روش‌شناسی تدوین خط‌مشی ملی کارآفرینی کشور: چارچوبی مفهومی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

صاحب‌نظران معتقدند براساس نظریه‌ی شکست بازار، "ارتقای کارآفرینی" می‌تواند موضوع مداخله‌ی دولت‌ها باشد. مداخله‌ی دولت‌ها در قالب بسته‌ای به نام "خط‌مشی" (سیاست) شکل عملی به خود می‌گیرد. در فرایند خط‌مشی ‌(سیاست) گذاری ملی که شامل شناخت مساله، تدوین دستور کار، فرموله کردن، اجرا، ارزش‌یابی، تغییر و خاتمه‌ی خط‌مشی می‌شود، مرحله‌ی فرموله کردن خط‌مشی (به معنای احصای بدیل‌های برخورد با یک مساله عمومی) از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا به‌شدت بر مراحل دیگر تاثیر می‌گذارد. روش‌شناسی فرموله‌کردن خط‌مشی‌ها برای قانون‌گذاران کشور می‌تواند در تدوین خط‌مشی‌های کارآمد و اثربخش یاری‌دهنده باشد. امّا در حوزه‌ی خط‌مشی‌گذاری کارآفرینی روش‌شناسی مشخصی وجود ندارد. در این مقاله پژوهش‌گر تلاش می‌کند نوعی روش‌شناسی مفهومی برای تدوین خط‌مشی‌های ملی کارآفرینی در کشور ارایه دهد. این روش‌شناسی به سبکی ابتکاری- تحلیلی و با مرور بر دانش موجود و مشارکت نویسنده در طراحی فرایند شکل‌گیری بدیل‌های خط‌مشی ارایه شده است. بنابراین پس از ارایه چارچوب مفهومی فرایند احصای بدیل‌های خط‌مشی، نحوه‌ی تدوین خط‌مشی کارآفرینی ملی به‌عنوان محتوای عملی اجرای آن چارچوب اجرا می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

روش‌شناسی تدوین خط‌مشی ملی کارآفرینی کشور: چارچوبی مفهومی

نویسنده [English]

  • حسن دانایی فرد
چکیده [English]

صاحب‌نظران معتقدند براساس نظریه‌ی شکست بازار، "ارتقای کارآفرینی" می‌تواند موضوع مداخله‌ی دولت‌ها باشد. مداخله‌ی دولت‌ها در قالب بسته‌ای به نام "خط‌مشی" (سیاست) شکل عملی به خود می‌گیرد. در فرایند خط‌مشی ‌(سیاست) گذاری ملی که شامل شناخت مساله، تدوین دستور کار، فرموله کردن، اجرا، ارزش‌یابی، تغییر و خاتمه‌ی خط‌مشی می‌شود، مرحله‌ی فرموله کردن خط‌مشی (به معنای احصای بدیل‌های برخورد با یک مساله عمومی) از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا به‌شدت بر مراحل دیگر تاثیر می‌گذارد. روش‌شناسی فرموله‌کردن خط‌مشی‌ها برای قانون‌گذاران کشور می‌تواند در تدوین خط‌مشی‌های کارآمد و اثربخش یاری‌دهنده باشد. امّا در حوزه‌ی خط‌مشی‌گذاری کارآفرینی روش‌شناسی مشخصی وجود ندارد. در این مقاله پژوهش‌گر تلاش می‌کند نوعی روش‌شناسی مفهومی برای تدوین خط‌مشی‌های ملی کارآفرینی در کشور ارایه دهد. این روش‌شناسی به سبکی ابتکاری- تحلیلی و با مرور بر دانش موجود و مشارکت نویسنده در طراحی فرایند شکل‌گیری بدیل‌های خط‌مشی ارایه شده است. بنابراین پس از ارایه چارچوب مفهومی فرایند احصای بدیل‌های خط‌مشی، نحوه‌ی تدوین خط‌مشی کارآفرینی ملی به‌عنوان محتوای عملی اجرای آن چارچوب اجرا می‌شود