شناسایی عوامل فردی و محیطی موثر بر موفقیت کارآفرینان برتر استان تهران جهت ارایه الگوی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی مهم‌ترین عوامل فردی و محیطی موثر بر موفقیت کارآفرینان برتر استان تهران، برای ارایه‌ی الگوی آموزشی است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی (80 نفر) کارآفرینان برتر برگزیده شده در دومین جشنواره کارآفرینان برتر سال 1385 استان تهران هستند. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده و با انجام محاسبه‌ها، حجم نمونه 66 نفر به‌دست آمد. اطلاعات لازم از طریق سه پرسش‌نامه‌ی عوامل فردی، عوامل محیطی و موفقیت، جمع‌آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS استفاده شده و روش‌های آماری ماتریس هم‌بستگی، رگرسیون چندگانه و آزمون T تک نمونه‌ای به‌کار رفته است.
نتایج به‌دست آمده نشان داد که:
1) بین موفقیت و مرکز کنترل درونی، خطرپذیری حساب شده، خلاقیت، توفیق‌طلبی، استقلال‌طلبی و اراده رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد. 2) بین موفقیت و شرایط آموزشی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد، در حالی که بین شرایط سیاسی و موفقیت رابطه‌ی معناداری وجود ندارد. 3) در عوامل فردی مرکز کنترل درونی، خطرپذیری حساب شده، خلاقیت، استقلال‌طلبی و توفیق‌طلبی توانایی پیش‌بینی و شناسایی موفقیت را دارند. 4) در عوامل محیطی تنها شرایط آموزشی توانایی پیش‌بینی و شناسایی موفقیت را دارد. 5) کارآفرینان برتر استان تهران ویژگی‌های مرکز کنترل درونی، خطرپذیری حساب شده، خلاقیت، توفیق‌طلبی و اراده را در سطحی بالاتر از میانگین دارا هستند. 6) از نظر کارآفرینان برتر استان تهران شرایط آموزشی، اجتماعی- فرهنگی و سیاسی در حد متوسط بر موفقیت آن‌ها تاثیرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

شناسایی عوامل فردی و محیطی موثر بر موفقیت کارآفرینان برتر استان تهران جهت ارایه الگوی آموزشی

نویسندگان [English]

  • ناهید رازقندی 1
  • کمال درانی 2
چکیده [English]

هدف این پژوهش شناسایی مهم‌ترین عوامل فردی و محیطی موثر بر موفقیت کارآفرینان برتر استان تهران، برای ارایه‌ی الگوی آموزشی است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی (80 نفر) کارآفرینان برتر برگزیده شده در دومین جشنواره کارآفرینان برتر سال 1385 استان تهران هستند. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده و با انجام محاسبه‌ها، حجم نمونه 66 نفر به‌دست آمد. اطلاعات لازم از طریق سه پرسش‌نامه‌ی عوامل فردی، عوامل محیطی و موفقیت، جمع‌آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS استفاده شده و روش‌های آماری ماتریس هم‌بستگی، رگرسیون چندگانه و آزمون T تک نمونه‌ای به‌کار رفته است.
نتایج به‌دست آمده نشان داد که:
1) بین موفقیت و مرکز کنترل درونی، خطرپذیری حساب شده، خلاقیت، توفیق‌طلبی، استقلال‌طلبی و اراده رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد. 2) بین موفقیت و شرایط آموزشی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد، در حالی که بین شرایط سیاسی و موفقیت رابطه‌ی معناداری وجود ندارد. 3) در عوامل فردی مرکز کنترل درونی، خطرپذیری حساب شده، خلاقیت، استقلال‌طلبی و توفیق‌طلبی توانایی پیش‌بینی و شناسایی موفقیت را دارند. 4) در عوامل محیطی تنها شرایط آموزشی توانایی پیش‌بینی و شناسایی موفقیت را دارد. 5) کارآفرینان برتر استان تهران ویژگی‌های مرکز کنترل درونی، خطرپذیری حساب شده، خلاقیت، توفیق‌طلبی و اراده را در سطحی بالاتر از میانگین دارا هستند. 6) از نظر کارآفرینان برتر استان تهران شرایط آموزشی، اجتماعی- فرهنگی و سیاسی در حد متوسط بر موفقیت آن‌ها تاثیرگذار بوده است.