بررسی عوامل اثرگذار برقصد کارآفرینانه‌ی دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد ایلام

Authors

Abstract

شواهد زیادی بیانگر آن است که بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی، در بسیاری از کشورها از جمله ایران در حال افزایش است. با وجود این چالش‌ها، بسیاری از سیاست-گذاران، کارآفرینی در محیط‌های دانشگاهی را امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌دانند. شناسایی عوامل اثرگذار بر نیت‌های کارآفرینانه‌ی دانشجویان جوامع دانشگاهی بسیار با اهمیت بوده و در همین راستا تحقیقی با این هدف انجام شده است. جامعه‌ی آماری این تحقیق 342 نفر از دانشجویان رشته‌های کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ایلام بودند که از میان آن‌ها 89 نفر به‌عنوان نمونه‌ به‌طور تصادفی با استفاده از فرمول محاسباتی کوکران انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ای بود که روایی آن با کسب نظرات اساتید دانشگاه تایید شد و پایایی آن نیز بر پایه‌ی ضریب آلفای کرونباخ 72/ به‌دست آمد. اثرات متغییرهای مستقل (باور به خودکارآمدی، نگرش نسبت به کارآفرینی، حمایت خانواده و هنجارهای ذهنی) بر متغیر وابسته (نیات کارآفرینانه‌ی دانشجویان) آزموده شد. نتایج نشان می‌دهد تمامی متغیرهای مستقل، به‌غیر از نگرش نسبت به کارآفرینی رابطه‌ی مثبت و معناداری با نیت‌های کارآفرینانه دارند. درپایان برای ترغیب بیش‌تر نیت‌های کارآفرینانه‌ی دانشجویان به برنامه-ریزان آموزشی دانشگاه، پیشنهادهایی ارائه شد.

امیری، علی نقی. و مرادی، یزدان. (1387). نگرش­های کارآفرینانه­ی دانشجویان و موانع آن،فصلنامه­ی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره­ی 49، صص 67-45.
بارانی، شهرزاد.، زرافشانی، کیومرث.، دل انگیزان، سهراب. و حسینی لرگانی، مریم. (1389). تأثیر آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه­ی دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه: رویکرد مدلسازی معادله­ی ساختاری، فصلنامه­ی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره­ی 57، صص105-85.
بارانی، شهرزاد. و زرافشانی، کیومرث. (1388). بررسی تأثیر نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای جامعه و باور به خود کارآمدی در پیش بینی نیات کارآفرینانه­ی دانشجویان مدیریت و آبادانی روستاها در دانشگاه پیام نور، مجله­ی تحقیقات اقتصاد و توسعه­ی کشاورزی ایران، شماره ی 3، صص99-91.
رجبی، سمیه.، بیگلری، الهام.، پاپ زن، عبدالمجید. و زرافشانی، کیومرث. (1387). بررسی عوامل موثر بر رفتار کارآفرینانه در بین دانشجویان مرکز آموزش علمی -کاربردی جهاد کشاورزی در استان قزوین. همایش توسعه­ی آموزش کارآفرینی در آموزش­های علمی کاربردی کشاورزی، مشهد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (1381). گزارش اقتصادی نظارت بر عملکرد سال دوم برنامه­ی توسعه­ی سوم در سال 1380، جلد اول، حوزه های فرابخشی، چاپ اول، سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهران.
صالحی، سعید. و برادران، مسعود. (1386). راهکارهای بکارگیری کارآفرینی در آموزش کشاورزی، ماهنامه­ی جهاد، شماره­ی 247، آذر و دی، صص205-183.
Ajzen, I. (1991). "The theory of planned behavior". Organizational Behavior and Human Decision Processes,Vol, 50, PP.179-211.
Azizi, B., Hosseini, F. J., Hosseini, M. and Mirdamadi, M. (2010). "Factors influencing the development of entrepreneurial education in Iran’s applied-scientific educational centers for agriculture". American Journal of Agricultural and Biological Sciences, Vol, 5 (1), PP. 77-83.
Bandura, A. (2002). "Social Cognitive Theory in Cultural Context". Applied Psychology: An entrepreneurial Review, Vol, 51 (2), PP. 269-290.
Bird, B. (1988). "Implementing entrepreneurial ideas: The case for intention".Academy of Management Review, Vol, 13, PP.442-453.
Boyd, N. G., and Vozikis, G. S. (1994). "The influence of self-efficacy on the development of entrepreneurial intentions and action". Entrepreneurship Theory and Practice, 18, 63-77.
Carr, J. C. and Sequeira, J. M. (2007). "Prior family business exposure as intergenerational influence and entrepreneurial intent: A Theory of Planned Behavior approach". Journal of Business Research. Vol, 60, PP. 1090-1098.
Claar, V. V., Tenhaken, V. R., Frey, R. (2009). "Entrepreneurial Attitudes of MBA Student in the United State Relative to the CIS: The Case Of Armenia". International Business & Economics Research Journal, Vol 8 (2), pp.65-76.
Carter, N. M., Gartner, W. B. and Reynolds, P. D. (1996). “Exploring start-up event sequences”. Journal of Business Venturing, Vol, 11, PP. 151-166.
Fairlie R. W, Robb A. M. (2007). “Why Are Black-Owned Businesses Less Successful than White-Owned Businesses? The Role of Families, Inheritances, and Business Human Capital”. Journal of Labor Economics, Vol, 25 (2), PP. 289-323.
Fayolle, A., Gailly, B. and Lassas-Clerc, N. (2006). “Assessing the impact of entrepreneurship education programmers: a new methodology”.Journal of European Industrial Training, Vol, 30 (9) pp.701-720.
Hwarng, H. (2001). “A modern simulation course for business students”. Interfaces, Vol, 31 (3), PP. 66-75.
Karimi, S., Chizari, M., Biemans, J. A., and Mulder, M. (2010). “Entrepreneurship Education in Iranian Higher Education: The Current State and Challenges”. European Journal of Scientific Research, Vol, 48 (1), PP. 35-50.
Lee, L., Wang, P. K., Foo, M. D. and Leung, A. (2011). “Entrepreneurial intentions: The influence of organizational and individual factors”. Journal of Business Venturing, Vol, 26, PP. 124-136.
Li, J., Zhang, Y., and Matlay, H. (2003). “Entrepreneurship Education in China”, Education and Training, Vol. 45 (8/9), pp. 495-505.
Licht A. N. and Siegel J. I. (2006). "The social dimensions of entrepreneurship", In Casson et al (Eds.), Oxford Hand book of Entrepreneurship, PP.511-539, Oxford: Oxford University Press.
Luthje, C. and Franke, N. (2003). “The making of an entrepreneur: testing a model of entrepreneurial itent among engineering students at MIT”. R & D Management, Vol, 33 (2), PP. 135-147.
Moriano, J. A. L., and Gorgievski, M. (2007). “Psychology of entrepreneurship: Research and Education”. Universidad National De Education A Distance (UNED), Madrid, Spain.
Onstenk, J. (2003). “Entrepreneurship and Vocational Education”. European Educational Research Journal, Vol, 2 (1), pp. 74-89.
Oosterbeek, H., Van, P. M., and Auke, I. (2010). “The Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurship Skills and Motivation”. European Economic Review. Vol, 54, PP. 442‐454.
Shapero, A., and Sokol, L. (1982). “Social dimensions of entrepreneurship”, in Kent, C. A., Secton, D. L. Y., and Vesper, K. H. (Eds.). Encyclopedia of entrepreneurship. Prentice Hall, Englewood Cliffs (NJ).
Stam, E., Audretsch, D., and Meijaard, J. (2006). “Renascent Entrepreneurship – Entrepreneurial Preferences Subsequent To Firm Exit”. Frontiers of Entrepreneurship Research, Vol, 26 (7), pp. 1-13.
Van dam, Schipper, M. and Runhaar, P. (2010). “Developing a competency-based framework for teachers’ entrepreneurial behavior”. Teaching and Teacher Education, Vol, 26, PP. 965-971.
Verheul, I., Lorraine, U. and Thurik, R. (2005). “Business accomplishment, gender and entrepreneurship self-image”. Journal of Business Venturing, Vol, 20, PP.483-518.
Zhao, H., Hills, G. E., and Siebert, S. E. (2005). “The mediating role of self-efficacy in the development of entrepreneurial intentions”. Journal of Applied Psychology, Vol 90 (12), pp. 1265-72.