طراحی و تبیین الگوی عوامل موثر برکارآفرینی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور)

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه تهران

3 . استاد دانشگاه علامه طباطبایی

4 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

کارآفرینی دانشگاهی ازرسالت‌های جدید دانشگاه‌ها پس از رسالت‌های آموزش و پژوهش است. مفهوم کارآفرینی دانشگاهی با تجاری‌سازی دانش قرین می‌باشد. این مقاله به دنبال یافتن عوامل موثر بر کارآفرینی دانشگاهی است. از این رو در ابتدا سوالات و فرضیه‌هایی برای پاسخ به آن‌ها تدوین شد. سپس بر اساس منابع علمی مدل مفهومی برای عوامل موثر بر کارآفرینی دانشگاهی و نیز کارآفرینی دانشگاهی طراحی شد. برای سنجش عوامل و نیز کارآفرینی دانشگاهی دو پرسش‌نامه جداگانه طراحی شد که پرسش‌نامه اول را رئیسان یا معاونان مراکز و واحدها و پرسش‌نامه دوم را مسؤولان کارآفرینی استان‌ها پاسخ داده‌اند. جامعه آماری همه‌ی مراکز دانشگاه پیام نور و نیز واحد‌هایی که حداقل سه سال از تاسیس آن‌ها گذشته باشد، بود. به دلیل محدود بودن جامعه آماری به 260 مرکز/ واحد در سراسر کشور، بین کل جامعه آماری پرسش‌نامه توزیع شد و با استفاده از روش‌های تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر،شاخص‌ها و رابطه‌ها بررسی شدند. با آزمون فرضیه‌ها از 25 فرضیه تدوین شده به جز یک فرضیه از عوامل ساختاری،دو فرضیه از عوامل محتوایی و چهار فرضیه از عوامل زمینه‌ای و دو فرضیه از فرضیه‌های اصلی، بقیه فرضیه‌ها تایید شدند. بر اساس اطلاعات گردآوری شده با استفاده از روش‌های تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر توسط نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل، الگوی مفهومی طراحی شده آزمون، اصلاح و برازش شده و الگوی نهایی پیشنهاد شد. در پایان برای تحقیق‌های آینده پیشنهاد‌هایی مطرح شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

طراحی و تبیین الگوی عوامل موثر برکارآفرینی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور)

نویسندگان [English]

  • فتاح شریف زاده 1
  • سید مصطفی رضوی 2
  • شمس السادات زاهدی 3
  • رضا نجاری 4
چکیده [English]

کارآفرینی دانشگاهی ازرسالت‌های جدید دانشگاه‌ها پس از رسالت‌های آموزش و پژوهش است. مفهوم کارآفرینی دانشگاهی با تجاری‌سازی دانش قرین می‌باشد. این مقاله به دنبال یافتن عوامل موثر بر کارآفرینی دانشگاهی است. از این رو در ابتدا سوالات و فرضیه‌هایی برای پاسخ به آن‌ها تدوین شد. سپس بر اساس منابع علمی مدل مفهومی برای عوامل موثر بر کارآفرینی دانشگاهی و نیز کارآفرینی دانشگاهی طراحی شد. برای سنجش عوامل و نیز کارآفرینی دانشگاهی دو پرسش‌نامه جداگانه طراحی شد که پرسش‌نامه اول را رئیسان یا معاونان مراکز و واحدها و پرسش‌نامه دوم را مسؤولان کارآفرینی استان‌ها پاسخ داده‌اند. جامعه آماری همه‌ی مراکز دانشگاه پیام نور و نیز واحد‌هایی که حداقل سه سال از تاسیس آن‌ها گذشته باشد، بود. به دلیل محدود بودن جامعه آماری به 260 مرکز/ واحد در سراسر کشور، بین کل جامعه آماری پرسش‌نامه توزیع شد و با استفاده از روش‌های تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر،شاخص‌ها و رابطه‌ها بررسی شدند. با آزمون فرضیه‌ها از 25 فرضیه تدوین شده به جز یک فرضیه از عوامل ساختاری،دو فرضیه از عوامل محتوایی و چهار فرضیه از عوامل زمینه‌ای و دو فرضیه از فرضیه‌های اصلی، بقیه فرضیه‌ها تایید شدند. بر اساس اطلاعات گردآوری شده با استفاده از روش‌های تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر توسط نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل، الگوی مفهومی طراحی شده آزمون، اصلاح و برازش شده و الگوی نهایی پیشنهاد شد. در پایان برای تحقیق‌های آینده پیشنهاد‌هایی مطرح شد.