شناسایی و اولویت‌بندی خط‌مشی‌های توسعه کارآفرینی بخش تعاون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استاد دانشکدة مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

نظام تعاونی روش مناسبی برای ایجاد کسب­و­کار است. در نتیجه هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی خط‌مشی‌های توسعۀ کارآفرینی بخش تعاون می­باشد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش مدیران، ادارۀ تعاون و اعضای هیأت علمی دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان بودندکه سرشماری شدند. ابزار پژوهش دو پرسشنامۀ محقق­ساخته بود. ابتدا پرسشنامه­ای با طیف 5 گزینه‌ای لیکرت تهیه و روایی و پایایی آن تأئید شد. تعداد 30 پرسشنامه توزیع و پس از جمع­آوری به کمک نرم‌افزار اسمارت پی ال اس شاخص‌هایی که بار عاملی بیشتری داشتند انتخاب و پرسشنامۀ ارجحیت­بندی با معیارهای منتخب تهیه شد. این پرسشنامه 3 معیار، 8 زیرمعیار و 42 گزینه داشت. روایی پرسشنامه تأئید شد. نرخ ناسازگاری کلیۀ شاخص‌ها نیز کمتر از 1/0 به­دست آمد. سپس این پرسشنامه مجدد بین اعضای نمونه توزیع و داده­های به­دست آمده با روش AHP و نرم‌افزار سوپر­دسیژن تجزیه­و­تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد خط‌مشی‌های حوزۀ بسترسازی با وزن 70/0 در رتبۀ نخست، حوزۀ هدایت و عملیاتی با وزن 20/0 در رتبۀ دوم و حوزۀ تثبیت و نهادینه‌سازی با وزن 08/0 در رتبۀ سوم قرار دارد. مهم­ترین زیرمعیارهای حوزۀ بسترسازی و نهادینه‌سازی، خط‌مشی‌های آموزش و مهارت با وزن‌های 73/0 و 69/0 و در حوزۀ عملیاتی، خط‌مشی‌های حوزۀ انگیزش با وزن 80/0 است؛ بنابراین به خط­مشی­گذاران توصیه می­شود بیشترین توجه آن‌ها به بستر­سازی معطوف شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of the Cooperative Sector’s Policies of Entrepreneurship Development

نویسندگان [English]

  • Abdolmajid Imani 1
  • Noor Mohammad Yaghoubi 2
  • moslem mobaraki 3
1 Assistant Professor, Management Group, Sistan and Balouchestan Unversity, Zahedan, Iran
2 Professor, Management Group, Sistan and Balouchestan Unversity, Zahedan, Iran
3 M.A student, Management, Management Group, Sistan and Balouchestan University, Zahedan
چکیده [English]

Cooperative system is a good tool to build businesses.The study is aimed at identifying and prioritizing policies of cooperative sector entrepreneurship development. The study statistical population included the managers of ministry of Cooperatives as well as the members of the Economics and Management faculty of Sistan and Baluchestan University. The research method is descriptive-survey and it is practical in terms of purpose. The research was conducted in two phasesusing two questionnaires. First, a 5-point Likert questionnaire was prepared and its validity and reliability were confirmed. 30 questionnaires were distributed and the data collected were analyzed using Smart PLS software. Then, the indices having greater factor loadings were selected and the questionnaire of prioritizing with selected criteria was prepared. The questionnaire had 3 criteria, 8 sub-criteria, and 42 choices. The questionnaire validity was also confirmed. Inconsistency of the whole indices was less than 0.1. After that, the questionnaire was distributed among the sample and the data obtained were analyzed using AHP method and Super Decisions software. The study findings showed that polices of infrastructure with weight of 0.705, guidance and operation with weight of 0.205, and consolidation and institutionalization with weight of 0.089 have the ranks of first, second, and third, respectively. The most important criteria of consolidation and institutionalization were  polices of training and skills with weights of 0.730 and 0.695 while in the operational scope, the major criterion is the policies of motivation scope with weight of 0.800. Therefore, it is recommended to policymakers to highly concentrate on consolidation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurship Policy
  • cooperatives
  • AHP
بزرگی، مائده (1387)، «بررسی ارتباط بین نگرش به تسهیم دانش و رفتار کارآفرینانه در صنایع غذایی استان قم»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
 ثنایی پور، هادی (1393)، بررسی مفاهیم سیاست‌گذاری و سیاست‌گذاری کارآفرینی، کمیسیون کسب­و­کار مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارش شماره 930018.
جعفری مقدم، سعید، زالی، محمد­رضا، ثنائی­پور، هادی (1394)، سیاستگذاری توسعۀ کارآفرینی در گردشگری: مطالعه تطبیقی کشورهای برگزیده، فصلنامه سیاستگذاری عمومی، 1 (4)، 48-27.
حیدری، فریبا، نادری مهدیی، کریم، یعقوبی فرانی، احمد، و حیدری، علیقلی (1394) «شاخص های شناسایی تعاونیهای موفق کشاورزی»، فصلنامه تعاون و کشاورزی، 4(14)،39-60.
 خنیفر، حسین، وکیلی، فردین (1387)، «رابطه بین نوع ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در شرکت‌های اقتصادی کوچک و متوسط»، توسعه کارآفرینی،1 (2)،  35 -55.
دانائی فرد، حسن (1388)، «روش‌شناسی تدوین خطمشی ملی کارآفرینی کشور: چارچوبی مفهومی»، توسعه کارآفرینی، 2 (6)،125-155.
  داوری، علی، رضایی، حمیدرضا (1385)، «نقش دولت و خط‌مشی‌های دولتی در توسعه کارآفرینی»، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 1(2)، 109-129.
 عبدالله زاده، غلامحسین، جزینی، افشین، شریف­زاده، محمد (1393)، «عوامل مؤثر بر عملیاتی شدن ایده­های کسب­وکار مورد: کارآموزان پایگاه­های آموزش روستایی استان اصفهان»، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 3 (3)، 111-129.
 کرباسی، علی­رضا، اثنی­عشری، هاجر، عاقل، حسن (1387)، «پیش‌بینی اشتغال بخش کشاورزی در ایران»، مجله اقتصاد در توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، 22 (2)، 31-43.
مختارپور، مهدی (1393)، «بررسی راهکارهای نوین ترویج فرهنگ تعاون در میان تعاونی های استان البرز»، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز واحد آموزش، ترویج و تحقیقات تعاون.
مهارتی، یعقوب، ناظمی، شمس‌الدین (1391)، «تبیین نقش حمایت‌های دولتی مؤثر بر رشد و بقای کارآفرینان در واحدهای تولیدی کوچک در ایران»، پژوهش‌نامه مدیریت تحول، 4 (7)، 38-60.
 مهرنگار، سمیه، حسینی­نیا، غلامحسین (1388)، «شناسایی نیازهای آموزشی مدیران عامل تعاونی‌های مرغداری و عوامل مؤثر بر آن مطالعه موردی مرغداران استان خراسان رضوی»، تعاون،20 (208-209)، 17-28.
نظریان، مهناز، حسینی، محمود (1394)، «عوامل اقتصادی مؤثر بر توسعة کارآفرینی در تعاونی‌های کشاورزی»، فصلنامه تعاون و کشاورزی، 4 (15)، 119-134.
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (1390 )وضعیت تعاونی های تولیدی کشور: آمارها، مشکلات، راهکارها وسیاست ها. تهران: معاونت امور تعاون. دفتر تعاونی های تولیدی.
Abdolmaleki, M. (2015). Preventive factors to found walnut production cooperatives in Tuyserkan Townshio, Iran. International Journal ofAgricultural Management and Development, 5(1), 9-17.
  Audretsch, D., et al. (2002). Entrepreneurship: determinants and
policy in A european-U.S. comparison, Boston: Kluwer Academic
Publishers.
Cronan,G. (2010). The global 300 project: measuring co-operative performance and difference. Review of International Co-operation, 100(1), 1-45.
Davari, Ali, Zehtabi,Mona, Negati, Mostafa, Zehtabi, Mohammad Ehsan (2012), Assessing the forward-looking policies of entrepreneurship development in Iran, World Journal of Entrepreneurship,  Management and Sustainable Development,8 (1), pp. 60-70, DOI 10.1108/20425961211221624.
 Di Tella, R, MacCulloch, R. J, & Oswald, A. J. (2001). Preferences over inflation and unemployment: Evidence from surveys of happiness. The American Economic Review, 91(1), 335–341.
 Doing Business The International Bank for Reconstruction and Development /The World Bank, Iran, Islamic Rep.
 Doing Business World Bank (2010), www.worldbank.org. www.worldbank.org.
Economic Freedom of the World Annual Report (2014-2016), http://www.freetheworld.com/.
Erdman, D & Coates, D.E (2005),The genesis of train to hngrain. Inttervieww (Audio). Retrieved frrom http://www.train-to-ingrain.com/resources/genesis.asp.
 Fiorina, M. ; F. F. (2012). Policy Framework and. United Nations Conference on Trade and Development. http://doi.org/10.4135/9781446269381.n2Global.
Global Entrepreneurship Monitor Report (2013-2015).
Global Entrepreneurship Monitor Report (2015), https://www.globalinnovationindex.org/gii-2015-report.
 Henrekson, M, & Stenkula, M. (2010). Entrepreneurship and public policy. In Handbook of entrepreneurship research (pp. 595–637). Springer.
 Hobikoglu, Elif HaykÕr, ùanlÕ,Bahar (2015), Comparative Analysis in the Frame of Business Establishment Criteria and Entrepreneurship Education from the Viewpoint of Economy Policies Supported By Innovative Entrepreneurship, Procedia - Social and Behavioral Sciences 195 (3), 1156 – 1165.
Hoffmann, A. N, (2007), A rough guide to entrepreneurship policy, in Audrestch, D. B, Grilo, I, & Thurik, R (eds). Handbook of Entrepreneurship Research, Chapter 8, Edward Elgar, pp.140-172.
Holplin, F. (2010). Cooperative Manangement of Rural Development. Cebu City: Vasdf.
 Index of Economic Freedom (2016) an annual guide published by The Wall Street Journal and The Heritage Foundation,
Kelsey,K.D.(2008).Do workshops work for building evaluation capacity among cooperative extension service faculty? Journal of Extension,46(6),Article number6RIB 4.
Lehto, M. (2009). The Innovation Process-Aiming towards innovativeness in a construction company. Lappeenranta University of technology. Faculty of technology management department of industrial management. pp 47(Report, 2009)vv.
Measuring misery around the world Report (2014), Misery Index (IRAN). http://www.cato.org.
Mirzanti, Isti Raafaldini, Simatupang,Togar M, Larso, Dwi (2015), Mapping on Entrepreneurship Policy in Indonesia, Procedia - Social and Behavioral Sciences 169 (20), 346 – 353.
 Nucci, A. R. (1993). The demography of business failure: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Centre of Economic.
OECD (2009), OECD Framework for the Evaluation of SME and Entrepreneurship Policies and Programmes.
Redford, T. D., (2012), Entrepreneurship and Public Policy for today and tomorrow's Portuguese Republic, Working paper, Portuguese Studies Program, University of California, Berkeley.
Siegal, G. (2010). Toward a model rural development. Quarterly journal ofSocial and Economic Development, 5(12), 106- 117.
Sonja, N. (2008), Defining the Cooperative difference, Journal of Socio Economics, 37 (6), 2168–2177.
Stevenson, L. & Lundström, A., (2001). Entrepreneurship policy for the future: best practice components, Keynote Presentation at the 46th World Conference of the International, Council for Small Business, June 18.
Stevenson, L. & Lundström, A., (2007), Dressing the emperor: the fabric of entrepreneurship policy, in D. B.  Audretsch, I. Grilo, & A. R. Thurik (eds). Handbook of Research on Entrepreneurship Policy. Cheltanham: Edward Elgar, pp. 94 - 129.
The Global Innovation Index, (2015), Effective Innovation Policies for Development Report.
Zacharakis, A. L, Meyer, G. D, & DeCastro, J. (1999). Differing perceptions of new venture failure: a matched exploratory study of venture capitalists and entrepreneurs. Journal of Small Business Management, 37(3), 1-14.