تاثیر شخصیت کارآفرینانه بر موفقیت کارآفرینانه در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

Authors

Abstract

این تحقیق رابطه‌ی میان ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان شامل: خلاقیت، توفیق‌طلبی، مرکز کنترل درونی، خطر پذیری و تحمل ابهام با موفقیت کارآفرینانه را بررسی می‌کند. افزون بر این تاثیر آموزش‌های تخصصی بر موفقیت کارآفرینانه را متغییر تعدیل‌گر تبیین می‌کند. هم‌چنین تفاوت‌های زنان و مردان درباره‌ی صفت‌های کارآفرینانه را آزمون می‌کند. بدین منظور برای سنجش صفت‌های شخصیتی از پرسش‌نامه‌ی کردنائیچ و برای موفقیت کارآفرینانه از پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته استفاده شد و 236 پرسش‌نامه در میان کارآفرینان صنایع فلزی شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی توزیع شد. سپس داده‌های 190 مورد برگشتی با SPSS16‌ تحلیل شد. بررسی‌ها نشان داد میان کارآفرینان موفق و کم توفیق درباره‌ی پنج ویژگی شخصیتی تفاوت معناداری وجود دارد. در واقع این صفت‌ها تبیین‌کننده‌ی موفقیت کارآفرینانه است. هم‌چنین مردان و زنان موفق در صفت خلاقیت با یک‌دیگر تفاوت دارند و در چهار ویژگی دیگر مشابه هستند. هم‌چنین بررسی متغیر تعدیل‌گر دوره‌های تخصصی که به دو گروه فنی و مدیریتی تقسیم شد، نشان داد این متغیر تاثیری بر رابطه میان صفت‌های شخصیتی و موفقیت کارآفرینانه ندارد. هرچند درباره‌ی تاثیر این متغیر در پیشینه‌ی تحقیق نتایج مختلفی مشاهده می‌شود اما با توجه به تایید پنج صفت اصلی شخصیت، بررسی تاثیر صفت‌های استقلال‌طلبی، اعتماد به نفس، نیاز به قدرت و عکس‌العمل مثبت به مشکلات، در سایر پژوهش‌ها از پیشنهادهای این تحقیق است.