عوامل اثرگذار بر پایداری بنگاه‌های کوچک و کارآفرین مورد مطالعه: بنگاه‌های صنعتی شهرستان مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 پژوهشگر اقتصادی جهاددانشگاهی خراسان رضوی، گروه توسعه پایدار شهری و منطقه‌ای،

2 عضو هیات علمی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، گروه پژوهشی توسعه پایدار شهری و منطقه ای

3 پژوهشگر اقتصادی جهاددانشگاهی خراسان رضوی، گروه توسعه پایدار شهری و منطقه ای

چکیده

باوجود اشتغال­زایی بالای بنگاه‌های کوچک، عمر کوتاه این دسته از بنگاه‌های اقتصادی، از مهمترین مشکلات آن‌ها محسوب می­شود. از این‌رو، مطالعۀ حاضر به بررسی عوامل اثرگذار بر پایداری بنگاه‌های کوچک صنعتی در شهرستان مشهد می‌پردازد. این تحقیق برحسب هدف، کاربردی بوده و برحسب گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی با ابزار پرسشنامه گردآوری می‌شود. به­واسطۀ سهم بالای (70 درصد اشتغال صنعتی) پنج گروه صنعتی، «صنایع غذایی»، «کانی غیرفلزی»، «لاستیک و پلاستیک»، «محصولات فلزی فابریکی» و «ماشین‌آلات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» و ناپایداری این دسته از صنایع در شهر مشهد، جامعۀ آماری در این مطالعه شامل این پنج گروه صنعتی می‌باشد. روش نمونه‌گیری در این مطالعه، نمونه‌گیری طبقه‌بندی شدۀ تصادفی است. اطلاعات موردنیاز از طریق تکمیل پرسشنامۀ محقق­ساخته توسط مدیران کارگاه‌های کوچک صنعتی گردآوری شده و برای بررسی عوامل تاثیرگذار بر پایداری بنگاه‌ها، از روش «لاجیت ترتیبی» استفاده شده است. «پایداری بنگاه» به­عنوان متغیر وابسته به­صورت ترکیبی از متغیرهای تغییر در سرمایه، فروش و اشتغال بنگاه در نظر گرفته شده است. مطابق نتایج این مطالعه، مهمترین عوامل تاثیرگذار بر پایداری بنگاه‌های کوچک و کارآفرین عبارتند از: تحصیلات مدیر، نحوۀ کنترل و نظارت بنگاه توسط مدیر، ریسک‌پذیری مدیر، آگاهی از فرصت‌های بازار، تعداد دورۀ آموزشی کارکنان، دسترسی به بازار و اتکا به تأمین  مالی استقراضی. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Sustainability of Small Firms and Entrepreneurs (Case Study of Industrial Firms of Mashhad)

چکیده [English]

Despite high creation of jobs by small firms, their instability and short life are among the most important problems in these businesses. Thus, this study examines the factors affecting the sustainability of small industrial enterprises in the city of Mashhad. This research is an applied research survey in terms of the purpose and the information is collected through a survey using a questionnaire. Due to the high proportion (70% of industrial employment) five industrial groups, "food", "non-metallic mineral," "Rubber", "Metal Products Factory" and "machinery unclassified elsewhere" and instability of these industries in the city of Mashhad, the population in this study consists of five industrial groups. Stratified Random Sampling was used and required information was collected through completed researcher-made questionnaire by managers of small industries and the ordered logit was used to investigate the factors affecting the sustainability of the studied businesses. The "business sustainability" Index was the dependent variable and includes combination of changes in capital, sales and employment of firm. According to the results of this study, the major factors affecting sustainability of small enterprises were: administrator education, how to control and to monitor the firm by the manager, manager risk, awareness of market opportunities, the number of staff training, market access and reliance on suppliers financial borrowing. Also, the possibility of changes in the level of business sustainability; on the basis of change in these factors, was studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • small and entrepreneurship firm
  • ordered logit
  • industrial manufacturing companies
آذر عادل.، صادقی، آرش. و کردنائیچ اسدا.... (1391). اولویت­بندی عوامل موثر بر موفقیت کسب­وکارهای کوچک و متوسط حوزۀ فناوری برتر- رویکرد فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی. فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، 5 (2)، صص165-.184
اژدری، علی‌اصغر (1391)، ارزیابی و تحلیل عملکرد آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرین؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ دفتر مطالعات انرژی صنعت و معدن، شماره مسلسل 12678.
امین بیدختی.، اکبر علی.، و سید مجتبی زرگر.(‌1390). بررسی موانع موجود در توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) و ارائه چارچوب حمایت از این بنگاه ها. مجله کار و جامعه، شماره 138، صص 34-48.
حسین‌زاده هدایت. و نصرتی رضا. (1393). بررسی تأثیر طرح توسعه بنگاه‌های کوچک و زودبازده بر ایجاد اشتغال در استان‌های منتخب کشور. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، 2 (7) صص 91-108.
حیدری چروده، مجید (1389)؛راهنمای سنجش روایی و پایایی در پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی؛ انتشارات جهاددانشگاهی مشهد.
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو). ترجمه شفیعی مسعود، شقاقی عبدالرضا. (1389).استراتژی افزایش مشارکت موثر و رقابتی بخش صنایع کوچک و متوسط.ناشر رسا.
عقیلی فریبا.، طیبی کمیل.، زمانی زهرا. و ابراهیمی نسرین. (1391). اثر کارافرینی و توسعه ی بنگاه های کوچک و متوسط بر اشتغال: تجربه ی چند کشور منتخب در حال توسعه. نشریه توسعه کارآفرینی، 5 (2)، صص145-164.
فیض‌پور محمد علی.، سعیدا اردکانی سعید. و پوش دوزباشی هانیه. (1390). بررسی تاثیر بنگاه‌های جدیدالورود کوچک و متوسط در تغییرات اشتغال: تجاربی از صنعت نساجی ایران طی دوره 84-1375. نشریه توسعه کارآفرینی، 4 (14)، صص 67-86..
فیض‌پور محمد علی.، محمودی وحید. و امامی‌میبدی مهدی.(‌1388). رشد سریع و عوامل مؤثر بر آن در بنگاه‌های کوچک صنایع تولیدی ایران طی برنامه سوم توسعه. پژوهشنامه اقتصادی، 9 (4)، صص155-173.
کریمی تکانلو زهرا.( 1392). بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های کوچک و متوسط و زود بازده بر کارآفرینی و اشتغالزایی بخش تعاون درطی دوره (1389-1384). فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی کاربردی، 1 (2)، صص 107-124.
گرجی، ابراهیم (1381). بررسی تئوریک سیکل‌های تجاری و علل پیدایش آن در اقتصاد ایران»، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
مرکز آمار ایران.(1393). طرح آمارگیری کارگاه‌های صنعتی ایران.
ملاشاهی غلامعباس.، ظریفیان شاپور. و پیش‌بهار اسماعیل. (1394). تعیین میزان موفقیت بنگاه‌های اقتصادی زودبازده بخش کشاورزی در روستاهای شهرستان زابل. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 23 (91)، صص 73-49.
وحدت داوود. و داداشی علیرضا. (1389). نگاهی به طرح حمایت از گسترش بنگاه‌های اقتصادی زود بازده و برخی کاستی‌های اجرای آن. فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد، 7 (25)، صص 15- 24.
Benzazoua Bouazza, A., Ardjouman, D. and Abada, O. (2015); "Establishing the Factors Affecting the Growth of Small and Medium-sized Enterprises in Algeri"; American International Journal of Social Science, 4(2):101-115.
Janssen, F. (2003). Determinants of SMEs’ employment growth relating to the characteristics of the manager.  23d Annual International Conference of the Strategic Management Society (SMS), At Baltimore, USA.
Lucas, T., Cunningham, R. and Lamberton, G. (2009); "Small business engagement with sustainability in regional Australia "; Journal of Economic and Social Policy, 13(1):1-15.
Obasan K. (2014). "The Impact of Business Environment on the Survival of Small Scale Businesses in Nigeria "; Int. J. Manag; Bus, Res., 4 (3): 165-170.
Panicos, D., Jun, D., Sourafel, G. and Chengang, X. (2008); "Dose the Chinese banking system promote the growth of firms? "world economy & finance research programme Working Paper No. 0036.
Regasa, D.G. (2015), "External Factors Affecting Firm Growth: Evidence from Small Scale Manufacturing Firms in Tigray Regional State of Ethiopia ". Int. J. Manag. Bus. Res., 5 (4): 279-286.
Romeo Asa, A. (2014); "Analysis on the Factors that Determine Sustainable Growth of Small Firms in Namibia"; Wuhan University of Technology, The international journal of management science and business administration.
Safdar Khan, Kh. and  Siddiqi, W.(2012). Entrepreneurial Factors Contributing towards the Firm‟s Growth in Terms of Employment Generation: A Case Study of Electric Fans Producing Firms in Gujarat District. Proceedings of 2nd International Conference on Business Management.
Salimzadeh, P., Courvisanos, J. and Ravi Nayak, R. (2013); "Sustainability in Small and Medium Sized Enterprises in Regional Australia ": A Framework of Analysis, 26th Annual SEAANZ Conference Proceedings Small Enterprise Association of Australia and New Zealand.
Schumpeter, Joseph.(1934). "The Theory of Economic Development "; Cambridge, Mass, Harvard University Press.
Yik,W.K. (2012).Factors Influencing Generation Y’s Job Application Intention. A research project submitted in partial fulfilment of the requirement for the degree of Master of Business Administration; Department of International Business Faculty of Accountancy and Management