استفاده از فضای مجازی برای توسعه کسب و کار روستا الزامی است و بازاریابی الکترونیک، فرصت اشتغال گسترده­ای را فراهم خواهد نمود. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف کاربردی و با روش دلفی انجام گردید تا راهکارها و چالش­های راه­اندازی سامانه بازاریابی الکترونیک روستایی تعیین گردد. پانل دلفی شامل 26 متخصص از اساتید دانشگاهی در مراکز علمی و سازمان­های دولتی نقاط مختلف کشور بود. روند پژوهش، سه مرحله­ای و ترکیبی از دلفی سنتی (مرحله اول) و الکترونیک (مرحله دوم و سوم) که در بازه زمانی مهر 1398 الی فروردین 1399 انجام شد. گردآوری اطلاعات نیز از طریق پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت که با استفاده از پرسشنامه مرحله اول، پرسشنامه­های مراحل بعدی تنظیم گردید. در ارتباط با راه­اندازی سامانه بازاریابی، هشت راهکار (مرتبط با آمیخته بازاریابی و سازمان بازاریابی) و چهار چالش (اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، فناوری) ارائه شد. اتفاق نظر کارشناسان به این صورت بود که ساختار سازمانی سامانه، غیردولتی باشد، به ارائه خدمات گردشگری، تولیدات صنایع دستی و محصولات خشک کشاورزی بپردازد، از سیستم پست دولتی و خصوصی به صورت همزمان استفاده و مدل فروشی بنام مدل خدمات معاملات به­کار برده شود. در پایان، یافته­ها با درنظرگرفتن بحران کووید-۱۹ بحث شد و پیشنهاداتی مطرح گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Solutions for and Challenges ahead of Launching a Rural e-Marketing System: the Delphi Technique

نویسنده [English]

  • SeyedJaber Alavion 2
1 Associate professor, Faculty of Geographical Sciences and Planning, University of Isfahan
2 PhD Candidate in Geography and Rural Planning, Faculty of Geographical Sciences and Planning, University of Isfahan
چکیده [English]

Despite rural access to communication and information technology in the last two decades, there has been a decline in the rural population. The use of cyberspace seems essential for the development of rural business and e-marketing has the potential to provide a wide range of employment opportunities. In this regard, the present study was carried out with a practical purpose, using a qualitative method (the Delphi technique) in order to determine the strategies and challenges related to the establishment of a rural e-marketing system. The Delphi panel included 26 university professors and government-based experts from academic institutions and government agencies across the country. The research process, which started in September 2019 and continued to April of the following year, encompassed three stages with a combination of traditional (the first round) and electronic (the second and third rounds) Delphi. Data was collected through questionnaires; the first-round questionnaire was used as the basis for the questionnaires of the second and third rounds. As regards establishing a marketing system, eight strategies (related to marketing mix and marketing organization) and four types of challenge (economic, social, legal, and technological) were brought to light. The experts’ consensuses was that the organizational structure of the system would have to be non-governmental and provide tourism services, handicrafts, crops, and dried fruits simultaneously; use a public-private postal system; and apply a sales model called the transaction service model. Finally, considering the Covid-19 crisis, the findings were discussed and some suggestions were made.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid-19
  • Delphi method
  • Rural E-marketing
  • Rural ICT Offices
چفی، دیو. (2009). مدیریت کسب و کار و تجارت الکترونیکی. ترجمه دکتر رضا محمدکاظمی و همکاران (1395). چاپ اول، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
داودی، نازی؛ اکبری، مرتضی و پاداش، حمید. (1395). شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت نوآوری باز در شرکت­های فناوری اطلاعات و ارتباطات. توسعه کارآفرینی، 9(1)، 256-239.
شهرکی، حسن؛ موحدی، رضا و یعقوبی، احمد. (1395). واکاوی مولفه های فرهنگی و اجتماعی کارآفرینی روستایی: یک پژوهش کیفی. توسعه کارآفرینی، 9(4)، 767-749.
کلانتری، خلیل. (1389). پردازش و تحلیل داده­ها در تحقیقات اجتماعی – اقتصادی. چاپ چهارم، تهران: انتشارات فرهنگ صبا.
Alavion, S. J., Allahyari, M. S., Al-Rimawi, A. S., & Surujlal, J. (2017). Adoption of agricultural E-marketing: application of the theory of planned behavior. Journal of international food & agribusiness marketing, 29(1), 1-15.
Alavion, S. J., & Taghdisi, A. (2020). Rural E-Marketing in Iran; Modeling Villagers' Intention and Clustering Rural Regions. Information Processing in Agriculture. (In Press)
Alibabagroup. (2020). Saving China from the coronavirus and economic meltdown: Experiences and lessons. Zhejiang, China: https://www.alibabagroup.com/
Bonnemaizon, A., Cova, B., & Louyot, M. C. (2007). Relationship marketing in 2015: A Delphi approach. European Management Journal, 25(1), 50–59.
Rudra, B.S., Charan, A.B., & Jenaf, B.S. (2015). InformationCommunication Technology Promoting Retail Marketing in Agriculture Sector in India as a Study. Procedia Computer Science, 48, 652-659.
Rowe, G., & Wright, G. (1999). The Delphi technique as a forecasting tool: Issues and analysis. International Journal of Forecasting, 15(4), 353–375.
Canetta, L., Cheikhrouhou, N., & Glardon, R. (2013). Modelling hybrid demand (e-commerce and traditional) evolution: A scenario planning approach. International Journal of Production Economics, 143(1), 95-108.
Cortez, R. M., & Johnston, W. J. (2017). The future of B2B marketing theory: A historical and prospective analysis. Industrial Marketing Management, 66, 90-102.
Chou, C. (2002). Developing the e-Delphi system: A web-based forecasting tool for educational research. British Journal of Educational Technology, 33(2), 233-236.
Chung, N., Lee, H., Lee, S. J., & Koo, C. (2015). The influence of tourism website on tourists' behavior to determine destination selection: A case study of creative economy in Korea. Technological Forecasting and Social Change, 96, 130-143.
Dalkey, N. C. (1975). The Delphi Method: Techniques and Applications, Boston: Addison-Wesley.
Detlor, B. (2000). The corporate portal as information infrastructure: towards a framework for portal design. International Journal of Information Management, 20(2), 91-101.
ENRD. (2019). EU RURAL REVIEW. Luxembourg: European Network for Rural Development.
Fan, S., Lau, R. Y., & Zhao, J. L. (2015). Demystifying big data analytics for business intelligence through the lens of marketing mix. Big Data Research, 2(1), 28-32.
FAO. (2019). Digital technologies in agriculture and rural areas. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Jalali, A. A., Okhovvat, M. R., & Okhovvat, M. (2011). A new applicable model of Iran rural e-commerce development. Procedia Computer Science, 3, 1157-1163.
Janita, M. S., & Miranda, F. J. (2018). Quality in e-Government services: A proposal of dimensions from the perspective of public sector employees. Telematics and Informatics, 35(2), 457-469.
Keil, M., Lee, H. K., & Deng, T. (2013). Understanding the most critical skills for managing IT projects: A Delphi study of IT project managers. Information & management, 50(7), 398-414.
Leite, E., & Anna, B. (2018). A business network view on value creation and capture in public-private cooperation. Industrial Marketing Management.73(1), 181-192
Lin, Y. (2019). E-urbanism: E-commerce, migration, and the transformation of Taobao villages in urban China. Cities, 91, 202-212.
Lin, J., Li, L., Luo, X. R., & Benitez, J. (2020). How do agribusinesses thrive through complexity? The pivotal role of e-commerce capability and business agility. Decision Support Systems, 135 (1), 1-13.
Moriset, B. (2020). e-Business and e-Commerce. International Encyclopedia of Human Geography, 4, 1-10. (In press)
Skulmoski, G. J., Hartman, F. T., & Krahn, J. (2007). The Delphi method for graduate research. Journal of Information Technology Education: Research, 6(1), 1-21.
Sousa, M. J., & Rocha, Á. (2019). Skills for disruptive digital business. Journal of Business Research, 94, 257-263.
UNCTAD. (2017). Digitalization, Trade and Development. New York: United Nations Conference on Trade and Development.