دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 41، مهر 1397، صفحه 401-600 
سنخ شناسی التزام رهبران کارآفرین به اخلاق کسب و کار

صفحه 401-420

10.22059/jed.2019.266521.652738

مهرداد آقامحمدی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ سعید نظری توکلی؛ محمود احمدپور داریانی


مدل سازی و پیکره بندی عوامل اثرگذار بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی

صفحه 541-560

10.22059/jed.2019.264848.652705

محمد رضا میگون پوری؛ ابوالقاسم عربیون؛ محمد مهدی پوربصیر؛ علی مبینی دهکردی


اهداف، باور ها و فرآیند تصمیم گیری فرشتگان کسب و کار

صفحه 561-850

10.22059/jed.2018.259999.652629

سید علیرضا هاشمی نکو؛ محمد حسن مبارکی؛ علی رضاییان؛ نرگس ایمانی پور